DOELTREFFEND

De Telegraaf - - Telesport - door Wer­ner Bud­ding

DE GROOT­STE VALKUIL VOOR RE­NAULT BIJ HET VER­VAN­GEN VAN

DE EER­STE GE­NE­RA­TIE DUSTER was om zijn op­vol­ger in veel op­zich­ten te la­ten groei­en. Luxer, gro­ter, mooi­e­re ma­te­ri­a­len, het zou de nieu­we Duster veel duur­der heb­ben ge­maakt en een van zijn ’uni­que sel­ling points’ la­ten ver­dwij­nen.

De nieu­we Duster is dus nog steeds heel erg een Dacia. Een sim­pe­le au­to, die doel­ma­tig in el­kaar steekt, zon­der op­smuk, zon­der za­ken die er niet toe doen en der­hal­ve is het een zo­ge­naam­de ’bud­get­au­to’. Car­los Ghosn, op­per­be­vel­heb­ber van Re­nault-Nis­san, kiest doel­be­wust voor zul­ke bud­get­mer­ken. Mer­ken be­doeld voor mark­ten waar ima­go min­der telt dan doel­ma­tig­heid. En als er één au­to tot de prak­ti­sche soort be­hoort, dan is het de­ze Duster wel.

De eer­ste ver­sie daar­van kwam in 2010 op de markt en de­ze twee­de ge­ne­ra­tie is door Re­nault/Dacia niet ri­gou­reus an­ders vorm­ge­ge­ven. Al­les werd wat glad­der, voor­in zit­ten nu licht­units met led-ver­lich­ting en op de zij­kan­ten, voor de voor­por­tie­ren, zit­ten kunst­stof de­len die ’koe­l­o­pe­nin­gen’ sug­ge­re­ren te zijn. Wat voor­al op­valt is dat Dacia de ba­sis­vorm van de Duster heeft be­hou­den. En blijk­baar zijn de de­sig­ners ook nog­al ge­char­meerd van de ach­ter­licht­units van de Jeep Re­ne­ga­de; de lich­ten van de Duster lij­ken er sterk op.

Dacia heeft over­wo­gen om van de Duster een ze­ven­zit­ter te ma­ken. Om dat te re­a­li­se­ren wa­ren for­se mo­di­fi­ca­ties aan de bo­dem­plaat nood­za­ke­lijk en dat is dus niet door­ge­gaan, me­de om de prijs ac­cep­ta­bel te hou­den. Hoe­wel de Duster met mi­ni­maal 19.280 eu­ro niet meer he­le­maal ‘voor de geef ’ is. Een Kia Sto­nic kost min­der en een Re­nault Cap­tur on­ge­veer het­zelf­de. De Duster 1.6 SCe BiFu­el heeft een lpg-in­stal­la­tie en een la­ge­re CO2-uit­stoot, zo­dat die net on­der de 19 mil­le zal ko­men. Re­ken op 18.980 eu­ro.

De ro­buust­heid spat er bij de Duster nog van­af. Neem de wa­gen­hoog­te: daar­door is in­stap een­vou­dig, je raakt met de bo­dem niet di­rect de grond (21 cm bo­dem­spe­ling) als je naast het as­falt te­recht komt en for­se veer­we­gen we­ten die­pe kui­len ge­mak­ke­lijk te ab­sor­be­ren. Ook met lou­ter voor­wiel­aan­drij­ving is de Duster niet voor een gat te van­gen. Geen mo­ment ble­ken we tij­dens de proef­rit aan de grens van zijn kun­nen te zit­ten. Vier­wiel­aan­drij­ving be­hoort tot de op­ties en heeft een meer­prijs van drie mil­le. Hui­di­ge Duster-rij­ders klaag­den on­der meer over het ge­luids­ni­veau in het in­te­ri­eur. En dus heb­ben de en­gi­neers zich uit­ge­sloofd om het bin­nen­in stil­ler te krij­gen, door meer iso­la­tie en 0,35 mm dik­ker glas. An­de­re klach­ten kwa­men over de stoe­len. Die wa­ren te vlak en bo­den on­vol­doen­de steun, maar het nieu­we meu­bi­lair zit een stuk be­ter.

De zit­tin­gen on­der­steu­nen pri­ma en zijn fors van for­maat. Ge­ble­ven zijn de har­de ma­te­ri­a­len in het in­te­ri­eur, maar of dat nou zo’n pro­bleem is? Ver­ve­len­der zijn de dik­ke deur­rub­bers. Je moet de por­tie­ren ste­vig dicht­trek­ken, an­ders val­len ze niet in het slot. Ver­der voelt de stuur­be­krach­ti­ging in de mid­den­stand wat ‘plak­ke­rig’ aan, je bent als het wa­re in rech­te lijn tel­kens een beet­je aan het cor­ri­ge­ren. Het stuur zelf kun je nu zo­wel in hoog­te als axi­aal ver­stel­len. Pri­ma!

Aan ruim­te kwam je in de Duster al niet te­kort. Door­dat de voor­ruit nog tien cen­ti­me­ter ver­der naar vo­ren is ge­plaatst en iets rech­ter staat, is het ruim­te­ge­voel ver­der toe­ge­no­men. De ach­ter­bank biedt plaats aan drie per­so­nen en in de ba­ga­ge­ruim­te kan voor 445 li­ter aan spul­len wor­den ge­la­den. Bij el­kaar is de Duster nog steeds een no-non­sen­se SUV, ge­bruiks­vrien­de­lijk, stoer en de­ge­lijk ge­bouwd. Jam­mer dat Dacia nog geen nood­stop­sys­teem, dat re­a­geert op een drei­gend on­ge­val, kan le­ve­ren.

’Ro­buust­heid spat er van­af’

FOTO’S DACIA

Han­di­ge op­berg­net­ten in de ba­ga­ge­ruim­te. De nieu­we Duster oogt wel wat luxer, maar ook nog steeds on­ver­zet­te­lijk.

De ach­ter­lich­ten lij­ken sterk op die van de Jeep Re­ne­ga­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.