Ster­ren slaan op de vlucht

Bos­bran­den be­drei­gen chi­que Bel-Air

De Telegraaf - - Buitenland - door Her­man Stam

Reinout Oer­le­mans wacht in span­ning

NEW YORK Gro­te bos­bran­den om­rin­gen het dicht­be­volk­te Los An­ge­les. Hon­derd­dui­zen­den men­sen zijn op de vlucht on­der wie be­roemd­he­den als Li­o­nel Ri­chie en Paris Hil­ton. Het vuur heeft ook de chi­que wijk Bel-Air be­reikt waar een aan­tal ex­clu­sie­ve vil­la’s in vlam­men op­ging.

Nor­maal vin­den de groot­ste bos­bran­den in Ca­li­for­nië in ok­to­ber plaats. Er is dit jaar wei­nig re­gen ge­val­len in het ge­bied en de droog­te is ex­treem. De com­bi­na­tie met de har­de San­ta Ana-win­den in de­ze tijd van het jaar zor­gen dat het vuur zich ra­zend­snel ver­spreid.

Een ge­bied zo groot als Cen­tral Park zou met dit soort snel­he­den in 15 mi­nu­ten zijn af­ge­brand. De hoop in Ca­li­for­nië is dat de wind de ko­men­de da­gen af­neemt. De groot­ste bran­den woe­den mo­men­teel in de heu­vels bij Ven­tu­ra, zo’n 80 ki­lo­me­ter ten noord­wes­ten van Los An­ge­les.

De Ne­der­land­se tvpro­du­cent Reinout Oer­le­mans woont ook in de re­gio. Zijn vrouw Da­ni­ël­le deel­de op In­st­agram hef­ti­ge beel­den. De as van de brand lag al bij ze op het ter­ras en de kin­de­ren moe­ten thuis­blij­ven van school. Ze heb­ben in hun huis on­der­dak ge­bo­den aan be­vrien­de eva­cu­és. Of ze zelf ook op de vlucht moe­ten, was niet dui­de­lijk. Van­uit hun vil­la heb­ben ze zicht op blus­vlieg­tui­gen die de brand pro­be­ren te blus­sen.

Het zou een van de meest scha­de­lij­ke bos­bran­den van Ca­li­for­nië ooit zijn. De vlam­men kwa­men ook bij High­way 405, een van de druk­ste we­gen van de VS. Het vuur be­dreigt 12.000 hui­zen. In­mid­dels zit een kwart mil­joen hui­zen zon­der stroom. Scho­len zijn uit voor­zorg ge­slo­ten.

Uni­ver­si­teit UCLA deel­de eerst mas­kers uit aan stu­den­ten, maar be­sloot la­ter als­nog de les­sen te an­nu­le­ren. Di­ver­se op­na­men van tv-pro­gram­ma’s, zo­als S.W.A.T. en West­world, zijn stil­ge­legd.

Dui­zen­den brand­weer­lie­den zijn dag en nacht be­zig om de bran­den te be­strij­den. De gou­ver­neur heeft de nood­toe­stand uit­ge­roe­pen voor Zuid-Ca­li­for­nië.

Twee maan­den ge­le­den werd Noord-Ca­li­for­nië ook al zwaar ge­trof­fen door bos­bran­den. Toen gin­gen in en rond be­ken­de wijn­stre­ken als Na­pa en So­no­ma Val­ley 1500 ge­bou­wen in vlam­men op. Ook daar was spra­ke van droog­te door on­ge­woon ho­ge tem­pe­ra­tu­ren in com­bi­na­tie met har­de wind.

FOTO BLOOMBERG

Vlak voor het op­trek­je van een van de su­per­rij­ken in Bel Air na­bij Los An­ge­les loost een he­li­kop­ter zijn blus­wa­ter in de strijd te­gen de bos­bran­den daar. Ster­ren zo­als Li­o­nel Ri­chie heb­ben hun huis al moe­ten ont­vluch­ten, hon­derd­dui­zen­den ge­wo­ne Ca­li­for­ni­ërs de­len zijn lot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.