SPD wil toch met Mer­kel pra­ten

De Telegraaf - - Buitenland - door Rob Sa­vel­berg

BER­LIJN Ver­kie­zings­ver­lie­zer Mar­tin Schulz (SPD) wil toch met de de­mis­si­o­nai­re kan­se­lier Mer­kel (CDU/CSU) over een nieu­we Duit­se re­ge­ring pra­ten. Na het de­ba­cle in sep­tem­ber sloot hij dit nog ca­te­go­risch uit, maar gis­te­ren draai­de de link­se lei­der bij tij­dens het par­tij­con­gres: ,,Al­leen zo kun­nen we maxi­maal on­ze ide­a­len om­zet­ten.”

Zijn toe­spraak van ne­gen­tig mi­nu­ten in het tjok­vol­le Mes­se­beurs­ge­bouw in Ber­lijn zou een span­nen­de wed­strijd wor­den, wist de voor­ma­li­ge prof­voet­bal­ler. Op het spel stond ener­zijds zijn ei­gen toe­komst als aan­ge­sla­gen par­tij­voor­zit­ter, en an­der­zijds de vraag of het sterk­ste EU-land weer een sta­bie­le re­ge­ring krijgt.

,,De SPD gaat over­stag van­we­ge hun ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel voor het land, van­we­ge de gro­te druk van de Duit­se pre­si­dent Stein­mei­er en zijn Fran­se col­le­ga Ma­cron”, ver­moedt hoog­le­raar Ha­jo Fun­ke, po­li­tiek we­ten­schap­per in Ber­lijn.

Mar­tin Schulz be­gon met een mea culpa: ,,Ik wil me ver­ont­schul­di­gen. We heb­ben vier keer op rij par­le­ments­ver­kie­zin­gen ver­lo­ren. En sinds 1989 zijn tien mil­joen kie­zers weg. Ons pro­bleem is dat we geen dui­de­lijk pro­fiel heb­ben.”

De voor­ma­lig voor­zit­ter van het Eu­ro­pees Par­le­ment gaf toe: ,,We wor­den als deel van het es­ta­blish­ment ge­zien, als de ho­ge he­ren uit Ber­lijn en Brus­sel. We moe­ten ech­ter be­ter be­na­der­baar zijn.”

Schulz kreeg staand ap­plaus van de zes­hon­derd ge­de­le­geer­den. Bui­ten in de vries­kou had hij ’s och­tends vroeg nog pro­tes­te­ren­de ar­bei­ders uit de bruin­ko­len­in­du­strie toe­ge­spro­ken: ,,Ik ben 150 me­ter van een ko­len­mijn ge­bo­ren. Ik weet hoe moei­lijk het is als de mij­nen dicht­gaan.”

Het ant­woord van Schulz en de SPD is de vlucht naar vo­ren: ,,Tot 2025 moe­ten we de Ver­e­nig­de Sta­ten van Eu­ro­pa vor­men.” Ver­der gaf hij een sneer naar Ne­der­land, Ier­land en Luxemburg: ,,We moe­ten af van de ver­schrik­ke­lij­ke be­las­ting­ver­mij­ding van gro­te be­drij­ven.“Schulz wil een Eu­ro­pe­se schat­kist­be­waar­der, een Eu­ro­pees mi­ni­mum­loon en een apart bud­get voor de eu­ro­zo­ne. Lan­den die daar niets van wil­len we­ten, moe­ten maar uit de EU gaan.

Hij wil zijn hon­derd­vijf­tig jaar ou­de ar­bei­ders­par­tij her­vor­men: ,,We wil­len geen maat­schap­pij van door apps ge­stuur­de dienst­bo­des.”

Schulz pleit voor Eu­ro­pe­se voor­hoe­de

FOTO AFP

Als hij weer in de re­ge­ring komt, wil SPD’er Mar­tin Schulz de EU dras­tisch her­vor­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.