’Dank voor of­fers Ko­reastrij­ders’

Vlak­bij het Zuid-Ko­re­aan­se Py­e­ong­chang, waar vol­gend jaar de Olym­pi­sche Win­ter­spe­len wor­den ge­hou­den, ligt Hoeng­se­ong, waar een mo­nu­ment staat voor het Ne­der­land­se ba­tal­jon dat mee­vocht in de Ko­re­aan­se Oor­log (1950-1953). Op die plek kwa­men in een klap 17

De Telegraaf - - Journaal -

’Pak geld­stro­men Kim Jong-un aan’

De Zuid-Ko­re­aan­se am­bas­sa­deur Yun

Young Lee her­in­ner­de hier­aan tij­dens zijn toe­spraak tot ruim tach­tig Ko­re­a­ve­te­ra­nen die hij had uit­ge­no­digd in het Crown Pla­za Ho­tel in Den Haag. De Ne­der­lan­ders voch­ten des­tijds in VN-ver­band mee te­gen troe­pen van het com­mu­nis­ti­sche Noord-Ko­rea die Zuid-Ko­rea wa­ren bi­nen­ge­val­len.

De di­plo­maat dank­te de hoog­be­jaar­de ex-mi­li­tai­ren, van wie er 7 een vre­des­me­dail­le kre­gen, voor hun op­of­fe­ring en bij­dra­ge aan de vrij­heid en de­mo­cra­tie van zijn land. „En ik hoop dat de Ne­der­land­se spor­ters straks bij de Spe­len goe­de re­sul­ta­ten zul­len boe­ken”, zei hij.

Voor­zit­ter Paul Gom­mers van de Ver­e­ni­ging Oud Ko­reastrij­ders (VOKS) heeft geen Ko­rea-reis met ve­te­ra­nen ge­pland ten tij­de van de Olym­pi­sche Spe­len. „We gaan eind au­gus­tus”, al­dus de voor­zit­ter. „Het is er in fe­bru­a­ri ook veel te koud”, waar­schuw­de am­bas­sa­deur Lee.

Spe­ci­aal voor de bij­een­komst was de voor­zit­ter van het Na­ti­o­na­le De­fen­sie Co­mi­té van het Zuid-Ko­re­aan­se par­le­ment Kim Young

Woo naar het Haag­se ho­tel ge­ko­men. „Wij zul­len de of­fers die de Ne­der­land­se oor­logs­ve­te­ra­nen heb­ben ge­bracht nooit ver­ge­ten”, zei hij in een toe­spraak.

Over de span­nin­gen als ge­volg van de nu­cle­ai­re tests en de ra­ket­lan­ce­rin­gen door Noord-Ko­rea zei hij: „We voe­len ons ge­steund door de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap.” De Ko­re­aan ver­tel­de dat hij ook in Brus­sel was ge­weest waar hij had ge­spro­ken met NAVO-com­man­dant in Eu­ro­pa ge­ne­raal Cur­tis Scapar­rot­ti. Ook had hij een on­der­houd met de plaats­ver­van­gend se­cre­ta­ris-ge­ne­raal Ro­se Got­te­moel­ler. „We spra­ken over de vraag hoe we moe­ten ant­woor­den op de pro­vo­ca­ties en het cy­ber­hac­ken van Noord-Ko­rea. Een van de din­gen die we heb­ben af­ge­spro­ken is in­for­ma­tie uit­wis­se­len.”

Hoog­le­raar Ko­rea Stu­dies, pro­fes­sor Rem­co Breu­ker toon­de zich zeer be­zorgd over de si­tu­a­tie op het Ko­re­aan­se schier­ei­land. „In de en­tou­ra­ge van pre­si­dent

Do­nald Trump lij­ken steeds meer men­sen te zijn die er­in be­rus­ten dat het oor­log wordt.” Vol­gens hem moet die juist kos­te wat kost ver­me­den wor­den.

De bes­te ma­nier om de Noord-Ko­re­aan­se dic­ta­tor

Kim Jong-un aan te pak­ken is vol­gens hem het fi­nan­cie­le net­werk van de jon­ge po­ten­taat aan te pak­ken. Dit ge­beurt vol­gens hem nu on­vol­doen­de. „Als hij geen geld meer krijgt, stort het re­gime in”, ver­ze­ker­de Beu­ker.

Tij­dens de Ko­rea Oor­log kwa­men 153 Ne­der­land­se mi­li­tai­ren om. De over­le­ven­den ko­men nog steeds sa­men, zo­als nu in het Crown Pla­za Ho­tel. „Het was een bloe­di­ge strijd. De­ge­nen die heel­huids thuis zijn ge­ko­men, moch­ten van geluk spre­ken”, zei de 85-ja­ri­ge An­dré Fraenk die met zijn maat Ar­nold Gard des­tijds met 155 sol­da­ten uit Su­ri­na­me naar Ne­der­land kwam om ver­vol­gens door te rei­zen naar Zuid-Ko­rea.

Plaats­ver­van­gend Com­man­dant der Strijd­krach­ten Mar­tin Wij­nen was blij dat de mis­sies in Ma­li en Af­ha­nis­tan door de Twee­de Ka­mer zijn ver­lengd.

FOTO’S DE TE­LE­GRAAF

V.l.n.r. Plaats­ver­van­gend Com­man­dant der Strijd­krach­ten Mar­tin Wij­nen, voor­zit­ter van het Zuid-Ko­re­aan­se Na­ti­o­na­le De­fen­sie Co­mi­té Kim Young Woo, de Zuid-Ko­re­aan­se am­bas­sa­deur Yun Young Lee, en VOKS-pre­si­dent Paul Gom­mers.

Pre­si­dent Jan van Wag­tendonk van de Stich­ting Ja­pan­se Ere­schul­den (l.), prof. Rem­co Breu­ker en de grif­fier van de Eer­ste Ka­mer Geert Jan Ha­mil­ton.

Ve­te­raan Jan Na­gel­ker­ken (l.), zijn doch­ter Yvon­ne en de Ame­ri­kaan­se lucht­macht­at­ta­ché Scott Fis­her.

Ve­te­raan An­dré Fraenk met staand ach­ter hem Ar­nold Gard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.