FAN VAN ORAN­JE

Groe­ner: ’Mooi­ste zou zijn als ze el­kaar nog een keer te­gen­ko­men’

De Telegraaf - - Telesport - door Hans Rug­gen­berg

LEIPZIG • Be­la­den is het tref­fen tus­sen Duits­land en Ne­der­land al­tijd, in wel­ke sport ook. In het ge­val van dit WK handbal komt er nog een aan­tal sail­lan­te de­tails om de hoek kij­ken. Bei­de ploe­gen strij­den van­avond voor de be­lang­rij­ke eer­ste plaats in groep D. Te­vens is Henk Groe­ner als voor­ma­lig bonds­coach van Oran­je en toe­kom­stig keu­ze­heer van Duits­land on­ge­wild een on­der­werp van ge­sprek.

Met welk ge­voel kijk jij naar de wed­strijd Duits­land-Ne­der­land?

„Ik hoop een mooie wed­strijd te zien. De Duit­se ploeg zal ik met het oog van een coach be­kij­ken. Ik zal meer let­ten op hoe de ploeg staat en hoe speel­sters op in­di­vi­du­eel ni­veau func­ti­o­ne­ren. Ne­der­land be­kijk ik als fan van de ploeg. Ik gun het die mei­den van har­te dat ze win­nen en ver ko­men, maar het mooi­ste zou zijn als de­ze twee lan­den el­kaar la­ter op dit WK nog een keer te­gen­ko­men.”

Ben je van­avond tij­dens het du­el in de Leipzig Are­na aan­we­zig?

„Nee, ik laat me über­haupt niet zien rond de Duit­se ploeg. Dan weet je al dat er van Duit­se jour­na­lis­ten vra­gen gaan ko­men. Wat ik van die wis­sel vind? Hoe ik over de tac­tiek denk? Dat is al­le­maal ge­doe waar de hui­di­ge bonds­coach Mi­chael Bieg­ler en de ploeg niets mee op­schie­ten. Het be­lang­rijk­ste is dat Duits­land een goed toer­nooi speelt.”

Is er van­uit Duit­se kant wel ge­vraagd om ad­vie­zen voor de strijd met Ne­der­land?

„Nee, daar is geen con­tact over ge­weest. Ten eer­ste we­ten zij wel hoe Oran­je speelt, daar zijn vol­doen­de ana­ly­ses op los­ge­la­ten. Ten twee­de voel me ook niet ge­roe­pen om daar nu iets over te zeg­gen. Van­af 1 ja­nu­a­ri be­gin ik aan mijn func­tie als bonds­coach en tot die tijd be­moei ik me er niet mee.”

Pra­ten met wat be­pa­len­de speel­sters om te in­ven­ta­ri­se­ren kan toch geen kwaad?

„Ook daar heb ik me niet mee be­zig ge­hou­den. De fo­cus van die mei­den ligt op het WK in ei­gen land. Dat res­pec­teer vol­le­dig en dus moet ik me af­zij­dig hou­den.”

Is het moei­lijk om dat ge­duld te be­wa­ren, ter­wijl jouw toe­kom­sti­ge ploeg een WK speelt?

„Nee hoor he­le­maal niet. En het is ook niet zo dat ik he­le­maal niets doe ter voor­be­rei­ding aan mijn func­tie als bonds­coach. Ik be­kijk wel hun wed­strij­den op televisie en ik ben zelf al be­zig met de EK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den in maart. Dan spe­len we twee keer te­gen Span­je en ik ben dus nu wel in Trier om die ploeg in le­ven­de lij­ve aan het werk te zien. In prin­ci­pe zou het ook be­ter zijn om het Duit­se team in het sta­di­on te zien, want dan zie je ook de in­ter­ac­tie tus­sen speel­sters on­der­ling en ook naar de bank toe. Dat ik dat mis, is een na­deel, maar hun pres­ta­tie gaat voor.”

Is de Duit­se hand­bal­bond bij Henk Groe­ner te­recht ge­ko­men om het Ne­der­land­se spel­le­tje te ko­pi­ë­ren?

„De eer­ste pri­o­ri­teit is om naar de we­reld­top toe te groei­en. En daar een con­stan­te fac­tor in te wor­den. Met welk spel moe­ten we gaan zien. De vrou­wen lo­pen in Duits­land ach­ter de man­nen aan, ter­wijl het in Ne­der­land om­ge­keerd is. Er is ze­ker po­ten­tie met jeugd­se­lec­ties die op in­ter­na­ti­o­naal ni­veau al heel goed pres­te­ren. ’On­der 17’ is Eu­ro­pees kam­pi­oen ge­wor­den en ’On­der 19’ is vijf­de ge­wor­den op het EK, na­dat ze van Ne­der­land won­nen.”

Een voor­spel­ling voor het du­el van van­avond?

„Net als Ne­der­land te­gen Ser­vië gaat het een heel span­nen­de wed­strijd wor­den, die al­le kan­ten op kan.”

’Heb geen ad­vie­zen ge­ge­ven over Ne­der­land’

FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Oud-bonds­coach Henk Groe­ner: „Ik gun het die mei­den van har­te dat ze win­nen en ver ko­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.