Bos als dump­plek

Na­tuur­mo­nu­men­ten slaat alarm

De Telegraaf - - Binnenland - door Pie­ter Ploeg

ARN­HEM Het zijn niet al­leen de tal­lo­ze va­ten drugs­af­val die bij­na da­ge­lijks er­gens in Ne­der­land scha­de aan­rich­ten en over­last ver­oor­za­ken, ook ou­de bank­stel­len, au­to­ban­den, af­ge­dank­te tuin­sets en koel­kas­ten wor­den met gro­te re­gel­maat in bos­sen ge­dumpt.

„Men laat er steeds meer zooi ach­ter. Men­sen ko­men met een vol­ge­la­den aan­hang­wa­gen het bos in, dum­pen de spul­len en ke­ren weer huis­waarts. Ze schij­nen het dood­nor­maal te vin­den”, al­dus woord­voer­ster Mar­jo­lein Koek van Na­tuur­mo­nu­men­ten. „Er moet echt snel iets ge­beu­ren voor be­houd en be­scher­ming van on­ze na­tuur.”

Toe­zicht

Sinds het po­li­tie­toe­zicht in na­tuur­ge­bie­den vol­gens haar als ge­volg van be­zui­ni­gin­gen tot nul is ge­re­du­ceerd, is het nu aan bui­ten­ge­wo­ne op­spo­rings­amb­te­na­ren (boa’s) om een oog­je in het zeil te hou­den. „Er is veel méér toe­zicht no­dig ter­wijl we het met mín­der men­sen moe­ten doen. Op de Ve­lu­we bij­voor­beeld is een ge­bied van zo’n 4100 hec­ta­re, waar in het week­end één toe­zicht­hou­der is. Dat kán ge­woon niet.”

Vol­gens haar kan het ge­mak­zucht zijn waar­om men al­ler­lei troep in het bos dumpt, maar ook het feit dat som­mi­ge ge­meen­ten la­ten be­ta­len voor het in­le­ve­ren van af­ge­dank­te spul­len zou een re­den kun­nen zijn om er in het bos kos­te­loos van af te ko­men.

Af­ge­zien van de il­le­ga­le lo­zin­gen zijn het ook on­schul­dig lij­ken­de ac­ti­vi­tei­ten in na­tuur­ge­bie­den, die veel tijd en aan­dacht van de boa’s vra­gen. Koek: „Vrij­wel ie­der­een met een hond laat z’n dier er los­lo­pen. Maar in veel bos­sen is dat ver­bo­den. Vo­ri­ge week nog zijn er op de Ve­lu­we weer twee ree­ën dood­ge­be­ten door zo’n los­lo­pen­de hond. Ook moun­tain­bi­kers zijn vaak in over­tre­ding om­dat ze den­ken over­al in het bos te mo­gen fiet­sen. En dat is nu een­maal niet zo. Maar we kun­nen niet op elk bos­pad een toe­zicht­hou­der la­ten pa­trouil­le­ren.”

Sloop­res­ten

Nu het aan­tal op­spo­rings­amb­te­na­ren vol­gens Na­tuur­mo­nu­men­ten snel af­neemt, wordt ge­vreesd dat steeds meer na­tuur­ge­bie­den een dump­plaats wor­den van niet al­leen af­val uit drugsla­bo­ra­to­ria, maar ook van tuin­af­val en sloop­res­ten van ver­bou­win­gen. „Vaak denkt men dat tuin­af­val geen kwaad kan in de na­tuur. Maar dat is be­slist niet zo. Veel groen ver­teert wel, maar in on­ze na­tuur­ge­bie­den staat ook heel wat kwets­ba­re be­groei­ing, die bot­weg wordt ver­woest door zo’n lo­zing van tuin­af­val.”

’Men­sen schij­nen het nor­maal te vin­den...’

FOTO’S NA­TUUR­MO­NU­MEN­TEN

Op de Ve­lu­we trof Na­tuur­mo­nu­men­ten de­ze gro­te berg rom­mel aan, met on­der meer een ta­fel, een bed, een kin­der­wa­gen en speel­goed.

Ook de­ze ou­de au­to­ban­den wer­den door on­ver­la­ten zon­der par­don in de na­tuur ach­ter­ge­la­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.