BRIE­VEN

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Trum­po­lo­gi­ca

Trump er­kent Je­ru­za­lem als hoofd­stad van Is­ra­ël. Waar­om? Om­dat hij dat had be­loofd tij­dens z’n ver­kie­zings­cam­pag­ne en om­dat de re­ge­ring en het ka­bi­net van Is­ra­ël daar ook al zit­ten. In Ne­der­land zit­ten de re­ge­ring en het ka­bi­net in Den Haag. Moet Amsterdam zich al zor­gen ma­ken? Wordt Den Haag de hoofd­stad van ons land? Ge­luk­kig doet Rut­te nooit wat hij tij­dens z’n ver­kie­zings­cam­pag­ne be­looft. Tom de Boer, Leeuwarden

We do

Oba­ma zei: ’Yes, we can’. Trump zegt: ’Yes, we do’. Cees Freeke, Ter­neu­zen

Taal­eis

Hoe kan het an­no 2017 dat voor­al de rand­ste­de­lij­ke ge­meen­ten zich nog steeds nau­we­lijks iets aan­trek­ken van de taal­eis bij het ver­strek­ken van bij­stands­uit­ke­rin­gen? Er staat ge­woon op de si­te van de Rijks­over­heid on­dub­bel­zin­nig aan­ge­ge­ven: Als u bij­stand aan­vraagt, moet u de Ne­der­land­se taal vol­doen­de be­heer­sen. Als bij­stands­ge­rech­tig­de moet men ba­sis­ken­nis heb­ben van de Ne­der­land­se taal op re­fe­ren­tie­ni­veau 1F. Dit be­te­kent bij­voor­beeld dat men kor­te, een­vou­di­ge tek­sten kan le­zen en schrij­ven. Als zelfs die la­ge stan­daard, die wel de­ge­lijk zeer be­lang­rijk is voor het vin­den van werk, niet wordt aan­ge­hou­den, zit­ten mijns in­ziens heel veel men­sen onterecht in de bij­stand. Roy Willms, Sit­tard

On­be­hoor­lijk

Het niet of nau­we­lijks uit­voe­ren van de taal­eis door ge­meen­ten zo­als Amsterdam, Utrecht, Den Haag enz. voor men­sen die on­der de bij­stand val­len is on­be­hoor­lijk. Het geld hier­voor wordt op­ge­bracht door wer­kers die ’s mor­gens vroeg hun bed uit­ko­men en aan de slag gaan. De­ze wer­kers moe­ten er van op aan kun­nen dat hun zuur ver­dien­de geld ver­ant­woord besteed wordt. Het op de­ze wij­ze, door laks­heid en on­ge­ïn­te­res­seerd­heid, be­ste­len van de­ze wer­kers is on­ge­past! A. van de Raadt

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.