AK­KOORD NOORD-IER­SE BREXIT KWES­TIE NA­BIJ

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze cor­res­pon­dent

LONDEN • Brit­se en Ier­se di­plo­ma­ten heb­ben de af­ge­lo­pen da­gen waar­schijn­lijk niet voor niets over­uren ge­maakt. Het lijkt er­op dat bei­de par­tij­en een voor­lo­pi­ge op­los­sing heb­ben ge­von­den voor de hei­ke­le si­tu­a­tie in Noord-Ier­land na een Brits ver­trek uit de EU. Gis­ter­avond was de ver­wach­ting dat Junc­ker en May va­n­och­tend de deal zou­den on­der­te­ke­nen.

De af­ge­lo­pen da­gen heb­ben ech­ter be­we­zen dat het ge­vaar­lijk is om te vroeg te jui­chen over een over­een­komst. De Ie­ren lij­ken een nieu­we be­woor­ding te heb­ben ge­ac­cep­teerd over de ma­nier waar­op de re­gel­ge­ving in Noord-Ier­land en Ier­land na de Brexit op el­kaar wordt af­ge­stemd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.