Vast­goed­ba­ron klaagt Staat aan

De Telegraaf - - Dft - door Joris Pol­man

AMSTERDAM Het is zijn ei­gen schuld dat de Lim­burg­se vast­goed­ba­ron Har­ry Mu­er­mans al meer dan tien jaar wacht op een pro­ces over zijn ver­meen­de aan­deel in de Klim­op-zaak, de groot­ste vast­goed­frau­de­zaak ooit in ons land.

Dat stelt al­thans het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) in een re­ac­tie op de dag­vaar­ding die Mu­er­mans woens­dag heeft uit­ge­bracht te­gen de Ne­der­land­se staat. Het OM ver­denkt hem in de Klim­op­zaak - een af­fai­re die on­der meer draai­de draai­de om Bouw­fonds en het Phi­lips Pen­si­oen­fonds en be­kend is van de op dramaserie De ont­mas­ke­ring van de vast­goed­frau­de - van wit­was­sen en vals­heid in ge­schrif­te. Maar de vast­goed­ba­ron zegt „dat hij al tien jaar aan het lijn­tje ge­hou­den wordt” door het OM en recht­ban­ken, zon­der dat er ooit een dag­vaar­ding te­gen hem is uit­ge­bracht.

Die ja­ren­lan­ge rechts­on­ze­ker­heid heeft Mu­er­mans ’aan­zien­lij­ke fi­nan­ci­ë­le scha­de’ doen op­lo­pen. Het is hem ’on­mo­ge­lijk ge­maakt’ op ’ade­qua­te’ wij­ze zijn vast­goed­por­te­feuil­le te ex­ploi­te­ren, ook om­dat een aan­tal ban­ken en re­la­ties van­we­ge zijn sta­tus als ver­dach­te, niet lan­ger za­ken met hem wil doen. Mu­er­mans noemt dat ’on­recht­ma­tig’.

Maar vol­gens het OM is de zaak ’al lang klaar’ om be­han­deld te wor­den. In april 2018 staat een re­gie­zit­ting op de rol. Het was vol­gens het OM juist Mu­er­mans die tel­kens met nieu­we ver­zoe­ken kwam. „Ook heeft de ver­dach­te al­le denk­ba­re ju­ri­di­sche pro­ce­du­res ge­voerd, waar­on­der ver­schil­len­de ma­len vra­gen om beein­di­ging van de zaak.” Dat heeft ja­ren ge­kost, al­dus het OM.

Mu­er­mans wil ver­der niet re­a­ge­ren op het OM.

FOTO CHRIS SCHOTANUS

Vast­goed­baas Har­ry Mu­er­mans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.