Pa­les­tijns pro­test op til

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze cor­res­pon­dent

JE­RU­ZA­LEM De geest is uit de fles. Pa­les­tij­nen gaan van­daag mas­saal de straat op om hun woe­de te ui­ten over het Ame­ri­kaan­se be­sluit om Je­ru­za­lem te er­ken­nen als hoofd­stad van Is­ra­ël. Een stap die door na­ge­noeg de he­le we­reld sterk wordt be­kri­ti­seerd. Ter­reur­or­ga­ni­sa­ties Ha­mas en Hez­bol­lah roe­pen op tot een in­tif­a­da.

Is­ra­ël zelf is on­der­tus­sen in de ze­ven­de he­mel. Pre­mier Ne­ta­nya­hu spreekt van een van de be­lang­rijk­ste mo­men­ten uit de Jood­se ge­schie­de­nis. Vol­gens hem over­we­gen nu meer lan­den Je­ru­za­lem te er­ken­nen, waar­on­der de Fi­li­pij­nen en een aan­tal Afri­kaan­se sta­ten. Het is hem ech­ter een doorn in het oog dat WestEu­ro­pa het be­sluit van Trump in scher­pe be­woor­din­gen ver­oor­deelt. Hij reist daar­om ko­men­de week naar Brus­sel en Parijs.

Hoe­wel de vreug­de groot is in Is­ra­ël, maakt men zich ook gro­te zor­gen voor de ko­men­de da­gen. Bij rel­len op de Weste­lij­ke Jordaan­oe­ver raak­ten gis­te­ren al tien­tal­len Pa­les­tij­nen ge­wond. Is­ra­ël heeft hon­der­den ex­tra sol­da­ten in­ge­zet. Die zul­len voor­zich­tig moe­ten ope­re­ren, want even­tu­e­le do­de­lij­ke slacht­of­fers kun­nen het vuur­tje nog ver­der op­sto­ken. Ter­ro­ris­ten scho­ten gis­te­ren van­uit Ga­za twee ra­ket­ten af, maar die be­reik­ten Is­ra­ël niet.

De Pa­les­tijn­se pre­si­dent Ab­bas reis­de voor spoed­be­raad naar de Jordaan­se ko­ning Ab­dal­lah, de hoeder van de Al-Ak­sa mos­kee. Ab­bas is woest en meent dat Ame­ri­ka niet lan­ger kan op­tre­den als vre­des­be­mid­de­laar. Zijn Fa­tah-par­tij kon- dig­de een al­ge­me­ne sta­king aan, waar­door ie­der­een de straat op kan. De mees­te win­kels in de Ou­de Stad van Je­ru­za­lem wa­ren gis­te­ren al dicht.

Ab­bas schuwt voor­als­nog ge­weld en zet voor­al in op een di­plo­ma­tiek of­fen­sief. Zo hoopt hij dat wes­ter­se lan­den nu een on­af­han­ke­lijk Pa­les­ti­na wel zul­len er­ken­nen. Ook over­weegt hij naar het Straf­hof te stap­pen om ver­meen­de Is­ra­ë­li­sche oor­logs­mis­da­den aan de kaak te stel­len.

Er wa­ren gis­te­ren ook klein­scha­li­ge pro­tes­ten in veel mos­lim­lan­den, van Tur­kije tot Pa­k­is­tan. Zij heb­ben fel ge­re­a­geerd op de stap van Trump en waar­schu­wen voor een ge­welds­golf. Een sjii­ti­sche mi­li­tie in Irak dreigt met aan­val­len op de Ame­ri­kaan­se troe­pen die

in dat land zijn ge­sta­ti­o­neerd.

Ook Ame­ri­ka’s trou­we bond­ge­noot Sa­oe­di-Ara­bië zegt ‘diep te­leur­ge­steld’ te zijn en waar­schuwt voor ‘ge­vaar­lij­ke ge­vol­gen’. Des­on­danks mel­den Is­ra­ë­li­sche me­dia dat zo­wel Sa­oe­di-Ara­bië als Egyp­te voor­af hun goed­keu­ring aan Trump had­den ge­ge­ven. Dat kun­nen zij ech­ter, ge­zien de woe­de on­der de ei­gen be­vol­king, nooit pu­blie­ke­lijk toe­ge­ven.

Trumps be­sluit komt 70 jaar na­dat de Ver­e­nig­de Na­ties be­slo­ten dat er in het hei­li­ge land twee sta­ten zou­den moe­ten ko­men: een Jood­se en een Ara­bi­sche. Je­ru­za­lem zou, als hoofd­stad van drie re­li­gies, een in­ter­na­ti­o­na­le sta­tus krij­gen. Dat was al in­ge­haald door de wer­ke­lijk­heid, maar is door Ame­ri­ka’s er­ken­ning de­fi­ni­tief van de baan. Wel zei Trump de­ze week dat de uit­ein­de­lij­ke gren­zen van de stad door on­der­han­de­lin­gen tot stand moe­ten ko­men. Dat zet de deur naar een Pa­les­tijn­se hoofd­stad in Oost-Je­ru­za­lem op een kier, hoe klein ook.

FOTO AFP

Pa­les­tijn­se rel­schop­pers gin­gen in Ra­mal­lah mas­saal de straat op om te­gen het be­sluit van Do­nald Trump te pro­tes­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.