Ban­ken­re­gels stren­ger

De Telegraaf - - Dft - door Ru­ben Eg

FRANK­FURT • Jeroen Dijs­sel­bloem zal donderdag als af­ge­zwaaid mi­nis­ter de nieu­we in­ter­na­ti­o­na­le ban­ken­re­gels met een glim­lach heb­ben ge­le­zen. Dank­zij de stren­ge­re ka­pi­taal­sei­sen van de net ver­trok­ken mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën wordt de pijn voor Ne­der­land­se ban­ken om hun buf­fers te ver­ho­gen iets draag­lij­ker

Dijs­sel­bloem kreeg als mi­nis­ter van ban­kiers het ver­wijt een on­eer­lijk speel­veld te cre­ë­ren door Ne­der­land­se groot­ban­ken ho­ge­re ka­pi­taal­buf­fers op te leg­gen dan an­de­re ban­ken in Eu­ro­pa kre­gen. De be­winds­man had de deur van zijn mi­nis­te­rie nog niet dicht­ge­trok­ken of het ge­juich aan de Zui­d­as ging al op van­we­ge het voor­ne­men van het nieu­we ka­bi­net om zijn stren­ge nor­men te ver­la­gen. De le­ve­r­a­ge ra­tio, het ei­gen ver­mo­gen ge­deeld door het ba­lans­to­taal van de bank, moet van 4% weer naar de Eu­ro­pe­se norm van 3%.

In­mid­dels blijkt de­ze eer­der ver­hoog­de be­lang­rij­ke ka­pi­taal­buf­fer de ko­men­de ja­ren juist eni­ge ver­lich­ting te bie­den voor ING, Ra­bo­bank, ABN Am­ro en De Volks­bank bij het ver­ho­gen van an­de­re ka­pi­taal­buf­fers. Het Ba­sel Co­mi­té voor Ban­ken­toe­zicht kwam donderdag aan­ge­scherp­te ban­ken­re­gels over­een met de Groep van Cen­tra­le Ban­kiers (GHOS). Hoe­wel ook hier­in de le­ve­r­a­ge ra­tio voor be­lang­rij­ke ban­ken om­hoog gaat, ligt die iets la­ger dan de 4% van Dijs­sel­bloem.

Voor een mon­di­a­le sys­teem­bank als ING lijkt de le­ve­r­a­ge ra­tio on­der de nieu­we ’Ba­sel­re­gels’ uit te ko­men op 3,5%. Ra­bo­bank en ABN Am­ro zou­den naar 3% kun­nen gaan, mits toe­zicht­hou­der De Ne­der­land­sche Bank (DNB) hen niet lan­ger net zo be­lang­rijk acht als ING. De Volks­bank, de moe­der van on­der meer SNS en ASN Bank, zat de­ze zo­mer zelfs op een le­ve­r­a­ge ra­tio van 5,5%.

ABN Am­ro gaf re­cent nog voor €1 mil­jard aan diep ach­ter­ge­stel­de ef­fec­ten uit om de le­ve­r­a­ge ra­tio met 2 ba­sis­pun­ten te ver­ho­gen naar 4,1%. Toch hoe­ven aan­deel­hou­ders niet te re­ke­nen op een di­vi­dend­mee­val­ler. De nieu­we Ba­sel­re­gels stel­len na­me­lijk stren­ge ei­sen aan de ma­nier waar­op ban­ken de ri­si­co’s voor wan­be­ta­lin­gen op hun uit­staan­de le­nin­gen moe­ten in­schat­ten. Hier­in wor­den de Ne­der­land­se groot­ban­ken flink ge­raakt.

De­ze ‘ri­si­co­vloer’ van 72,5% van de ri­si­co­ge­wo­gen ac­ti­va treft na­me­lijk hun gro­te por­te­feuil­les hy­po­the­ken bij­zon­der zwaar. In­ter­na­ti­o­naal gel­den Ne­der­land­se hy­po­the­ken als erg ri­si­co­vol, door de com­bi­na­tie van het re­la­tief ge­rin­ge ei­gen geld dat Ne­der­land­se hui­zen­ko­pers in­leg­gen en de hy­po­theek­ren­te­af­trek.

Voor de im­ple­men­ta­tie van de nieu­we re­gels krij­gen ban­ken vijf tot maxi­maal ze­ven jaar. DNB re­kent er op dat dit vol­doen­de tijd voor de Ne­der­land­se ban­ken zal zijn, ‘ge­zien hun ster­ke ver­mo­gen­sen winst­po­si­tie’. De Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Ban­ken (NVB) hoopt on­der­tus­sen dat Brus­sel de scher­pe rand­jes weg­neemt bij het om­zet­ten in wet­ge­ving: „De Eu­ro­pe­se Unie zou bij de im­ple­men­ta­tie re­ke­ning moe­ten hou­den met ver­schil­len tus­sen lan­den en sec­to­ren.”

Ha­rald Ben­ink, hoog­le­raar Ban­king & Fi­nan­ce aan de Uni­ver­si­teit van Tilburg, hoopt dat Brus­sel een lob­by om de Ba­sel­re­gels af te zwak­ken weer­staat. Hij noemt de ver­ho­ging van de buf­fers ‘po­si­tief ’. „Maar er spreekt nu ook weer geen am­bi­tie uit om mee ver­der te gaan. De buf­fers van ban­ken zijn hoe dan ook his­to­risch laag.”

Op­mer­ke­lijk was dat nie­mand bij de pre­sen­ta­tie van de nieu­we Ba­sel­re­gels durf­de te stel­len dat de ban­ken­sec­tor van­af nu al­le stor­men kan door­staan. Op de vraag of ban­ken nu cri­sis­be­sten­dig zijn, ant­woord­de Ma­rio Drag­hi, pre­si­dent van de Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank (ECB): „Niets is dat. Waar de vol­gen­de cri­sis van­daan komt kun­nen wij sim­pel­weg niet voor­spel­len. De ban­ken staan er wel be­ter voor als de­ze re­gels van­af 2022 geim­ple­men­teerd zijn.”

Even­eens op­val­lend was de uit­spraak van Drag­hi dat het ’nu tijd is om de re­gels toe te pas­sen, en ze niet ver­der te ont­wer­pen’. Wel er­ken­de de Ita­li­aan dat de nieu­we Ba­sel­re­gels ‘een com­pro­mis’ zijn. „Er wa­ren lan­den die een la­ge­re ka­pi­taal­vloer dan 72,5% wil­den, en le­den die een ho­ge­re vloer wen­s­ten.” Aan­van­ke­lijk zou de ka­pi­taal­vloer op 80% lig­gen.

Ri­si­co­vloer voor al­le le­nin­gen Aan­deel hy­po­the­ken mo­len­steen

FOTO REUTERS

Ba­sel­re­gels een his­to­risch ak­koord, al­dus Ma­rio Drag­hi.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.