Geen ope­ning EK 2020 in Cruyff Are­na

Eu­ro­pe­se voet­bal­bond UEFA zet streep door Brus­sel als der­tien­de speel­stad

De Telegraaf - - Telesport - door Va­len­tijn Dries­sen

AMSTERDAM • Naar ver­wach­ting zal de Amsterdam Are­nA te­gen die tijd ein­de­lijk een naams­ver­an­de­ring heb­ben on­der­gaan en te boek staan als Johan Cruyff Are­na, maar de ope­nings­wed­strijd van het Eu­ro­pees kam­pi­oen­schap voet­bal 2020 wordt niet in Ne­der­land ge­speeld.

Het uit­voe­rend co­mi­té van de UEFA ging voor­bij aan de Am­ster­dam­se kan­di­da­tuur en gaf de voor­keur aan het Olym­pisch Sta­di­on in de Ita­li­aan­se hoofd­stad Ro­me om af te trap­pen voor EU­RO 2020. Ook Glas­gow en Sint-Pe­ters­burg leg­den het af te­gen Ro­me.

De Are­nA zal so­wie­so speel­plaats zijn voor drie groeps­wed­strij­den en een du­el in de acht­ste fi­na­les. Mocht het Ne­der­lands elf­tal zich kwa­li­fi­ce­ren, dan komt Oran­je mi­ni­maal twee­maal in ac­tie in Amsterdam en bij kwa­li­fi­ca­tie voor de vol­gen­de ron­de is het de be­doe­ling ook de acht­ste fi­na­le thuis te spe­len. Sa­men met Boe­ka­rest is de Ne­der­land­se hoofd­stad gast­heer van groep C.

Van­we­ge het zes­tig­ja­rig be­staan van de Eu­ro­pe­se voet­bal­bond UEFA in 2020 wordt het EK dat jaar ge­speeld in twaalf ste­den ver­deeld over twaalf Eu­ro­pe­se lan­den. Aan­van­ke­lijk zat Bel­gië daar­bij met Brus­sel als der­tien­de speel­stad. Om­dat het van­we­ge po­li­tie­ke en fi­nan­ci­ë­le re­de­nen hoogst on­ze­ker is of over twee­ën­half jaar het nieu­we Eu­ro­sta­di­on in de Bel­gi­sche hoofd­stad ge­re­a­li­seerd zal zijn, zet­te de UEFA een streep door Brus­sel. De stad is het hoofd­kwar­tier van de Eu­ro­pe­se ge­meen­schap en was aan­van­ke­lijk voor­be­stemd om de ope­nings­wed­strijd te or­ga­ni­se­ren.

„Nog steeds we­ten we niet of Brus­sel het nieu­we sta­di­on daad­wer­ke­lijk kan bou­wen”, al­dus UEFA-voor­zit­ter Aleks­an­der Ce­fe­rin, die sa­men met zijn be­stuur wei­ger­de de dead­line zo­als door Bel­gië ge­vraagd op­nieuw op te schui­ven tot eind ja­nu­a­ri 2018 dit­maal. Dat ri­si­co wen­s­ten de Eu­ro­pe­se voet­bal­bon­zen niet te ne­men. Ze kre­gen voor die be­slis­sing be­grip van de Bel­gi­sche bond. „We res­pec­te­ren de be­slis­sing van de UEFA. Des­on­danks gaan we door met on­ze plan­nen voor het nieu­we sta­di­on. We moe­ten aan de toe­komst den­ken, ook al gaat EU­RO 2020 aan ons voor­bij”, re­a­geer­de top­man Koen De Bra­ban­der van de Bel­gi­sche bond.

Stock­holm stel­de in de tus­sen­tijd al­les in het werk om Brus­sel als speel­stad te mo­gen ver­van­gen, maar de UEFA-be­stuur­ders heb­ben be­slo­ten al­le ’Bel­gi­sche’ wed­strij­den te gun­nen aan Wem­bley in Londen. Hier­mee komt het to­taal aan­tal EK-wed­strij­den in de En­gel­se hoofd­stad op ze­ven. Eer­der kreeg Wem­bley al de twee hal­ve fi­na­les en fi­na­le van EU­RO 2020 toe­ge­we­zen.

FOTO RE­NÉ BOUWMAN

In de Are­nA zul­len mi­ni­maal vier du­els wor­den af­ge­werkt tij­dens het EK 2020.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.