Shirt­lo­ze zo­mer

Fitness for Men (Netherlands) - - Fitness For Men // Voorwoord - Mauri­ce Snij­ders, re­dac­teur Fit­ness for Men

De zo­mer na­dert met ras­se schre­den, dus het is de hoog­ste tijd om er voor te zor­gen dat je jezelf de­ze zo­mer vol trots zon­der shirt tus­sen de men­sen durft te be­ge­ven. Op pa­gi­na 116 lees je wat je moet doen als je je win­ter­vet nog steeds niet kwijt bent. Be­ter laat dan niet!

We kun­nen ons best voor­stel­len dat je de hoop op een per­fect six­pack in kor­te tijd mis­schien een beet­je hebt la­ten va­ren, maar we wil­len je toch aan­spo­ren om niet al voor­tij­dig de hand­doek in de ring te gooi­en. Er is veel meer mo­ge­lijk dan je denkt! Het be­wijs daar­voor vind je op pa­gi­na 32 en wel in de vorm van Joel Beukers. Dit fit­ness-mo­del is al zijn he­le le­ven in vorm en be­sloot vo­rig jaar om te la­ten zien wat je daar­voor moet doen. Hij wil­de be­wij­zen dat je wel de­ge­lijk in vorm kunt ko­men, ook al ben je een stuk(je) te zwaar. Dat deed hij door in elf weken maar liefst twin­tig ki­lo aan te ko­men en die er ver­vol­gens in vijf­tien weken weer af te trai­nen. Er­van uit­gaan­de dat jij het aan­kom­ge­deel­te kunt over­slaan, blijft er nog vol­doen­de tijd over om je li­chaam nog voor de­ze zo­mer te trans­for­me­ren in dat van een ado­nis. En daar hel­pen we je graag bij!

Zo ver­tel­len we je hoe je snel vet ver­brandt door te trai­nen met ket­t­le­bells, ge­ven we je de bes­te hardlooptips, la­ten we je be­ter trai­nen door je her­se­nen te ge­brui­ken en hel­pen we je een sche­ma op te stel­len waarmee je ra­zend­snel spier­bal­len kunt kwe­ken. Daar­naast lees je na­tuur­lijk wat de bes­te voe­dings­mid­de­len zijn en hoe je die ver­werkt in on­weer­staan­ba­re maal­tij­den en lun­ches. Je kunt on­ze re­cep­ten uit­pro­be­ren, maar je kunt er ook uit­ha­len wat voor jou be­lang­rijk is en ver­vol­gens zelf aan de slag gaan in de keu­ken. Ver­der lees je hoe je al­ler­lei bles­su­res kunt voor­ko­men en zul je ge­ïn­spi­reerd ra­ken door an­de­re spor­ters. Kort­om, al­les wat je moet we­ten om de ko­men­de tijd nut­tig te be­ste­den en je li­chaam he­le­maal klaar te ma­ken voor een lan­ge, he­te en shirt­lo­ze zo­mer ...

20 ki­lo er­bij en weer er­af voor dit lijf, p.32

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.