MIJN NIEUWSFOTO

De Telegraaf - - Wat U Zegt - STUUR UW FOTO: DAGFOTO@TE­LE­GRAAF.NL

Wind­mo­lens

De ener­gie­re­ke­ning zal de ko­men­de ja­ren fors stij­gen voor de bur­gers. Het gaat om mi­ni­maal 100 eu­ro per jaar per huis­hou­ding. On­recht­vaar­dig is het dat het prin­ci­pe van ’de groot­ste ver­vui­lers en ge­brui­kers be­ta­len’ vol­le­dig wordt los­ge­la­ten. Be­drij­ven be­ta­len veel min­der. Ook de­ze re­ke­ning wordt op het bord ge­legd van de bur­ger. Het is al­le­maal nood­za­ke­lijk om de tran­si­tie naar an­de­re, goed­ko­pe ener­gie­bron­nen mo­ge­lijk te ma­ken. Des­tijds werd be­ar­gu­men­teerd dat juist de mil­jar­den­winst op aard­gas­win­ning hier­voor is be­doeld. Bur­gers strij­den te­gen Haag­se wind­mo­lens. F. Sa­vel­berg

Flex­krach­ten

Er drei­gen gro­te te­kor­ten op de ar­beids­markt. Van meer­de­re trans­port­on­der­ne­mers weet ik dat ze am­per aan chauf­feurs

kun­nen ko­men. En ook aan ict’ers is nu en in de toe­komst een groot te­kort. Maar ons le­ger denkt se­ri­eus aan flex­krach­ten, het in­zet­ten van die schaar­se men­sen voor mis­sies bui­ten Ne­der­land. Kom op, le­ger­lei­ding en over­heid, zorg er ge­woon voor dat wer­ken voor de strijd­krach­ten weer aan­trek­ke­lijk wordt, zo­dat weer op de ar­beids­markt ge­con­cur­reerd kan wor­den! Char­les Log­cher, Gen­nep

Fo­to­gra­fisch

Bij de­ze wil ik jul­lie recht­bank­te­ke­na­res Pe­tra Ur­ban com­pli­men­te­ren. Zij is wat mij be­treft de bes­te in haar vak. On­langs las ik dat me­nig cri­mi­neel niet blij is met haar aan­we­zig­heid in de rechts­zaal. Dat zal wel, want met zul­ke te­ke­nin­gen heb je ook geen fo­to­graaf no­dig! B. Muntz, Zwolle

Re­ser­ves

Vol­gen­de week gaan de le­ra­ren weer sta­ken. Ar­me ou­ders, die moe­ten weer veel re­ge­len voor hun kin­de­ren. Als de scho­len zo­veel re­ser­ves heb­ben en, naar ik lees, de­ze re­ser­ves no­dig zijn voor nieu­we bank­jes, elek­tra, enz. waar­om wordt er dan niet op el­ke school een goe­de, on­af­han­ke­lij­ke toe­zicht­hou­der aan­ge­steld om de uit­ga­ven te con­tro­le­ren? Het­ty Weis­scher

Han­dig

Een lezer wil ap­pen in het ver­keer te­gen­gaan door de te­le­foon niet meer te la­ten wer­ken bij een be­paal­de snel­heid. Lek­ker han­dig als je in de trein zit... Henk van den Bos, Heems­kerk

Do­ping

We moe­ten niet room­ser wil­len zijn dan de paus, Rus­land uit­ge­slo­ten van de Win­ter­spe­len. Zijn we ver­ge­ten wie hier op do­ping be­trapt zijn in de wie­ler­we­reld? Wil men op de­ze ma­nier Rus­land toch er­gens te gra­zen ne­men? Toch een stok ge­von­den om te slaan? Neu­tra­le vlag en dan mo­gen de ’do­ping­vrije’ Rus­si­sche spor­ters mee­doen. Ben be­nieuwd welk volks­lied men speelt als ze goud win­nen. Li­ly de Vries, Hoofd­dorp

Kus­send beeld

Vol­gens de heer Prum­mel, ci­ty­bran­ding-spe­ci­a­list en ini­ti­a­tief­ne­mer van de Gay­krant, ver­te­gen­woor­digt het beeld van het kus­sen­de stel niet de ’vrij­plaats Amsterdam’ . On­ge­acht wat hij hier­mee be­doelt, vrij­en of vrij zijn, ver­wijs ik graag naar de schuif­deu­ren in de aan­komst­hal van Schiphol Airport waar de­ze af­beel­ding al ja­ren voor vro­lij­ke reacties zorgt van be­zoe­kers. Bes­te man, houd op met dit soort za­ken in het op dit mo­ment zo po­pu­lai­re gen­der­hok­je te plaat­sen. Pe­ter Tijs­ma

Vrij­stel­ling

Het lijkt me wat kort door de bocht om te stel­len dat de schen­kings­vrij­stel­ling de schat­kist veel meer geld kost dan ver­wacht. Hoe­wel er schen­kings­be­las­ting (die -net als erf­be­las­ting- ei­gen­lijk niet min­der is dan een le­ga­le vorm van dief­stal) wordt mis­ge­lo­pen, wordt dit be­drag door de ont­van­ger van de schen­king niet meer als ren­te af­ge­trok­ken, het­geen bij een le­ning van het­zelf­de be­drag wel zou ge­beu­ren. En dat ja­ren­lang! Ma­de­lon Ba­s­te­meij­er, Hoog­vliet

Brexit

Lo­gi­scher­wijs zou je zeg­gen: als de Brexit de Brit­ten geld kost, zal het de ove­ri­ge EU-lan­den, waar­on­der Ne­der­land, dus geld op­le­ve­ren. Maar dat zal wel weer te sim­pel ge­dacht zijn. Rien Bos, Vel­ser­broek

Loop­baan­ad­vies

Het ka­bi­net stelt 20 mil­joen eu­ro be­schik­baar voor een loop­baan­ad­vies van wer­ken­de 45-plus­sers. (Tel.nl, 7/12). Een vol­ko­men over­dre­ven ac­tie. Werk­ge­vers zijn hier­voor pri­mair ver­ant­woor­de­lijk in het ka­der van een goed per­so­neels­be­leid. Sa­men met de aan­we­zi­ge on­der­ne­mers­raad dient dit vorm en in­houd te krij­gen, ver­an­kerd in cao-af­spra­ken. De mi­nis­ter strooit kwis­tig met be­las­tings­geld. Er zijn an­de­re doe­len aan te wij­zen die meer ef­fect heb­ben. Blijk­baar moet het geld op­ge­maakt. B. Huis­man

Ver­keers­do­den

Toen in de 70’er ja­ren het aan­tal ver­keers­on­ge­val­len toe­nam door al­co­hol­ge­bruik wa­ren de ver­ze­ke­raars er als de kip­pen bij om in de po­lis op te ne­men dat bij aan­ge­toond al­co­hol­ge­bruik de scha­de niet werd ver­goed. Het moet toch niet zo moei­lijk zijn om bij een on­ge­val op de snel­weg bij­voor­beeld met be­hulp van een tijd­lijn­tje en een aan­tal mast­po­si­ties aan te to­nen dat de smartpho­ne ge­bruikt werd? Je kunt im­mers moei­lijk zeg­gen dat je stil­stond op de snel­weg tij­dens het ge­bruik. Niet meer ver­goe­den dus die scha­de. H. Sau­er, Kat­wijk De WUZ-re­dac­tie be­houdt zich het recht voor brie­ven te wei­ge­ren, te re­di­ge­ren of in te kor­ten. Uw bij­dra­ge graag on­der­te­ke­nen met naam en woon­plaats.

FOTO FRED VAN RAAM

Over­ste­kend wild, Oost­vaar­ders­bos Al­me­re.

FOTO AMAURY MILLER

Le­vens­groot lief­des­kop­pel bij de Hem­pont bij Amsterdam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.