WIE VAN DE TWEE?

Keu­ze tus­sen De Jong en Berg­wijn we­ke­lijks vraag­stuk bij kop­lo­per PSV

De Telegraaf - - Telesport - door Erik van Ha­ren

EIND­HO­VEN • Ver­geet het ver­maar­de Wie van de Drie. In Eind­ho­ven luis­tert een nieu­we, we­ke­lijk­se spel­show naar de ti­tel Wie van de Twee. Het fun­da­ment van kop­lo­per PSV staat al we­ken als een huis. Trai­ner Phil­lip Co­cu staat qua spe­lers­in­vul­ling we­ke­lijks al­leen voor de vraag: Luuk de Jong of Ste­ven Berg­wijn?

Het is ook in aan­loop naar het uit­du­el met Ajax een luxepositie voor een coach, die ach­ter der­tien van de eer­ste veer­tien Ere­di­vi­sie-wed­strij­den een groen vin­kje heeft staan. Co­cu kan de laat­ste we­ken tien van de eer­ste elf na­men op het wed­strijd­for­mu­lier blind in­vul­len. Al­leen de der­de aan­val­ler naast LoLo, de on­be­twis­te tan­dem Hir­ving Lo­za­no en Jürgen Lo­ca­dia, heeft eni­ge over­pein­zing no­dig.

Dit sei­zoen koos Co­cu aan­van­ke­lijk zon­der eni­ge twij­fel voor Berg­wijn, na­dat De Jong zijn aan­voer­ders­band kwijt­raak­te en met we­der­zijds goed­vin­den in de eta­la­ge werd ge­zet. De er­va­ren spits heeft het mis­lo­pen van een trans­fer naar het Fran­se Bor­deaux be­won­de­rens­waar­dig snel om­ge­zet in een po­si­tie­ve bij­dra­ge aan het hui­di­ge elf­tal. Pa­ra­doxaal ge­noeg plukt PSV dus de vruch­ten van het af­ha­ken van Bor­deaux. De club liep in au­gus­tus wel­ko­me mil­joe­nen mis en kon me­de daar­door geen za­ken doen met Ham­bur­ger SV over de lang­ver­wach­te komst van links­back Dou­g­las San­tos.

Nu heeft Co­cu met de ster­ke, bal­vas­te De Jong en de snel­le, be­we­ge­lij­ke Berg­wijn twee to­taal ver­schil­len­de op­ties om een se­lec­tie uit te ma­ken. Met in het ach­ter­hoofd dat de ta­lent­vol­le spits Sam Lam­mers nog moei­te heeft om tij­dens Ere­di­vi­sie-wed­strij­den aan te ha­ken, kan de on­ver­wach­te ver­len­ging van De Jongs avon­tuur in Eind­ho­ven voor al­le par­tij­en in de vorm van een kam­pi­oen­schap ge­luk­za­li­ge ge­vol­gen heb­ben.

Berg­wijn (20) wordt al ja­ren ge­roemd als hét pa­rel­tje van de PSV-aca­de­mie, maak­te ruim drie jaar ge­le­den al zijn de­buut in de hoofd­macht en heel voet­bal­min­nend Eind­ho­ven snakt naar het mo­ment dat hij daad­wer­ke­lijk door­breekt. „Dit sei­zoen wil ik ba­sis­spe­ler wor­den en een goed sei­zoen draai­en”, maak­te de in­ter­na­ti­o­nal van Jong Oran­je dan ook dui­de­lijk.

Hij is na een aar­di­ge start enigs­zins te­rug­ge­val­len. De laat­ste twee thuis­wed­strij­den te­gen FC Twen­te (4-3) en Spar­ta (1-0) ver­koos Co­cu de jeugd­ex­po­nent bo­ven De Jong, die juist in die du­els in­viel en zijn eni­ge twee goals van dit sei­zoen maak­te. Qua speel­mi­nu­ten en sta­tis­tie­ken ont­loopt het twee­tal el­kaar dit sei­zoen nau­we­lijks. Al­leen te­gen Fey­en­oord (1-0) – De Jong viel vroeg uit – en VVV-Ven­lo (2-5) ston­den de con­cur­ren­ten sa­men in de ba­sis, door de af­we­zig­heid van Lo­za­no. En FC Utrecht-uit (1-7) was de an­de­re uit­zon­de­ring op de re­gel, toen Der­rick Luck­as­sen als ex­tra mid­den­vel­der ope­reer­de en Berg­wijn en De Jong al­le­bei op de bank plaats moch­ten ne­men. In to­taal ston­den ze dit sei­zoen sa­men slechts 116 mi­nu­ten op het veld.

Dat bei­de spe­lers el­kaar prikkelen is pre­cies hoe Co­cu het graag ziet. De coach is niet het ty­pe dat zo­maar ca­deau­tjes in de vorm van speel­tijd uit­deelt aan jon­ge spe­lers. Kwa­li­teit is al­tijd lei­dend. Dat Berg­wijn zich op de trai­nin­gen po­si­tief ma­ni­fes­teert en de kop niet laat han­gen na een paar re­ser­ve­beur­ten doet de tech­ni­sche staf deugd. Over de hou­ding van voor­beeld­prof De Jong heeft al he­le­maal nog nooit

To­ri­no blijft trek­ken aan jeugd­in­ter­na­ti­o­nal

ie­mand ge­klaagd.

De Jong zal vol­gen­de zo­mer, net als en­ke­le maan­den te­rug, ho­pen op een nieu­we uit­da­ging in het bui­ten­land na eer­de­re wei­nig suc­ces­vol­le ex­pe­di­ties in Mön­chen­g­lad­bach en Ne­w­cast­le. Het is de vraag hoe ge­dul­dig Berg­wijn is. Hij­zelf en zijn om­ge­ving wil­len niets liever dan dat hij eerst slaagt bij PSV, om ver­vol­gens een prach­ti­ge trans­fer te ma­ken.

Door zijn eer­de­re op­tre­dens in ver­te­gen­woor­dig­de elf­tal­len is Berg­wijn (nog een con­tract tot me­dio 2021) al ja­ren ’hot’. Een aan­tal En­gel­se clubs, waar­on­der Tot­ten­ham Hot­spur, heeft hem op de ra­dar staan, maar al­leen het Ita­li­aan­se To­ri­no heeft zich daad­wer­ke­lijk bij PSV ge­meld. De twee­de club van Tu­rijn deed op 31 au­gus­tus al een bod van rond de 10 mil­joen eu­ro, dat door de Eind­ho­ve­na­ren werd weg­ge­wuifd. To­ri­no heeft zich ver­vol­gens op­nieuw ge­meld bij PSV, maar kreeg we­der­om nul op het re­kest.

Een hel­den­rol in de Are­nA zou Berg­wijn zo­maar het laat­ste zet­je kun­nen ge­ven bij PSV. Al­leen is het de vraag of dat van­af het eer­ste fluit­sig­naal, of als in­val­ler moet ge­beu­ren. Co­cu geeft zon­dag het ant­woord.

FOTO’S ANP EN HOL­LAND­SE HOOG­TE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.