GEEN VREES BIJ BE­LEG­GER

De Telegraaf - - Dft - Johan Wie­ring

De Am­ster­dam­se beurs­graad­me­ter AEX zet­te donderdag de op­mars van de voor­gaan­de da­gen voort en sloot 0,3% ho­ger op 544,5 pun­ten. Be­leg­gers maak­ten zich wei­nig zor­gen ma­ken over het Ame­ri­kaan­se schul­den­pla­fond. Dit moet van­daag ver­hoogd wor­den, an­ders gaan som­mi­ge over­heids­in­stan­ties dicht. Be­leg­gings­stra­teeg Si­mon Wiersma van ING toont zich niet ver­baasd over het op­ti­mis­me in de markt en denkt dat po­li­ti­ci weer een tij­de­lij­ke op­los­sing zul­len be­den­ken. „Wel moet je al­tijd een slag om de arm hou­den, want met Trump weet je het nooit.” Wiersma denkt ook niet dat de mo­ne­tai­re ver­ga­de­ring van het stel­sel van Ame­ri­kaan­se cen­tra­le ban­ken ko­men­de woens­dag een ver­ras­sen­de uit­komst zal heb­ben. „De Fed gaat de ren­te on­ge­twij­feld ver­ho­gen. Ik ver­wacht ook niet veel bij­zon­ders van de toe­lich­ting. Ver­moe­de­lijk zal nog al­tijd blij­ken dat de Fed voor 2018 meer ren­te­ver­ho­gin­gen voor­ziet dan de markt.” De be­leg­gings­stra­teeg ziet de ont­wik­ke­lin­gen in Chi­na als een gro­ter ri­si­co. „Er zijn de laat­ste tijd wat zor­gen over de Chi­ne­se groei. De druk op de grond­stof­fen­prij­zen en op de va­lu­ta wij­zen op een mo­ge­lij­ke af­koe­ling. Ook de op­ge­lo­pen schul­den­po­si­ties bij be­drij­ven zijn een punt van zorg. Het IMF waar­schuw­de hier de­ze week nog voor.” In de AEX ein­dig­den ABN Am­ro (+2,4%) en ING (+2%) aan kop, ver­moe­de­lijk om­dat de nieu­we ka­pi­taal­ei­sen voor de ban­ken iets min­der streng zijn dan eer­der werd ge­vreesd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.