’Wij had­den toen een zwar­te de­cem­ber’

Ma­du­ro (ex-Ajax) looft ’om­scha­ke­lings­voet­bal’ PSV

De Telegraaf - - Telesport - door Jeroen Kap­teijns

PSV is de af­ge­lo­pen maan­den als een speer ge­gaan. De kop­lo­per heeft een voor­sprong van tien pun­ten op Ajax en kan die met een ze­ge in de top­per ver­gro­ten tot der­tien pun­ten. In de aan­loop naar de kra­ker van ko­men­de zon­dag spreekt Te­lesport met PSV’ers en Aja­cie­den uit het sei­zoen 2006/2007, toen PSV bij de win­ter­stop een voor­sprong van 11 pun­ten had, die in de twee­de sei­zoens­helft uit han­den gaf, maar op de laat­ste speel­dag toch nog kam­pi­oen zou wor­den. Van­daag: Hedwi­ges Ma­du­ro, in het sei­zoen 2006/2007 spe­ler van Ajax, en te­gen­woor­dig ac­tief bij Omo­nia Ni­co­sia op Cy­prus.

Met wat voor ge­voel kijk je te­rug op dat sei­zoen?

„Dat was het sei­zoen dat ik met Ajax kam­pi­oen had moe­ten wor­den. PSV had een goe­de se­lec­tie, maar wij had­den een se­lec­tie waar echt al­les in zat. We had­den met Jaap Stam, Ed­gar Da­vids en Ken­neth Pe­rez rou­ti­ne, we had­den met Ur­by Ema­nu­el­son, Gre­go­ry van der Wiel, Ry­an Ba­bel, Tho­mas Ver­mae­len en ik jon­ge ta­len­ten, maar we had­den ook Klaas-Jan Hun­te­laar en We­sley Sn­eij­der. Die zou na dat sei­zoen naar Re­al Ma­drid ver­trek­ken. We had­den al­les en we wer­den toch geen kam­pi­oen.”

Waar heb­ben jul­lie het toen la­ten lig­gen?

„Voor­al vlak voor de win­ter­stop. We had­den toen een zwar­te de­cem­ber. Na­dat we thuis met 1-0 ver­lo­ren van PSV heb­ben we een heel slech­te se­rie ge­had. Ik kan me nog wel her­in­ne­ren dat we die maand een paar keer straf­trai­ning kre­gen van Henk ten Ca­te. We gin­gen al­le­maal met een rot­ge­voel op va­kan­tie. Na de win­ter­stop ging het lo­pen bij ons en be­gon PSV punt­jes te ver­lie­zen. Jam­mer ge­noeg kwa­men we op het laatst één doel­punt te­kort.”

Zie je pa­ral­lel­len met het hui­di­ge sei­zoen?

„Ze­ker, voor­al ook in de ma­nier van voet­bal­len. Net als toen speelt dit PSV heel slim en za­ke­lijk. Ik moet zeg­gen dat ik wel ge­char­meerd ben van de ma­nier waar­op PSV het aan­pakt. Dat wordt dan vaak coun­ter­voet­bal ge­noemd, maar ik noem het liever om­scha­ke­lings­voet­bal. Ajax wil veel do­mi­nan­ter voet­bal­len, maar is ook erg wis­sel­val­lig. Dat ligt deels aan de jeug­dig­heid van de se­lec­tie.”

Het werd in 2006/2007 een ti­tel­strijd tus­sen drie clubs. Kan dat dit sei­zoen ook weer ge­beu­ren?

„Dat denk ik wel. Ie­der­een let voor­al op Ajax en PSV, maar AZ blijft on­der­tus­sen rus­tig zijn wed­strijd­jes win­nen. Ik zie ze ver ko­men en denk dat het een heel in­te­res­san­te ti­tel­strijd gaat wor­den tus­sen meer­de­re clubs. Mis­schien dat ook Fey­en­oord nog in de buurt komt, nu ze geen Eu­ro­pe­se ver­plich­tin­gen meer heb­ben. Maar zo span­nend als in 2007 zal het wel niet meer wor­den.”

FOTO HOL­LAND­SE HOOG­TE

Hedwi­ges Ma­du­ro zit PSV-aan­val­ler Jef­fer­son Far­fan (r.) op de hie­len in het sei­zoen 2006/2007.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.