’Te wei­nig vrou­wen kie­zen voor de top’

De Telegraaf - - Dft - door Er­tan Ba­se­kin

SCHIPHOL • Vrou­we­lij­ke werk­ne­mers heb­ben vaak de­zelf­de am­bi­ties als hun man­ne­lij­ke col­le­ga’s, maar als ze een­maal de stap moe­ten ma­ken naar een top­func­tie, ha­ken ze te vaak af.

De mees­te vrou­wen ge­ven bij­voor­beeld aan dat zij hun werk­zaam­he­den niet kun­nen com­bi­ne­ren met het moe­der­schap of dat ze niet ca­pa­bel ge­noeg zijn voor de be­tref­fen­de func­tie. Ho­tel­ke­ten Hil­ton is een van de mul­ti­na­ti­o­nals die te ma­ken heb­ben met dit pro­bleem. Het con­cern heeft meer vrou­wen dan man­nen in dienst. „Maar er stro­men veel te wei­nig vrou­wen door naar ma­na­ge­ment­func­ties en dat moe­ten we zo snel mo­ge­lijk ver­an­de­ren”, zegt Jo­chem-Jan Sleif­fer, se­ni­or vi­ce pre­si­dent ope­ra­ti­ons bij Hil­ton World­wi­de.

Hil­ton maakt we­reld­wijd een for­se groei door. De ko­men­de ja­ren wor­den er in Eu­ro­pa, Afri­ka en het Mid­den-Oos­ten bij­na drie­hon­derd nieu­we ho­tels ge­bouwd. De ho­tel­ke­ten heeft daar­om dui­zen­den werk­ne­mers no­dig.

Sleif­fer vindt dat het be­drijf zich moet aan­pas­sen aan de hui­di­ge flexi­bi­li­teit op de ar­beids­markt om er­voor te zor­gen dat vrou­wen door­stro­men naar top­func­ties. „Op dit mo­ment ha­ken te veel vrou­wen af, om­dat ze den­ken niet mee te kun­nen draai­en in het ar­beids­pro­ces van­we­ge de zorg voor hun kin­de­ren. Maar de op­los­sing ligt na­tuur­lijk niet in het aan­bie­den van een crè­che op het werk.”

Vol­gens Sleif­fer is het no­dig dat werk­ge­vers veel meer open­staan voor part­ti­me dienst­ver­ban­den. „We moe­ten af van het idee dat ie­der­een 24 uur per dag aan­we­zig en be­reik­baar moet zijn, om­dat hij of zij een top­func­tie heeft. Als ie­mand kiest voor een vier­daag­se werk­week, dan moet dat kun­nen. Dan zorg je maar voor een goe­de ver­van­ger of je de­le­geert de ta­ken.”

Hil­ton or­ga­ni­seert bin­nen­kort een drie­daags con­gres op Schiphol, waar 150 vrou­we­lij­ke werk­ne­mers uit heel Eu­ro­pa aan deel­ne­men. Ver­schil­len­de top­vrou­wen uit het Ne­der­land­se be­drijfs­le­ven ge­ven hun vi­sie op hun werk­zaam­he­den en wat de mo­ge­lij­ke knel­pun­ten kun­nen zijn bij de door­stro­ming naar een top­func­tie.

Jo­lijn Zeeu­wen, ma­na­ger van Hil­ton Schiphol, kwam ze­ven­tien jaar ge­le­den bin­nen bij de ho­tel­ke­ten als sta­gi­ai­re en heeft zelf lang ge­twij­feld of ze haar hui­di­ge func­tie wel kon com­bi­ne­ren met het moe­der­schap. „Vrou­wen den­ken te vaak dat ze al­le bal­len in de lucht moe­ten hou­den, maar je kan er best een la­ten val­len. Ik werk nu part­ti­me. Het is niet erg als je er een dag niet bent.”

Part­ti­me is best wel mo­ge­lijk

FOTO RENE BOUWMAN

Jo­chem-Jan Sleif­fer (l) en Jo­lijn Zeeu­wen van Hil­ton: ,,Er stro­men veel te wei­nig vrou­wen door naar de top.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.