ZE­GE OP VAL­REEP

Over­win­ning op Plo­v­div uit 2012 krijgt ein­de­lijk een ver­volg

De Telegraaf - - Telesport - door Jeroen Kap­teijns

ARN­HEM • Vi­tes­se heeft met een 1-0 ze­ge op OGC Ni­ce af­scheid ge­no­men van het Eu­ro­pe­se po­di­um. De gro­te vraag is voor hoe lang dat zal zijn. Subtop­pers als Vi­tes­se zul­len ze­ker ook de ge­vol­gen mer­ken van de dui­ke­ling op de co­ëf­fi­ci­ën­ten­ran­king. Het wordt in de toe­komst al­leen maar las­ti­ger om door te drin­gen tot een Eu­ro­pees hoofd­toer­nooi.

,,Ein­de­lijk een keer ge­won­nen”, ver­zucht­te match­win­ner Luc Cas­taig­nos. ,,Dit wa­ren we aan on­ze stand ver­plicht. We wil­den de sup­por­ters die ons zo ge­wel­dig heb­ben ge­steund in Eu­ro­pa iets te­rug­ge­ven.”

Vi­tes­se poets­te met de ze­ge op de val­reep het na­ti­o­na­le pun­ten­to­taal nog een beet­je op, waar­door Ne­der­land op de co­ëf­fi­ci­ën­ten­ran­king ge­ste­gen is van de 32e naar de 28e plaats en Po­len, Mol­da­vië, Al­ba­nië en Roe­me­nië nog heeft in­ge­haald. Met uit­zon­de­ring van Roe­me­nië ook de­fi­ni­tief, om­dat de an­de­re drie lan­den net als Ne­der­land Eu­ro­pees uit­ge­speeld zijn.

Be­hal­ve de pun­ten voor de co­ëf­fi­ci­ën­ten­ran­king, de eer en een winst­pre­mie van 360.000 eu­ro stond er niets meer op het spel voor bei­de teams. Het jeug­di­ge Vi­tes­se toon­de van bei­de teams de groot­ste pres­ta­tie­drang. Het elf­tal van de Arn­hem­mers was nood­ge­dwon­gen nog jeug­di­ger uit­ge­val­len dan ge­pland. Alexan­der Bütt­ner was op het laat­ste mo­ment af­ge­val­len met ham­string­klach­ten en zijn ver­van­ger was de Eu­ro­pe­se de­bu­tant Tho­mas Ou­de Kot­te. Be­hal­ve de jon­ge ver­de­di­ger kre­gen ook Ju­li­an Le­lie­veld, Tho­mas Bruns, Char­lie Col­kett en Luc Cas­taig­nos de ge­le­gen­heid zich te be­wij­zen in de ba­sis.

Voor Bütt­ner, die zijn plek is kwijt­ge­raakt aan Las­sa­na Faye, kwam de bles­su­re op een on­ge­luk­kig mo­ment, want het 5-3-2sys­teem waar­in Vi­tes­se te­gen OGC Ni­ce ope­reer­de is op zijn lijf ge­schre­ven. Daar­in kan hij zijn aan­vals­kracht to­nen en komt zijn de­fen­sie­ve kwets­baar­heid min­der aan het licht.

Het ex­pe­ri­ment met het 5-3-2-sys­teem kon ge­slaagd wor­den ge­noemd. Vi­tes­se had grip op de te­gen­stan­der, die ook met veel jeug­di­ge re­ser­ves aan­trad. Een van de po­si­tie­ve uit­schie­ters was Faye, die veel aan­val­len­de ini­ti­a­tie­ven ont­plooi­de en aan de ba­sis stond van de groot­ste kans voor rust. Cas­taig­nos schoot de bal ech­ter op de Fran­se doel­man Yo­an Car­di­na­le.

,,We had­den dit sys­teem goed in­ge­stu­deerd. Het was op el­kaar af­ge­stemd”, al­dus Faye, die zich goed ont­wik­kelt. ,,Het gaat stap voor stap be­ter. Ik heb dit­maal ook mijn aan­val­len­de kwa­li­tei­ten kun­nen la­ten zien.”

Vi­tes­se bleef na rust vol voor de over­win­ning gaan, maar ook OGC Ni­ce kreeg goe­de kan­sen, waar­bij doel­man Rem­ko Pas­veer en­ke­le ma­len red­de. ,,Ik ben blij dat ik een paar goe­de bal­len heb kun­nen pak­ken. Het is lek­ker om met een ze­ge af te slui­ten. Ik kijk met ge­meng­de ge­voe­lens te­rug op de Eu­ro­pa Le­a­gue. Er had meer in ge­ze­ten. De wed­strij­den te­gen Zul­te Wa­re­gem had­den we ge­woon moe­ten win­nen.”

Na een goe­de ac­tie van in­val­ler Mi­lot Ras­hi­ca was het Cas­taig­nos die er vlak voor tijd met een in­tik­ker voor zorg­de dat Vi­tes­se na drie ne­der­la­gen en twee ge­lij­ke spe­len toch nog een ze­ge boek­te in de groeps­fa­se van de Eu­ro­pa Le­a­gue. Daar­door is de over­win­ning op Lo­ko­mo­tiv Plo­v­div uit 2012 ein­de­lijk uit de boe­ken als laat­ste Eu­ro­pe­se ze­ge van Vi­tes­se.

,,Ik baal­de na­tuur­lijk van die mis­ser vlak voor rust”, al­dus Cas­taig­nos. ,,Die bal had ik dwars door de kee­per heen wil­len schie­ten. Na zo’n te­leur­stel­ling moet je po­si­tief blij­ven en het ge­loof hou­den dat er nog een kans zal ko­men. Ik ben er­voor blij­ven vech­ten en daar­voor ben ik be­loond.”

Cas­taig­nos: ’Ik ben er­voor blij­ven vech­ten’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.