Se­na­tor VS stapt op na seks­schan­da­len

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze cor­res­pon­dent

NEW YORK • De eer­ste se­na­tor in Ame­ri­ka is op­ge­stapt na #me­too­aan­tij­gin­gen. De po­si­tie van Al Fran­ken, se­na­tor voor Min­ne­so­ta, was on­houd­baar ge­wor­den na­dat vrou­we­lij­ke col­le­ga’s van zijn ei­gen De­mo­cra­ti­sche par­tij hem pu­blie­ke­lijk vroe­gen te ver­trek­ken toen weer een nieuw slacht­of­fer van hem zich meld­de.

De De­mo­cra­ten za­ten enorm in de maag met de rel rond Fran­ken. Vol­gen­de week dins­dag vindt in Ala­ba­ma de be­lang­rij­ke ver­kie­zing plaats om de ze­tel in de Se­naat op te vul­len die Jeff Ses­si­ons ver­liet na­dat hij door Do­nald Trump werd ge­vraagd mi­nis­ter van Jus­ti­tie te wor­den.

De Re­pu­bli­kein­se kan­di­daat daar, Roy Moo­re, wordt be­schul­digd van mis­bruik van min­der­ja­ri­gen. Maar hij wei­gert op te stap­pen en noemt de aan­tij­gin­gen ’fa­ke news’. Een De­mo­cra­tisch lid van het Huis van Af­ge­vaar­dig­den, Jo­hn Co­ny­ers, ging eer­der al wel ge­dwon­gen met ver­vroegd pen­si­oen na­dat be­kend werd dat hij met be­las­ting­geld een schik­king had ge­re­geld om een mis­bruik­zaak on­der de pet te hou­den.

De De­mo­cra­ti­sche top wil la­ten zien an­ders met de aan­tij­gin­gen om te gaan dan hun Re­pu­bli­kein­se ri­va­len. Maar ook Fran­ken, ooit ac­teur bij tv­show Sa­tur­day Night Li­ve, en Co­ny­ers wer­den lan­ge tijd de hand bo­ven het hoofd ge­hou­den door de par­tij. Dat de #me­too­aan­tij­gin­gen de Ame­ri­kaan­se po­li­tiek ook in de greep hou­den is in­mid­dels dui­de­lijk. Zo blijkt dat in het Con­gres ’creep’-lijs­ten rond­gin­gen on­der vrou­wen waar­op stond wel­ke Con­gres-le­den ge­me­den moesten wor­den.

Fran­ken zei in zijn af­scheids­speech het iro­nisch te vin­den dat hij af­treedt ter­wijl in The Oval Of­fi­ce een pre­si­dent zit die trots in een ge­luids­op­na­me ver­klaar­de vrou­wen in hun kruis te kun­nen grij­pen en daar als be­roemd­heid on­ge­straft mee weg te ko­men. En dat met Roy Moo­re een se­na­tor wordt ge­ko­zen die zich aan jon­ge meis­jes ver­greep, en dat zijn par­tij hem toch steunt.

Se­na­tor Al Fran­ken moest zijn af­tre­den be­kend­ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.