Su­per­truck voor in­ci­den­ten

De­fen­sie be­ter voor­be­reid op che­mi­sche en nu­cle­ai­re aan­val­len

De Telegraaf - - Binnenland - door Olof van Joolen

DEN HAAG De­fen­sie is van­af ko­mend jaar be­ter voor­be­reid op che­mi­sche, bi­o­lo­gi­sche, ra­dio­lo­gi­sche en nu­cle­ai­re aan­val­len en on­ge­luk­ken. Het le­ger neemt nieu­we vracht­wa­gens in ge­bruik voor de be­strij­ding van zul­ke in­ci­den­ten.

De­fen­sie is vijf jaar te­rug aan­ge­we­zen als de or­ga­ni­sa­tie die moet wor­den in­ge­scha­keld bij dit soort gro­te in­ci­den­ten. De CBRN-res­pon­se een­heid fun­geert ver­ge­lijk­baar met de Ex­plo­sie­ven Oprui­mings­dienst (EOD). Niet al­leen wan­neer het gaat om ter­reur­da­den zo­als een aan­val met strijd­gas­sen, een vui­le bom of een poe­der­brief, maar ook bij com­plexe on­ge­luk­ken zo­als een be­drijfs­on­ge­val met een nu­cle­ai­re iso­toop zo­als die in zie­ken­hui­zen wor­den ge­bruikt voor be­stra­lin­gen.

De een­heid komt vol­gens rit­mees­ter Geert-Jan van Bil­zen maar een keer of tien per jaar in ac­tie. Als dit het ge­val is, dreigt heel se­ri­eus ge­vaar van een soort waar an­de­re hulp­dien­sten niet goed raad mee we­ten. Zo gin­gen mi­li­tai­ren in ok­to­ber 2013 aan de slag toen een oud-schei­kun­de­le­raar uit Ede zelf­ge­maakt mos­terd­gas bleek te heb­ben staan.

„We had­den toen maar één ma­nier om de boel te ver­ken­nen: een van on­ze team­le­den in een gas­pak naar bin­nen stu­ren. Dat is een op­tie waar­voor je in be­paal­de si­tu­a­ties liever niet kiest. Bij­voor­beeld als je een pand in moet dat dreigt in te stor­ten na een brand. Wan­neer er een vuur­wa­pen­ge­vaar­lijk ie­mand rond­loopt of slacht­of­fers de man in het gas­pak drei­gen aan te klam­pen”, legt Van Bil­zen uit.

De op­los­sing die de­fen­sie in sa­men­wer­king met TNO en de in­du­strie be­dacht is een truck die vei­lig een ge­vaar­lijk ge­bied in kan en van waar­uit mi­li­tai­ren kun­nen wer­ken zon­der dat ze be­smet ra­ken. De vracht­wa­gen is met een kli­maat­be­heer­sings­sys­teem af­ge­schermd van de bui­ten­we­reld en heeft een ro­bot aan boord die mon­sters kan ne­men. De meet­re­sul­ta­ten stuurt hij door naar de ap­pa­ra­tuur in de wa­gen. Van­uit daar wor­den de ge­ge­vens naar de brand­weer­com­man­dant, bur­ge­mees­ter of ram­pen­staf ge­zon­den.

Het CBRN-cen­trum van de­fen­sie krijgt vol­gens rit­mees­ter Van Bil­zen een groei­end aan­tal ver­zoe­ken van de brand­weer om hulp en ad­vies. Met de nieu­we trucks kan de krijgs­macht in meer si­tu­a­ties bij­sprin­gen, bij­voor­beeld bij gro­te in­ci­den­ten zo­als de Che­mie­pack brand op Moer­dijk (2011). „De brand­weer kan meest­al maar be­perk­te tijd men­sen op de been hou­den. Wij heb­ben de ca­pa­ci­teit om lan­ger aan­we­zig te zijn en bij­stand te bie­den. Ze­ker met de­ze nieu­we trucks.”

FOTO’S RENE OUDSHOORN

De nieu­we ca­la­mi­tei­ten­truck van de­fen­sie oogt rond­uit in­druk­wek­kend en mi­li­tai­ren kun­nen in de truck wer­ken zon­der be­smet te ra­ken.

Ook de bin­nen­kant ziet er zeer fu­tu­ris­tisch uit.

De vracht­wa­gen heeft zelfs een ro­bot aan boord die mon­sters kan ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.