BART CHABOT HERSTELT VAN HART­OPE­RA­TIE

OP­LUCH­TING VOOR BART CHABOT (63)! Op Sin­ter­klaas­avond werd hij in het zie­ken­huis op­ge­no­men voor een hart­ope­ra­tie, die hij ge­luk­kig goed blijkt te heb­ben door­staan. ,,Ik ben dins­dag op­ge­no­men om woens­dag­och­tend om acht uur te wor­den ge­o­pe­reerd’’, ver­telt B

De Telegraaf - - Telesport -

’Het heeft er bij de fa­mi­lie toch wel in­ge­hakt’

Het zijn niet de leuk­ste maan­den ge­weest in het le­ven van BART CHABOT. Re­la­ti­ve­ren blijft ech­ter zijn han­dels­merk. Want: ,,Het zwaar­ste was ach­ter­af be­zien dat ik na de ope­ra­tie tien uur vol­le­dig stil moest lig­gen. Maar dat is ook weer ach­ter de rug en ik lig in­mid­dels weer ’op zaal’ en hier van­af de acht­ste ver­die­ping kijk ik uit over de sky­li­ne van Den Haag. En met dit ach­ter de kie­zen ziet die er net iets mooi­er uit dan nor­maal. Dit is nu al het mooi­ste kerst­ca­deau dat ik dit jaar ga krij­gen.’’

Bij de Haag­se schrij­ver werd een zo­ge­noem­de ab­la­tie uit­ge­voerd, nood­za­ke­lijk na­dat hij twee jaar lang last had van he­vi­ge hart­rit­me­stoor­nis­sen. ,,Mijn hart sloeg soms da­gen­lang op hol. Dan moet je den­ken aan hon­derd­vijf­tig tot hon­derdtach­tig sla­gen per mi­nuut en dat is on­ge­veer wat hoort bij een top­spor­ter in ac­tie.’’

Prik­kels

,,Wat er bij mij aan schort, is dat het stroom­pje dat er­voor zorgt dat mijn hart func­ti­o­neert, is ver­stoord. Er ont­staan prik­kels op ver­keer­de plaat­sen, of ze vol­gen een ver­keer­de rou­te over het hart. Ze zijn nu via mijn lies naar bin­nen ge­gaan en heb­ben lit­te­kens op be­paal­de ade­ren ge­brand. Dat zorgt er­voor dat het stroom­pje min­der goed ge­leid wordt, waar­mee straks de rit­me­stoor­nis­sen zou­den moe­ten zijn op­ge­lost.’’

,,Het eni­ge pro­bleem is nog dat ze één ader niet heb­ben kun­nen be­han­de­len om­dat die te dicht bij de slok­darm lag. Als ik klach­ten houd, moet ik wel­licht nog een keer on­der het mes. De slok­darm is na­me­lijk een or­gaan dat mo­biel is, dus het kan zo zijn dat het op een ge­ge­ven mo­ment wel mo­ge­lijk is om vei­lig bij die ader te ko­men.’’

Dat is al­le­maal nog even af­wach­ten maar voor­lo­pig dus voor­al goed nieuws, ook om­dat tij­dens de ope­ra­tie is ge­ble­ken dat een lek­ken­de hart­klep waar Bart mee te kam­pen heeft, zich aan het her­stel­len is.

,,Na­tuur­lijk ben ik zelf op­ge­lucht, maar ik merk­te de da­gen voor de ope­ra­tie voor­al hoe dit er al­le­maal in heeft ge­hakt bij mijn vrouw YOLANDA en mijn kin­de­ren SEBASTIAAN (28), MAU­RITS (25), SPLINTER (21) en STORM (20).’’

On­der­schat

,,Voor mij zijn ze we­l­is­waar al vier vol­was­sen man­nen met ei­gen le­vens, maar voor hen is dat toch an­ders. Ik heb een beet­je on­der­schat hoe ze toch nog echt aan hun va­der han­gen en doods­bang zijn mij kwijt te ra­ken. Ik sta er zelf vrij non­cha­lant in, zij ab­so­luut niet. Al­leen maar meer re­den dus om me aan de voor­ge­schre­ven rust te hou­den zo­dat ik over een paar we­ken mis­schien al­weer he­le­maal de ou­de ben.’’

FOTO ANP

De toe­komst lacht Bart Chabot weer te­ge­moet. Her­stel­len­de van zijn hart­ope­ra­tie zegt hij: ,,Het is zo goed als per­fect ge­gaan.’’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.