EEN BLOKJESBUIK IS NIET AL­LES. MET DIT ARMENSCHEMA KWEEK JE SNEL SPIER­BAL­LEN .

Met de­ze vier trai­nin­gen scheu­ren je bi­ceps en tri­ceps in no ti­me uit je shirt.

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Inhoud -

De truc om gro­te ar­men te kwe­ken is niet zo sim­pel als curls doen tot je er bij neer­valt, maar heel veel moei­lij­ker is het ook weer niet. “Het be­lang­rijk­ste om een spier te la­ten groei­en is hem ster­ker ma­ken en har­der la­ten wer­ken,” zegt Adam Ge­thin van Cre­a­ting Phy­si­ques (cre­a­ting­p­hy­si­ques.com), de man ach­ter dit sche­ma. Curls ge­ven je ar­men een pomp, maar op de lan­ge ter­mijn blij­ven ze niet groei­en. Een full- bo­dy work- out met de na­druk op je bi­ceps en tri­ceps maakt het ver­schil.

“De­ze work- outs ra­ken je li­chaam van­uit el­ke hoek, zo­dat je een maxi­ma­le groei zult re­a­li­se­ren,” zegt Ge­thin. “Ze sti­mu­le­ren de be­lang­rijk­ste ana­bo­li­sche hor­mo­nen, waar­on­der tes­tos­te­ron, groei­hor­mo­nen en in­su­li­ne-ach­ti­ge groei fac­tor 1 (1GF-1), die van le­vens­be­lang zijn voor groei.”

Het sche­ma be­staat uit vier work- outs. De duw- en trek­da­gen zijn voor­zien van een mix van full- bo­dy lifts en iso­la­tie­oe­fe­nin­gen die veel van je ar­men vra­gen, ter­wijl je je li­chaam in ba­lans moet hou­den. De dag waar­op je het on­der­li­chaam traint, doe je sa­men­ge­stel­de oe­fe­nin­gen die hel­pen om je li­chaam te voor­zien van men­se­lijk groei­hor­moon (HGH). De laat­ste dag doe je je bo­ven­li­chaam, waar­bij de na­druk ligt op de spie­ren die in de spie­gel het mees­te op­val­len. De spie­ren die el­ke man (hei­me­lijk of niet) wil ver­be­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.