Vier maan­den in In­di­a­se hel

Ne­der­lan­der op borg­tocht vrij­ge­la­ten

De Telegraaf - - Binnenland - door Niels Guns

’De zaak is com­pleet ver­zon­nen’

HYDERABAD Een 33ja­ri­ge Ne­der­lan­der die eind ju­li in de In­di­a­se stad Hyderabad werd ge­ar­res­teerd op ver­den­king van drugs­han­del, is gis­ter­nacht lo­ka­le tijd op borg­tocht vrij­ge­la­ten. De zaak deed des­tijds in In­dia veel stof op­waai­en, om­dat In­di­a­se film­ster­ren bij een groot­scheep­se drugs­han­del in de Zuid-In­di­a­se stad be­trok­ken zou­den zijn.

Vol­gens de Ne­der­lan­der zelf, Mi­ke Kam­min­ga, heeft hij ech­ter niets met de zaak te ma­ken en is hij zon­der eni­ge re­den ge­ar­res­teerd. De zaak is com­pleet ver­zon­nen, zo ver­tel­de hij na zijn vrij­la­ting aan de­ze krant. „Van­af het mo­ment van mijn ar­res­ta­tie heeft de po­li­tie hier mij van al­les in de schoe­nen pro­be­ren te schui­ven. Zo­als ik het zie, dien­de ik als blik­sem­af­lei­der in de me­dia om de wind uit de zei­len te ha­len van som­mi­ge film­ster­ren bij wie drugs wa­ren ge­von­den”, al­dus Kam­min­ga, die in Hyderabad werk­te als it-spe­ci­a­list en er met zijn In­di­a­se vrouw en kin­de­ren woont.

Hal­lu­ci­ne­ren­de drug

Vol­gens de lo­ka­le po­li­tie was hij ten tij­de van de ar­res­ta­tie in het be­zit van 2,6 gram DMT, of­te­wel di­me­thyl­tryp­ta­mi­ne. Dat is een hal­lu­ci­ne­ren­de drug die ook in Ne­der­land on­der de OpiMet um­wet valt. Op het be­zit van meer dan twee gram staat in In­dia een ge­van­ge­nis­straf van tien jaar.

Vol­gens Sri­ni­vas Si­va­ra­ju­de, de ad­vo­caat van de Ne­der­lan­der, is in de af­ge­lo­pen vier maan­den geen en­kel be­wijs aan­ge­voerd door het In­di­a­se on­der­zoeks­team. Daar­naast stipt de ad­vo­caat aan dat de huis­zoe­king van de it-spe­ci­a­list niet vol­gens het boek­je is ge­gaan om­dat er geen on­af­han­ke­lij­ke ge­tui­gen bij wa­ren. „Ook is van de sub­stan­tie, waar­van wordt ge­claimd dat die van mijn cli­ënt was, nog steeds niet of­fi­ci­eel vast­ge­steld wat het ei­gen­lijk is. Dit om­dat geen en­kel fo­ren­sisch lab in In­dia toe­rei­kend bleek om het spul te on­der­zoe­ken. Van­daar dat de rech­ter nu wel ein­de­lijk vrij­la­ting op borg­tocht moest toe­staan”, stelt de ad­vo­caat.

De Ne­der­lan­der ont­kent dat de ge­von­den sub­stan­tie van hem is. „Tij­dens de on­der­vra­ging op het po­li­tie­bu­reau in ju­li heb­ben agen­ten van al­les op ta­fel ge­gooid en ge­roe­pen dat het van mij zou zijn, ook een gro­te zak co­ca­ï­ne. Bij het on­der­vra­gen heb ik ver­schil­len­de klap­pen ge­kre­gen. Zo werd ge­pro­beerd mij te la­ten be­ken­nen dat het spul van mij zou zijn”, be­weert hij.

zijn vrij­la­ting op borg­tocht komt vol­gens de ver­dach­te een ein­de aan een moei­lij­ke pe­ri­o­de. „Ik ben een paar keer goed ziek ge­weest in de ge­van­ge­nis en ben on­ge­veer veer­tien ki­lo­gram af­ge­val­len”, zo be­schrijft Kam­min­ga de er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den. „Ik heb be­hoor­lijk wat com­mo­tie moe­ten ma­ken om fat­soen­lij­ke me­di­sche zorg te krij­gen. Toch werd ik over het al­ge­meen re­de­lijk be­han­deld. Ik sliep op de grond in een cel met ze­ven an­de­re ge­de­ti­neer­den, maar er wa­ren ook cel­len waar veer­tig ge­van­ge­nen in za­ten. Daar ben ik als bui­ten­lan­der be­wust uit ge­hou­den. Op de af­de­ling waar ik zat, za­ten ook moor­de­naars en over­dui­de­lijk psy­chisch ge­stoor­de men­sen vast.”

Baan kwijt

Na zijn ar­res­ta­tie raak­te Kam­min­ga zijn baan voor een Ame­ri­kaans it-be­drijf vrij­wel di­rect kwijt. Zo­lang de zaak te­gen hem nog loopt, mag de Ne­der­lan­der In­dia zon­der spe­ci­a­le toe­stem­ming van de rech­ter niet ver­la­ten. Rechts­za­ken in In­dia du­ren door­gaans no­toir lang, soms zelfs tien­tal­len ja­ren. Het hoofd van het on­der­zoeks­team dat op de drugs­zaak in Hyderabad is ge­zet, was niet be­reik­baar voor com­men­taar.

FOTO NIELS GUNS

Mi­ke Kam­min­ga in Hyderabad. De Ne­der­lan­der zegt on­schul­dig te zijn. „Ik dien­de als ’blik­sem­af­lei­der’ om­dat bij som­mi­ge film­ster­ren drugs wa­ren ge­von­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.