Win-winsi­tu­a­tie

De Telegraaf - - Buitenland - EVE­LI­NE BIJLS­MA

Parijs ru­ziet over Olym­pi­sche Spe­len

Het be­looft spec­ta­cu­lair te wor­den, de Olym­pi­sche Spe­len in Parijs. In de zo­mer van 2024 zul­len heel wat be­ken­de mo­nu­men­ten in en bui­ten de Fran­se hoofd­stad dienst­doen als sport-ac­co­mo­da­tie. Zo wordt er ge­vol­ley­bald aan de voet van de Eif­fel­to­ren, vin­den er tae­kwon­do­wed­strij­den plaats in het Grand Pa­lais en is er paar­den­dres­suur te zien in het park van het kas­teel van Ver­sail­les.

Dat al die fraaie plek­ken goed zul­len wor­den be­zocht en veel­vul­dig op tv ver­schij­nen, is na­tuur­lijk in­te­res­sant voor spon­so­ren. In prin­ci­pe mag er op mo­nu­men­ten niet wor­den ge­ad­ver­teerd, maar in de mi­nis­ter­raad is on­langs een wets­voor­stel ge­pre­sen­teerd om dat ver­bod tij­de­lijk op te hef­fen.

Dat zou be­te­ke­nen dat van­af vol­gend jaar tot aan 2025 op de­ze be­scherm­de plek­ken toch de vijf rin­gen, het lo­go en de slo­gan van de Spe­len te zien zijn.

Een Tro­cadé­ro be­han­gen met af­fi­ches voor een fris­drank­merk, de Champs Ély­s­ées ge­flan­keerd door bill­boards met daar­op ad­ver­ten­ties van een te­le­co­maan­bie­der. Het is een re­gel­rech­te nacht­mer­rie voor ‘Si­tes et mo­nu­ments’, de oud­ste ver­e­ni­ging ter be­houd van erf­goed. Zij vre­zen dat Parijs be­dol­ven zal wor­den on­der ad­ver­ten­ties, en trek­ken aan de bel over de ‘ge­zichts­ver­vui­ling’ die dat zal op­le­ve­ren.

Het is niet de eer­ste dis­cus­sie over de Olym­pi­sche Spe­len. Die ging na­me­lijk over de En­gel­se slo­gan die is ge­ko­zen: ‘Ma­de for Sha­ring’. Een club die zich in­zet voor de Fran­se taal stap­te er zelfs om naar de rech­ter.

Vol­gens de ge­meen­te valt het al­le­maal wel mee. De mi­nis­ter van Sport sus­te de boel en liet we­ten dat de af­fi­ches eerst moe­ten wor­den goed­ge­keurd door de ge­meen­te of de pre­fec­tuur. Maar een woord­voer­der van het co­mi­té dat de Spe­len bin­nen­haal­de, re­a­geer­de meer ge­ïr­ri­teerd. ,,Dit eve­ne­ment kost de be­las­ting­be­ta­ler niks van­we­ge ad­ver­teer­ders, die zicht­baar­heid wil­len als te­gen­pres­ta­tie. Dat is een win-winsi­tu­a­tie.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.