Vijf da­gen aan kerst­dis

De Telegraaf - - Binnenland - door Roy Klop­per

’We heb­ben een flin­ke wacht­lijst’ ’Al­le ver­lo­ven zijn in­ge­trok­ken’

AMSTERDAM De ani­mo om met kerst bui­ten de deur te eten, is dit jaar zo groot dat res­tau­rants in heel Ne­der­land vijf da­gen lang kerst­me­nu’s ser­ve­ren. An­de­re eta­blis­se­men­ten heb­ben zo­veel klan­di­zie, dat ze met speels ge­mak ver­schil­len­de kerst-shifts per dag vol­boe­ken.

Ko­nink­lij­ke Ho­re­ca Ne­der­land (KHN) ziet dat de gang naar de kerst­dis bui­ten de deur er de laat­ste ja­ren weer goed in zit: „Mo­men­teel zijn er al de helft meer kerst­ta­fels ge­re­ser­veerd dan op dit tijd­stip in 2016. En in dat jaar was er al een toe­na­me van 50 pro­cent ten op­zich­te van de kerst­di­ners in 2015”, zo sig­na­leert woord­voer­ster Ber­na­det Na­ber op ba­sis van een poll on­der res­tau­rant­hou­ders.

Nu 25 en 26 de­cem­ber dit ka­len­der­jaar op maan­dag en dins­dag val­len, kwa­men di­ver­se res­tau­rants op het idee het voor­af­gaan­de week­ein­de er ook maar bij te be­trek­ken. Het legt de mees­te geen wind­ei­e­ren: de stoe­len voor de vijf da­gen ach­ter­een ge­ser­veer­de kerst­me­nu’s zijn in­mid­dels, drie we­ken voor de feest­da­gen, al vrij­wel vol­le­dig vol­ge­boekt.

„Bij ons is het van vrij­dag tot en met dins­dag on­af­ge­bro­ken kerst”, zo meldt het ei­ge­naars­echt­paar Pe­ter en Deb­bie Spruit van de Noor­dHol­land­se res­tau­rant­ke­ten Ge­woon Lek­ker. Het duo ver­wacht in die pe­ri­o­de ruim vier­dui­zend gas­ten voor hun ’all you can eat’-con­cept met klei­ne hap­jes. De za­ken in We­vers­hoof, Hoorn en Zaandam zijn vol­le­dig vol­ge­boekt. „De eer­ste re­ser­ve­rin­gen kwa­men in au­gus­tus bin­nen. We heb­ben een flin­ke wacht­lijst”, al­dus Pe­ter Spruit.

Ee­t­ron­des

Er zijn op de kerst­da­gen zelf drie ee­t­ron­des, voor prij­zen rond de 40 eu­ro. „Door het gro­te vo­lu­me ver­die­nen we daar­aan, maar de mees­te winst pak je in de ho­re­ca nog al­tijd op de dran­ken. Al dra­gen we ons per­so­neel wel op niet te fa­na­tiek te zijn bij het bij­schen­ken. Het moet wel al­le­maal re­laxed blij­ven voor de gas­ten”, zo meldt Spruit. Per res­tau­rant zet hij cir­ca veer­tig per­so­neels­le­den in om de kerst­druk­te op te van­gen.

Ook de Heer­lick­heijd in Er­me­lo trapt kerst al op vrij­dag 22 de­cem­ber af. Het ’Ver­sail­les van de Ve­lu­we’ bij­ge­naam­de ho­tel-res­tau­rant biedt rond een groots kerst­con­cert ar­ran­ge­men­ten waar­bij gas­ten da­gen ach­ter­een met ver­schil­len­de feest­di­ners in de wat­ten wor­den ge­legd. Het loopt storm, in­mid­dels zijn hon­der­den plek­ken ver­ge­ven, zo meldt di­rec­teur Wim Snel­laars. Vil­la Ro­zen­hof in Hei­lig-Land­stich­ting zit op de kerst­da­gen vol, maar heeft nog vol­doen­de plek voor het kerst­di­ner dat ook al op vrij­dag en za­ter­dag wordt ge­ser­veerd, zo meldt ei­ge­na­res­se Di­a­ne Ver­meu­len.

Bran­che­or­ga­ni­sa­tie Ko­nink­lij­ke Ho­re­ca Ne­der­land (KHN) zag de po­pu­la­ri­teit van de kers­di­ners aan­ko­men. „Het is in lijn met het al­om aan­trek­ken­de res­tau­rant­be­zoek. Door de gun­sti­ge eco­no­mie ge­ven con­su­men­ten meer geld uit aan een ge­zel­lig uit eten. On­ze le­den mel­den ook mas­sa­le re­ser­ve­rin­gen voor de kerst, in re­gio’s als Rot­ter­dam is am­per nog een ta­fel be­schik­baar”, al­dus woord­voer­ster Ber­na­det Na­ber.

Res­tau­rant De Gou­den Kar­per in Hum­me­lo was mid­den no­vem­ber al vol­ge­boekt voor de feest­da­gen. „We krij­gen vijf­hon­derd gas­ten uit het he­le land. Ve­len zijn vas­te klan­ten, die bij ver­trek met­een boe­ken voor het jaar er­op”, al­dus ei­ge­na­res­se Eli­sa­beth Rem­me­link. Ze ’kleedt de zaak leuk aan’, maar zet de be­drijfs­voe­ring niet op de kop: „On­ze klan­ten ta­fe­len het liefst zo re­gu­lier mo­ge­lijk. Dat be­te­kent dat ze van­af een iets aan­ge­pas­te kaart à la car­te kun­nen eten.”

Het drukst­be­zoch­te kerst­di­ner van ons land wordt ge­hou­den bij het Chi­ne­se me­ga-res­tau­rant De Mal­le Jan in Maars­sen. Daar is bei­de da­gen een door­lo­pend buf­fet in twee shifts, waar­bij tel­kens dui­zend gas­ten te­ge­lijk aan­schui­ven. De der­tien uit Chi­na over­ge­vlo­gen koks die da­ge­lijks in de keu­ken staan, wor­den tij­dens de feest­da­gen aan­ge­vuld met Ne­der­land­se col­le­ga’s.

Van der Valk blijft een ’kerst-ever­green’. Di­rec­teur Frans Scho­haus van de ves­ti­ging Haag­sche Schouw in Lei­den heeft dan ook bij­na geen plaats meer te ver­ge­ven. „Bij ons ko­men met kerst da­ge­lijks 750 men­sen eten. Daar­mee zijn we nog een klein­tje bin­nen het con­cern.” Suc­ces­vol is de ’ge­zins­zaal’, waar kin­de­ren meer­maals een flin­ke tijd van ta­fel wor­den ge­haald voor on­der meer een goo­chel­show. „We heb­ben daar 150 plaat­sen, maar als het er 600 wa­ren, wa­ren die ook uit­ver­kocht. Ou­ders heb­ben met de­ze con­struc­tie ook nog tijd voor el­kaar”, zegt Scho­haus.

De ’Toe­kan-on­der­ne­mer’ ziet uit naar een druk­ke kerst. „Het wordt hard wer­ken, al­le ver­lo­ven zijn in­ge­trok­ken. Maar als de laat­ste gast op twee­de kerst­dag naar huis is, be­gint on­ze kerst. Dan eten we een hap­je met al­le me­de­wer­kers en han­gen we tot in de klei­ne uur­tjes aan de bar om het suc­ces te vie­ren.”

FOTO APA

„We krij­gen vijf­hon­derd gas­ten uit het he­le land. Ve­len zijn vas­te klan­ten, die bij ver­trek met­een boe­ken voor het jaar er­op”, zegt ei­ge­na­res­se Eli­sa­beth Rem­me­link van res­tau­rant De Gou­den Kar­per in Hum­me­lo.

FOTO MI­CHEL VAN BER­GEN

„Bij ons is het van vrij­dag tot en met dins­dag on­af­ge­bro­ken kerst”, stelt Deb­bie Spruit (twee­de van links) van de Noord-Hol­land­se res­tau­rant­ke­ten Ge­woon Lek­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.