’Zwak­ke le­ning niet bron cri­sis’

De Telegraaf - - Dft - Van een on­zer ver­slag­ge­vers

AMSTERDAM • Ja­ren­lang wer­den de ein­de­loos her­ver­pak­te zwak­ke bank­le­nin­gen als oor­zaak van de cri­sis aan­ge­we­zen. Ten on­rech­te, stelt pro­mo­ven­dus Ah­med Arif.

Vlak voor de cri­sis wer­den steeds meer le­nin­gen ver­strekt aan men­sen die de­ze op ba­sis van hun sa­la­ris en ei­gen ver­mo­gen nooit kon­den te­rug­be­ta­len. De ge­dach­te was ech­ter dat de hy­po­the­ken al­tijd meer waard zou­den wor­den. De se­cu­ri­ti­sa­tie, het her­ver­pak­ken van niet-af­los­ba­re hy­po­the­ken tot ver­han­del­ba­re obli­ga­ties, kon daar­door als een apar­te be­drijfs­tak uit­groei­en. Al­les leek door de mix van top­kwa­li­teit, met AAAra­ting be­stem­peld. De door hy­po­the­ken ge­dek­te zwak­ke ef­fec­ten ston­den over­al op de ba­lans. Het bleek een lucht­bel.

De gro­te za­ken­bank Leh­man Bro­thers viel over de­ze pak­ket­ten, toen bleek dat de wer­ke­lijk on­der­lig­gen­de waar­den niet de be­loof­de AAA-kwa­li­teit had­den. De val werd het start­sein voor mas­sa­le ver­koop van de pro­duc­ten en het be­gin van de fi­nan­ci­ë­le cri­sis.

Arif ging te­rug naar wat in de pak­ket­ten zat. Hij ver­ge­leek ze met ge­dek­te obli­ga­ties in ze­ven Eu­ro­pe­se mark­ten. Kon­den de­ze obli­ga­ties de pro­ble­men van se­cu­ri­ti­sa­tie heb­ben hel­pen voor­ko­men? Zijn con­clu­sie: de her­ver­pak­king zet­te ban­ken niet ex­tra aan om meer kre­diet­ri­si­co’s te ne­men. Dat­zelf­de ri­si­co na­men ze na­me­lijk ook met de ge­dek­te obli­ga­ties. Voor­al het enor­me aan­tal uit­ge­ge­ven obli­ga­ties was van door­slag­ge­vend ef­fect op de mark­ten, stelt hij.

FOTO REUTERS

Beurs crash­te na val Leh­man.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.