Bo­nus Saadia Ait-Ta­leb voor pri­vé-in­zet

De Telegraaf - - Binnenland - door Jan-Wil­lem Na­vis

AMSTERDAM De ge­meen­te Amsterdam moe­dig­de ja­ren­lang aan dat amb­te­na­ren in strijd te­gen ra­di­ca­li­se­ring pri­vé om­gin­gen met men­sen die de ge­meen­te hier­bij hiel­pen. De met straf­ont­slag weg­ge­stuur­de top­amb­te­naar Saadia Ait-Ta­leb kreeg een bo­nus, om­dat ze zich pri­vé in­zet­te voor de­ze ’sleu­tel­fi­gu­ren’.

In een kort ge­ding waar­in ze haar ont­slag aan­vocht, trok de ge­we­zen pro­gram­ma­ma­na­ger ra­di­ca­li­se­ring van leer te­gen het ’een­zij­di­ge’ ver­haal dat het stads­be­stuur over haar ver­trek ver­telt. Met rech­te rug, on­be­ris­pe­lijk ge­kleed en met vas­te stem ver­tel­de ze dat ze niets an­ders deed dan wat ja­ren werd aan­ge­moe­digd. „Ik ging met sleu­tel­fi­gu­ren op va­kan­tie en dat wist de ge­meen­te. Elf jaar lang zet­te ik me 24 uur per dag in. Niet voor geld, maar om de mos­lim­ge­meen­schap te eman­ci­pe­ren.”

Via het be­drijf Schol­ten en Part­ners, dat stee­vast werd in­ge­huurd door de af­de­ling Ra­di­ca­li­se­ring, leer­de Ait-Ta­leb eind 2014 de jon­ge on­der­ne­mer Sa­ïd uit Amsterdam-Zuid ken­nen. „Zo­als wel va­ker ge­flirt werd door man­nen die ik in mijn werk­om­ge­ving te­gen­kwam, flirt­te hij ook. En ik flirt­te met hem. Maar daar is het bij ge­ble­ven.”

Van­af de zo­mer van 2015 krijgt Sa­ïd op­drach­ten van de ge­meen­te. Ait-Ta­leb en haar col­le­ga Mou­nir Da­di zien in hem de ide­a­le kan­di­daat voor een ge­hei­me be­ïn­vloe­dings­cam­pag­ne via vlogs. Ri­si­co­jon­ge­ren moe­ten wor­den aan­ge­spro­ken, waar­bij in beeld komt dat er an­de­re we­gen uit de el­len­de zijn te vin­den dan cri­mi­na­li­teit of ji­had. Het is een plan uit de ko­ker van de Ier­se fi­lo­soof Da­vid Ken­ning, dat wordt om­armd door wij­len bur­ge­mees­ter Van der Laan. Om­dat de­ze de eer­ste film­pjes niet goed vond, komt de cam­pag­ne er nooit.

In de tus­sen­tijd is de za­ke­lij­ke re­la­tie tus­sen Ait-Ta­leb en Sa­ïd uit­ge­groeid tot een pri­vé­re­la­tie. „We heb­ben in het dos­sier zul­ke lan­ge chat­ge­sprek­ken via What­sApp en foto’s, met een dus­da­ni­ge in­houd, dat er echt wel meer aan de hand is dan ge­flirt. Dit was ge­woon een re­la­tie”, be­toog­de raads­man De Jong na­mens het stads­be­stuur. „Na twee jaar maak ik er een eind aan”, wordt als voor­beeld ge­ge­ven. En aan een vrien­din app­te AitTa­leb dat ze het ge­voel had dat haar vlog­gen­de flirt voor­al aan zich­zelf dacht.

Dat ei­gen­be­lang had een niet mis te ver­sta­ne fi­nan­cie­le com­po­nent: in to­taal de­cla­reer­de hij zo’n drie ton voor ver­schil­len­de op­drach­ten. Ait-Ta­leb zegt dat door de kwes­tie haar re­pu­ta­tie aan dig­ge­len is ge­sla­gen en ze een baan mis­liep bij de Na­ti­o­naal Co­ör­di­na­tor Ter­ro­ris­me­be­strij­ding.

Of de ge­meen­te hier­voor ver­ant­woor­de­lijk wordt ge­hou­den, be­sluit de recht­bank ui­ter­lijk op 21 de­cem­ber.

FOTO MAR­CEL ANTONISSE

Voor­ma­lig top­amb­te­naar Saadia Ait-Ta­leb ar­ri­veert met haar ad­vo­ca­te bij de recht­bank in Amsterdam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.