Nog ta­boe op men­stru­a­tie

De Telegraaf - - Binnenland - door Re­né Steen­horst

AMSTERDAM • Vrou­wen lo­pen vaak veel te lang door met hun gy­nae­co­lo­gi­sche klach­ten. Dat blijkt uit nieuw on­der­zoek van het VU me­disch cen­trum in Amsterdam. Zo’n 70 pro­cent van de­ze pa­ti­ën­ten gaat niet snel naar de dok­ter.

Zelfs wan­neer spra­ke is van ab­nor­maal bloed­ver­lies bij de men­stru­a­tie of lang­du­rig aan­hou­den­de pijn- en bloe­dings­klach­ten na een kei­zer­sne­de, dan nóg wordt de gang naar de dok­ter dik­wijls uit­ge­steld.

Me­ni­ge vrouw vindt het moei­lijk om over haar men­stru­e­le­of an­de­re li­cha­me­lij­ke pro­ble­men te pra­ten, zelfs met part­ners of vrien­din­nen, sig­na­leert prof. dr. Ju­dith Huir­ne. Zij spreekt daar­over van­daag in haar aan­vaar­dings­re­de van het hoog­le­raar­schap aan de VUmc.

Vol­gens pro­fes­sor Huir­ne rust er nog al­tijd een ta­boe op gy­nae­co­lo­gi­sche pro­ble­men. „Er is veel schaam­te”, zegt zij. „Bo­ven­dien kla­gen vrou­wen niet zo snel. Maar wan­neer ze ui­t­ein­de­lijk me­di­sche hulp zoe­ken, dan wordt re­gel­ma­tig de on­der­lig­gen­de oor­zaak van hun klach­ten over het hoofd ge­zien.”

Nog al­tijd is im­mers de be­han­de­ling van gy­nae­co­lo­gi­sche klach­ten te veel ge­richt op symp­toom­be­strij­ding, stelt Huir­ne. „De klach­ten, die door het te lan­ge wach­ten van de pa­tient zijn ver­he­vigd, wor­den stan­daard aan­ge­pakt met het voor­schrij­ven van hor­mo­nen, het plaat­sen van een spi­raal­tje of het ver­wij­de­ren van de baar­moe­der. In­mid­dels zijn er even­wel vol­doen­de nieu­we tech­nie­ken voor­han­den, waar­bij een on­der­lig­gen­de oor­zaak ef­fec­tief be­han­deld kan wor­den op een voor de pa­tient zo min mo­ge­lijk be­las­ten­de ma­nier.”

Eén op de drie vrou­wen in Ne­der­land kampt met ern­sti­ge men­stru­a­tie­pro­ble­men, zo blijkt uit de stu­die van het VU me­disch cen­trum. Daar­naast loopt on­ge­veer 60 pro­cent van de vrou­wen door een kei­zer­sne­de een de­fect op in de baar­moe­der, bij een kwart is er zelfs spra­ke van een groot de­fect die met veel bloed­ver­lies ge­paard gaat. De­ze baar­moe­der­be­scha­di­gin­gen wor­den ’ni­ches’ ge­noemd, zij ge­ven een drie keer ho­ge­re kans op ab­nor­maal bloed­ver­lies ná de men­stru­a­tie. Ook vrucht­baar­heids­pro­ble­men kun­nen er het ge­volg van zijn.

Ju­dith Huir­ne licht toe: „Veel vrou­wen heb­ben daar­door na hun nor­ma­le men­stru­a­tie nog ve­le da­gen bloe­din­gen die vaak pijn­lijk zijn. Door­dat de bloe­din­gen op­tre­den op een on­voor­spel­baar mo­ment heeft dit een gro­te in­vloed op het da­ge­lijks func­ti­o­ne­ren en de kwa­li­teit van le­ven, maar ook op de sek­su­e­le be­le­ving. Daar­naast zor­gen de­ze ni­ches er soms voor dat het moei­lijk is op­nieuw zwan­ger te wor­den, door­dat er vocht in de baar­moe­der op­hoopt wat het voor een em­bryo las­ti­ger maakt om in te nes­te­len.”

De nieu­we hoog­le­raar pleit voor ge­spe­ci­a­li­seer­de cen­tra voor de con­tro­le en be­han­de­ling van goed­aar­di­ge of­wel ’be­nig­ne’ aan­doe­nin­gen van de vrou­we­lij­ke ge­slachts­or­ga­nen. „Bij lan­de­lij­ke cen­tra als de­ze kun­nen vrou­wen de juis­te zorg krij­gen en vin­den op­ti­ma­le beeld­vor­men­de on­der­zoe­ken plaats.” Huir­ne richt­te zelf kort­ge­le­den het zo­ge­noem­de ’ute­ri­ne re­pair cen­ter’ op, voor vrou­wen met af­wij­kin­gen van de baar­moe­der. Vrou­wen met bij­voor­beeld vlees­bo­men (myo­men), baar­moe­der­lit­te­kens of aan­ge­bo­ren baar­moe­der­af­wij­kin­gen kun­nen hier te­recht voor een se­cond opi­ni­on.

’Vrou­wen kla­gen ook niet zo snel’

FOTO ANITA EDRIDGE

Pro­fes­sor Ju­dith Huir­ne, nieu­we hoog­le­raar aan de Vrije Uni­ver­si­teit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.