Chip­ma­kers op re­cord­jacht

De Telegraaf - - Dft -

AMSTERDAM • Tech­no­lo­gie­aan­de­len heb­ben de af­ge­lo­pen we­ken een tik ge­kre­gen. Toch gaat de sec­tor met ma­chi­ne- en chip­ma­kers met ruim 20% om­zet­groei in de rich­ting een re­cord. Vol­gens on­der­zoeks­bu­reau IHS Mar­kit is uit cij­fers over or­ders af te le­zen dat de be­drij­ven in de we­reld­wij­de se­mi­con­duc­tor­sec­tor over heel 2017 ruim $101,7 mil­jard om­zet bin­nen­ha­len. De prij­zen van ge­heu­gen­chips en draad­lo­ze ap­pa­ra­tuur en soft­wa­re blij­ven stij­gen in het vier­de kwar­taal. Draad­lo­ze toe­pas­sin­gen ne­men in ver­ko­pen nog snel­ler toe, net als de da­ta­ver­wer­kers. in om­vang zijn ge­heu­gen­chips de sterk­ste kracht ach­ter die groei. Voor­al toe­pas­sin­gen die met de mo­biel toe­gan­ke­lij­ke cloud te ma­ken heb­ben zul­len ko­men­de kwar­ta­len op veel ko­pers kun­nen re­ke­nen, al­dus IHS. Steeds meer be­drij­ven zet­ten hun ou­de sys­te­men over op zo’n cloud-sys­teem. In de se­mi­con­duc­tor­we­reld heeft Sams­ung In­tel ge­pas­seerd als de be­lang­rijk­ste le­ve­ran­cier van half­ge­lei­ders. SK Hy­nix werd der­de. Ap­ple en AMD zorg­den voor de mees­te groei over het af­ge­lo­pen kwar­taal als toe­le­ve­ran­ciers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.