’Vak­bon­door­log’ in on­der­wijs

Pro­test­or­ga­ni­sa­tie PO in Ac­tie wil ook aan de on­der­han­de­lings­ta­fel

De Telegraaf - - Binnenland - door Ari­an­ne Man­tel

UTRECHT De gro­te on­der­wijs­vak­bon­den AOb en CNV zeg­gen of­fi­ci­eel de gis­te­ren op­ge­rich­te on­der­wijs­vak­bond PO in Ac­tie te ver­wel­ko­men, maar zelf de do­cen­ten meer te kun­nen bie­den. Op­rich­ter Thijs Roovers van de nieu­we vak­bond daagt hen uit: „We zijn nu al de groot­ste pro­test­or­ga­ni­sa­tie met 45.000 do­cen­ten die ons steu­nen.”

Of die 45.000 ook lid wor­den van de ge­lijk­na­mi­ge vak­bond PO in Ac­tie, is nog de vraag. Ze moe­ten daar­voor 12 eu­ro per jaar be­ta­len. Als die 45.000 le­den dat al­le­maal wel doen, ’ver­slaat’ de­ze vak­bond met­een de AOb, die 36.000 do­cen­ten heeft die in het ba­sis­on­der­wijs wer­ken, en CNV, die 30.000 leer­krach­ten in het pri­mair on­der­wijs ver­te­gen­woor­digt.

Af­snoe­pen

„We ho­pen na­tuur­lijk dat ze geen le­den af­snoe­pen van ons en in een an­de­re vij­ver vissen”, zegt Ro­bert Sik­kes van de AOb. „Maar wij bie­den on­ze le­den wel meer: ju­ri­di­sche bij­stand, een sta­kings­kas en een mooi huis­blad. Voor­als­nog groeit het le­den­aan­tal de laat­ste tijd.”

Het­zelf­de ver­telt Mar­jo­lein Ham­mink van CNV: „Wij zet­ten ons in voor col­lec­tie­ve be­lan­gen­be­har­ti­ging, niet al­leen voor de caoon­der­han­de­lin­gen, en zien ook nog steeds groei in het aan­tal le­den.”

De le­ra­ren­pro­test­groep voor het ba­sis­on­der­wijs PO in Ac­tie heeft gis­te­ren be­kend­ge­maakt als vak­bond ver­der te gaan om zo aan de on­der­han­de­lings­ta­fel te mo­gen zit­ten bij de cao-on­der­han­de­lin­gen. „De gro­te bon­den heb­ben het la­ten af­we­ten in de strijd voor een ho­ger sa­la­ris en min­der werk­druk. Ze ver­te­gen­woor­di­gen de do­cen­ten in het ba­sis­on­der­wijs niet, staan zelf niet voor de klas”, zegt Thijs Roovers van de nieu­we vak­bond.

Het is niet de eer­ste keer dat een nieu­we vak­bond in het on­der­wijs­veld uit pro­test te­gen de ge­ves­tig­de or­de het licht ziet. De vak­bond Le­ra­ren in Ac­tie werd in 2009 op­ge­richt. Het le­den­aan­tal ligt op bij­na 1200 do­cen­ten. Ons land telt 250.000 do­cen­ten, waar­van 125.000 in het ba­sis­on­der­wijs. Naar ver­wach­ting zal 80 tot 90 pro­cent van de ba­sis­school­do­cen­ten dins­dag sta­ken voor meer sa­la­ris en la­ge­re werk­druk.

FOTO RENE BOUWMAN

Veel ba­sis­school­do­cen­ten er­va­ren een gro­te werk­druk. Naar ver­wach­ting zal 80 tot 90 pro­cent van hen dins­dag gaan sta­ken. Ach­ter de com­pu­ter zit PO in Ac­tie­op­rich­ter Thijs Roovers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.