’Ka­pi­taal­ver­ster­king Ar­ca­dis nood­za­ke­lijk’

De Telegraaf - - Dft - door Yte­ke de Jong

AMSTERDAM • In­ge­ni­eurs­bu­reau Ar­ca­dis zit veel die­per in de fi­nan­ci­ë­le pro­ble­men dan het aan­geeft, schrijft TT Re­search, het be­drijf van ana­list Teun Teeu­wis­se, in een rap­port.

Teeu­wis­se wees een aan­tal ja­ren ge­le­den als eer­ste op de pro­ble­men bij het beurs­ge­no­teer­de in­stal­la­tie­be­drijf Im­tech, dat ui­t­ein­de­lijk op de fles ging.

Teeu­wis­se ver­wacht dat Ar­ca­dis een aan­de­len­emis­sie van tus­sen de €550 mil­joen en €625 mil­joen no­dig heeft om in fi­nan­ci­eel rus­ti­ger vaar­wa­ter te ko­men. Het in­ge­ni­eurs­bu­reau wor­stelt met de in­ning van be­ta­lin­gen, meer con­cur­ren­tie en te du­re over­na­mes in het ver­le­den. Dit pro­bleem al­les kost­te ceo Neil McArthur vo­rig jaar de kop.

De pro­ble­men van Ar­ca­dis zijn vol­gens de ana­list te­rug te voe­ren op te snel­le winst­ne­ming op pro­jec­ten, iets dat ook bij Im­tech ge­beur­de. „Er wer­den steeds meer boek­houd­kun­di­ge trucs toe­ge­past om de maxi­ma­le bo­nus voor het be­stuur vei­lig te stel­len”, schrijft Teeu­wis­se. De ana­list wil geen com­men­taar ge­ven op het rap­port, dat niet pu­bliek be­schik­baar is.

Ar­ca­dis werkt aan pro­jec­ten op het ge­bied van in­fra­struc­tuur en wa­ter en be­ge­leidt gro­te bouw­wer­ken, zo­als die van hoog­ste to­ren ter we­reld, de Burj Ka­li­fa. Het be­drijf zegt zich niet te her­ken­nen in het beeld dat Teeu­wis­se schetst ten aan­zien van de bo­nus­sen.

De agres­sie­ve winst­ne­ming blijkt vol­gens TT Re­search on­der meer uit de post de­bi­teu­ren, die in de af­ge­lo­pen ja­ren bij­na ver­dub­bel­de. Dit ter­wijl de om­zet sta­biel was. Dat duidt op snel­le­re fac­tu­re­ring.

Te­ge­lij­ker­tijd liep het aan­tal da­gen dat re­ke­nin­gen on­be­taald ble­ven op. Een aan­tal ja­ren ge­le­den be­taal­de een de­bi­teur ge­mid­deld na 50 tot 60 da­gen de fac­tuur, nu is dat 95 da­gen. De am­bi­tie om dit naar 85 te bren­gen lijkt niet sterk.

„We zijn de laat­ste ja­ren ook sterk ac­tief in Azië en het Mid­den-Oos­ten. Daar is een an­de­re be­ta­lings­mo­raal, naast de eco­no­mi­sche pro­ble­men in Zuid-Ame­ri­ka die voor la­te­re be­ta­lin­gen zor­gen”, zegt een in­ves­tor re­la­ti­ons ma­na­ger Ste­fan van Bu­ren van Ar­ca­dis.

Dat de voor­zie­ning van ou­de de­bi­teu­ren pro­cen­tu­eel af­neemt, ligt vol­gens Van Bu­ren aan het feit dat er nog steeds geld bin­nen­komt. Vol­gens TT Re­search be­spaart Ar­ca­dis hier­mee cir­ca €8 mil­joen op jaar­ba­sis.

„Door da­ling van de olie­prijs en he­vi­ge con­cur­ren­tie was spra­ke van gat in de om­zet. Dit is op­ge­vuld met vrij­ge­val­len voor­zie­nin­gen”, stelt het rap­port. Dat be­kent dat een aan­tal voor­zie­nin­gen, pot­jes voor te­gen­val­lers, in het ge­wo­ne re­sul­taat te­recht zijn ge­ko­men.

De pas aan­ge­tre­den ceo Pe­ter Oos­ter­veer wil de pres­ta­ties ver­be­te­ren door meer fo­cus op de be­drijfs­voe­ring en het snel­ler bin­nen­ha­len van geld. De vraag is of hij daar tij­dig in slaagt.

TT Re­search ver­wacht dat Ar­ca­dis een aan­de­len­emis­sie no­dig heeft om uit de fi­nan­ci­ë­le pro­ble­men te ko­men. Op ba­sis van de wer­ke­lij­ke be­taal­de ren­te en het ge­mid­del­de ren­te­per­cen­ta­ge, be­cij­fert de ana­list de schuld van Ar­ca­dis op €1,2 mil­jard. Dit ter­wijl het zelf €800 mil­joen rap­por­teert.

Vol­gens Ar­ca­dis komt het ver­schil in de om­vang van de schuld door­dat de ren­te die het jaar­ver­slag ver­meldt, ho­ger is dan de ren­te die het con­cern be­taal­de. „Dit komt door­dat de gel­den die on­ze doch­ter­on­der­ne­min­gen bij ons le­nen, via de bank lo­pen en niet di­rect via ons”, zegt Van Bu­ren.

Vol­gens TT Re­search is een an­de­re oor­zaak dat Ar­ca­dis zijn fac­tu­ren aan het eind van het kwar­taal on­be­taald laat, om geld in kas te hou­den. Dat is gun­stig voor de schuld­po­si­tie. Van Buuren: „Wij heb­ben een so­li­de ba­lans heeft en een ge­zon­de kas­in­stroom. Wij ma­ken ons geen en­ke­le zor­gen over on­ze fi­nan­ci­ë­le po­si­tie.”

’Boek­houd­trucs zijn toe­ge­past’

FOTO AR­CA­DIS

In­fra­struc­tuur­pro­ject van Ar­ca­dis in Qa­tar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.