’Ne­der­land voor­beeld voor Duits­land’

De Telegraaf - - Journaal -

„Duits­land be­gint een beet­je op Ne­der­land te lij­ken”, stel­de de Duit­se am­bas­sa­deur Dirk Bren­gel­mann, ver­wij­zend na de on­ge­kend lan­ge ka­bi­nets­for­ma­tie in zijn land. „We kun­nen ook wat van Ne­der­land le­ren. Bij­voor­beeld dat wordt on­der­han­deld in klei­ne groep­jes, heel dis­creet. Daar­door ligt niet al­les met­een op straat. En ook ken­nen wij geen in­for­ma­teur.”

De di­plo­maat hield open huis ter ge­le­gen­heid van de ver­schij­ning van een boek over zijn re­si­den­tie, het 300 jaar ou­de Huis Schuy­len­burch. De Fran­se am­bas­sa­deur Phi­lip­pe Lal­li­ot zei dat hij voor­lo­pig nog ja­loers is op de mooi ambts­wo­ning van zijn Duit­se col­le­ga. „Mijn re­si­den­tie stamt uit de ja­ren vijf­tig maar is ge­de­co­reerd met wand­ta­pij­ten en meu­bels uit de acht­tien­de eeuw. Maar ik ga het pand van bin­nen ver­nieu­wen. Het wordt he­le­maal in­ge­richt in de stijl van de ja­ren vijf­tig en zes­tig. Ik heb al ta­pij­ten bin­nen met de­co­ra­ties van So­nia Del­au­ney en Bram van Vel­de .Ener ko­men ook schil­de­rij­en uit die tijd te han­gen. Als het straks af is ben ik niet meer ja­loers.”

Wou­ter van Ben­ten, di­rec­teur Be­ne­lux van pak­jes­ver­voer­der DHL, een doch­ter­on­der­ne­ming van Deut­sche Post, ver­tel­de dat zijn be­drijf zelf elek­tri­sche au­to’s fa­bri­ceert voor de be­zor­ging. „In Ne­der­land rij­den er 150 rond. We ver­ko­pen ze ook aan an­de­re be­drij­ven.” De pre­si­dent van de Duits-Ne­der­land­se Han­dels­ka­mer Wer­ner SchaurteK­üp­pers deel­de mee dat hij een zand- en grind­be­drijf heeft. „Ik ver­voer al­les per schip. Dat is be­ter voor het mi­li­eu.” Vi­ce­voor­zit­ter Piet Hein Don­ner van de Raad van Sta­te is ook pre­si­dent van de Oor­logs­gra­ven­stich­ting. Hij meld­de dat vol­gend jaar een be­graaf­plaats voor ve­te­ra­nen komt bij Ere­veldLoe­nen in Gel­der­land.

FOTO’S DE TE­LE­GRAAF

De Duit­se am­bas­sa­deur Dirk Bren­gel­mann tus­sen zijn col­le­ga Phi­lip­pe Lal­li­ot (Frank­rijk) (l.) en Chris Hoor­naert (Bel­gië).

Di­rec­teur Gün­ter Gül­ker van de Duits-Ne­der­land­se Han­dels­ka­mer (l.), voor­zit­ter Wer­ner SchaurteK­üp­pers en Wou­ter van Ben­ten van DHL.

Vi­ce­voor­zit­ter van de Raad van Sta­te Piet Hein Don­ner en zijn vrouw psy­cho­loog Ma­ri­sa Don­ner.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.