Eco­no­mi­sche be­lan­gen zijn be­lang­rij­ker

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Maan­dag heb ik naar de do­cu­men­tai­re Beer­put

Ne­der­land op NPO2 ge­ke­ken. Daar­in wordt zo­veel als mo­ge­lijk hel­der ge­maakt dat Ne­der­land het af­voer­put­je is ten aan­zien van du­bi­eu­ze prak­tij­ken van de af­val­be­drij­ven in Ne­der­land.

Ook wordt dui­de­lijk ge­maakt dat de af­val­che­mi­ca­li­ën ver­mengd wor­den met stook­olie die door o.a. sche­pen wor­den ge­bruikt voor hun mo­to­ren. De­ze af­val­stof­fen ko­men sa­men met de ver­bran­dings­gas­sen in het mi­li­eu te­recht.

Ver­vol­gens lees ik dat zeld­za­me koei­en­ras­sen, zo­als de blaar­kop­pen, de brandro­den en de la­ken­vel­ders, uit ons land drei­gen te ver­dwij­nen om­dat de­ze zeld­za­me ras­sen straks ook aan de stren­ge mest­re­gels moe­ten vol­doen om de uit­stoot van scha­de­lij­ke stof­fen te ver­min­de­ren. Hoe na­ïef kun je zijn?

On­ze zeld­za­me ras­sen wor­den ver­nie­tigd, maar in­tus­sen kan de mi­li­eu­m­af­fia ge­woon haar gang gaan. Het is niet zo vreemd dat de boe­ren psy­chi­sche hulp no­dig heb­ben. Maar ja, de eco­no­mi­sche be­lan­gen we­gen blijk­baar zwaar­der dan een mooi ras in stand te hou­den.

Dit is on­ver­koop­baar. De po­li­tiek moet ac­tie on­der­ne­men, we heb­ben ten­slot­te niet voor niet di­ver­se mi­li­eu­par­tij­en en een die­ren­par­tij in de Ka­mer zit­ten. P.G. Wor­tel, Scha­gen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.