S&P 500 ZET TREND HO­GER

De Telegraaf - - Dft -

De be­lang­rijk­ste beur­zen her­stel­den don­der­dag­avond van re­cen­te ver­lie­zen. De bre­de S&P 500 on­der­brak met een klei­ne winst een neer­waart­se trend van vier ver­lies­da­gen. Groot nieuws ont­brak. Be­leg­gers wo­gen ook het nieuws over toe­ne­men­de span­nin­gen in het Mid­den-Oos­ten van­we­ge de plan­nen van pre­si­dent Trump om de Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de naar Je­ru­za­lem te ver­plaat­sen. Zij ver­werk­ten bo­ven­dien de kwar­taal­cij­fers van chip­ma­ker Broad­com en het nieuws dat in­du­strie­con­cern Ge­ne­ral Elec­tric (GE) 12.000 ba­nen gaat schrap­pen bij zijn ener­gie­di­vi­sie. Chip­ma­ker Broad­com kwam met zon­ni­ge voor­uit­zich­ten voor het lo­pen­de kwar­taal. Het be­drijf re­kent voor­al op een ster­ke vraag naar chips voor smartpho­nes. Juist in dat seg­ment wil het be­drijf een gro­te slag slaan door bran­che­ge­noot Qu­al­comm te ko­pen. Dat be­drijf is op zijn beurt be­zig het Ne­der­land­se NXP (+0,7%) in te lij­ven. GE kon­dig­de een re­or­ga­ni­sa­tie aan bij zijn ener­gie­di­vi­sie waar­door 12.000 ar­beids­plaat­sen ver­dwij­nen. Ma­cro­cij­fers ga­ven ver­der steun. De Ame­ri­kaan­se steun­aan­vra­gen daal­den in de week tot 2 de­cem­ber met 2.000 tot 236.000, waar­op ook was ge­re­kend. Het aan­tal ver­leng­de uit­ke­rings­aan­vra­gen nam ook af. Het con­su­men­ten­kre­diet groei­de in ok­to­ber met $20,5 mil­jard, af­ge­zet te­gen de toe­na­me met $19,21 mil­jard over sep­tem­ber met 2.000 tot 236.000. WTI-olie steeg licht, vol­gens han­de­la­ren op Wall Street voor­al tech­nisch her­stel, geen re­ac­tie op de span­nin­gen in het Mid­den-Oos­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.