AL­TIJD IN TOP­VORM VOOR DIE ENE GOLF . ZO PIEKT SURFHELDANDREWCOTTON HET HE­LE JAAR DOOR.

De bes­te Brit­se big-wa­ve sur­fer

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Inhoud -

Hij legt uit hoe deep bre­a­thing en in­ter­val­trai­ning hem hel­pen voor­be­rei­den op zijn avon­tu­ren in en op het wa­ter – zo­als het rij­den van 25 me­ter ho­ge gol­ven.

Beeld je eens in dat je hon­derd me­ter vol­uit sprint, je adem een mi­nuut in­houdt, in een krank­zin­ni­ge se­con­de een teug adem neemt, waar­na je weer der­tig se­con­den je adem in­houdt, niet we­ten­de wan­neer de­ze cir­kel door­bro­ken wordt. Zo be­schrijft big-wa­ve sur­fer And­rew Cotton zijn er­va­rin­gen in het wa­ter als hij weer eens ach­ter een gi­gan­ti­sche golf aan­jaagt. En dan hebben we het nog niet eens over de ex­tre­me kracht die je li­chaam te ver­du­ren krijgt tel­kens als zo’n acht ver­die­pin­gen aan wa­ter op je neer­stor­ten. “Het is als­of je wordt aan­ge­re­den door een vracht­wa­gen,” zegt Cotton als we hem spre­ken bij zijn huis in Noord-de­von. Hij is net te­rug van een surf­ses­sie.

Hoe­wel de zuid­west­kust van En­ge­land niet echt be­kend is om zijn ho­ge gol­ven, is het wel de­ge­lijk een surf­pa­ra­dijs. Aan de an­de­re kant vol­doet Cotton als 36-ja­ri­ge va­der van twee kin­de­ren, met zijn werk­zaam­he­den als lood­gie­ter en strand­wacht ook niet di­rect aan het plaat­je van een adre­na­li­ne­jun­kie die graag de gren­zen op­zoekt. Het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk is ech­ter een per­fec­te uit­vals­ba­sis, dicht­bij de At­lan­ti­sche kus­ten van Ier­land, Span­je en Por­tu­gal. Waag­hal­zen die voor­heen voor­al in het po­pu­lai­re surf­ge­bied Ha­waï te vin­den wa­ren, trek­ken hier naar­toe voor de ho­ge gol­ven. Het was dan ook vlak­bij de Por­tu­ge­se kust waar Cotton op 2 fe­bru­a­ri 2014 de spot­lights op zich kreeg door een 25-me­ter ho­ge golf te pak­ken. Zo’n 100 ki­lo­me­ter uit de kust van Na­zaré om pre­cies te zijn.

Er elk mo­ment van de dag klaar voor zijn om jezelf fy­siek en men­taal te ge­ven, dat is de

“Het is als­of een truck je ramt.”

pri­o­ri­teit van Cot­tons trai­nings­sche­ma. Zo­dra er storm op komst is en men­sen zich naar bin­nen be­ge­ven, pakt hij juist zijn surf­plank.

KLAAR OM TE SCHITTEREN

“De training en voor­be­rei­ding zijn be­lang­rij­ker in het big-wa­ve sur­fen dan in wel­ke an­de­re sport dan ook,” al­dus Cot­tons trai­ner, Andy Bla­ke van Bay­fit­ness Croy­de. “Je zet niet al­leen je pres­ta­ties op het spel, maar ook je le­ven.” In plaats van wer­ken in ses­sies om Cotton in fa­ses zo sterk en ste­vig als mo­ge­lijk te ma­ken, gaat het Bla­ke er­om hem te al­len tij­de in top­con­di­tie te hou­den.

“Ik kan het me niet per­mit­te­ren om ver­la­te spier­pijn te hebben,” zegt Cotton. “Dat heb ik wel eens ge­had voor­dat er gro­te gol­ven kwa­men en dat is me duur ko­men te staan. Gi­gan­ti­sche gol­ven kun­nen elk mo­ment op­ko­men. Ik train niet voor een ma­ra­thon,

waar­bij je op­bouwt naar een vas­te da­tum. Je moet er op elk mo­ment klaar voor zijn om de he­le dag door te kun­nen, want de vol­gen­de dag zijn de gol­ven mis­schien wel weer weg. Ik pro­beer con­stant zo goed mo­ge­lijk in mijn vel te zit­ten. Het geeft me zelf­ver­trou­wen als ik in top­con­di­tie ben.”

On­danks de ex­tre­me li­cha­me­lij­ke ei­sen van de sport, traint Cotton maxi­maal acht uur per week met Bla­ke – het sur­fen zelf niet mee­ge­re­kend. “On­ze trai­nin­gen zijn ho­lis­tisch en ec­lec­tisch,” zegt Bla­ke. “Veel weer­stands­trai­ning op het strand en in de sport­school, zwem­bad- en zee­ses­sies, dy­na­mi­sche yo­ga, her­stel­len­de yo­ga, mo­bi­li­teits­oe­fe­nin­gen voor zijn schou­ders, heu­pen en knie­ën en mas­sa­ge­the­ra­pie.” De fo­cus ligt al­tijd op het na­boot­sen van het sur­fen zelf. “Veel oe­fe­nin­gen weer­spie­ge­len wat je li­chaam doet en no­dig heeft om te sur­fen,” al­dus Bla­ke (zie de work-out op pa­gi­na 113). “Het gaat er­om dat gro­te spier­groe­pen voor lan­ge­re tijd het werk aan­kun­nen, ter­wijl de co­respie­ren er­voor zor­gen dat de rug­gen­graat wordt be­schermd en de ba­lans be­hou­den blijft.”

“Een top­con­di­tie geeft me zelf­ver­trou­wen.”

Spie­ruit­hou­dings­ver­mo­gen is het sleu­tel­woord, niet bru­te kracht of sterk­te. El­ke oe­fe­ning die Cotton uit­voert, van burpee-va­ri­a­ties tot adem­tech­nie­ken tij­dens een zij­waart­se plank, hebben di­rect be­trek­king op zijn ac­ties op de surf­plank – of op het red­den van zijn le­ven zo­dra hij er ge­na­dig van­af don­dert.

ZEN SUR­VI­VAL

Bla­ke is een er­va­ren yo­ga­le­raar en sport­the­ra­peut en heeft met meer­de­re gro­te sur­fers ge­werkt. Waar­on­der de Ame­ri­kaan Gar­ret Mc­na­ma­ra die het Guin­ness we­reld­re­cord in han­den heeft door een golf van 23,7 me­ter te pak­ken in 2012. Er is na­tuur­lijk over ho­ge­re gol­ven ge­surft, maar de­ze pres­ta­ties zijn niet of­fi­ci­eel vast­ge­legd. “Ik train graag met men­sen die be­ter zijn dan ik, of het nu gaat om hard­lo­pen, zwem­men of oe­fe­nin­gen in de sport­school. Het zet me aan om net wat har­der te wer­ken,” zegt Cotton.

Een of­fi­ci­ë­le po­ging om Mc­na­ma­ra’s re­cord te bre­ken in 2014 was bij­na ver­keerd af­ge­lo­pen voor Cotton. Toen hij de con­tro­le ver­loor op een golf van 18 me­ter kwam hij er nog goed van­af met al­leen een arm in hy­per­ex­ten­sie. In Na­zaré viel hij van zijn surf­plank, waar­na hij ach­ter de red­dings­jet­ski te­recht kwam en nog eens vier mon­ster­lij­ke gol­ven over zich heen ge­stort kreeg. Het is en blijft een ri­si­co­vol­le sport.

“Je na­tuur­lij­ke re­ac­tie is om kos­te wat het kost naar het op­per­vlak te zwem­men, maar dat is wel het laat­ste wat je moet doen,” al­dus Cotton. “Je moet juist re­laxen en je mee la­ten voe­ren. Je adem in­hou­den is een puur men­taal spel­le­tje. Zo­dra je in pa­niek raakt, gaat je hart

in over­dri­ve en heb je veel meer ener­gie en zuur­stof no­dig.”

Koel blij­ven ter­wijl de si­tu­a­tie schreeuwt om pa­niek is iets wat Cotton ook in zijn fy­sie­ke trai­nin­gen ver­werkt heeft. “Ik heb on­langs een duik­cur­sus ge­volgd en ge­leerd om mijn adem vier mi­nu­ten in te hou­den in plaats van de eer­de­re twee,” zegt Cotton die naast me­di­ta­tie met Bla­ke ook hy­poxi­sche oe­fe­nin­gen uit­voert in het zwem­bad. Hier­bij traint hij met adem­nood. “Dat heeft me net dat beet­je ex­tra ge­ge­ven. Veel men­sen ade­men al­leen maar in het bo­ven­ste van hun borst. Maar ik ge­bruik een soort yo­ga-adem­ha­ling, waar­bij je drie se­con­den in­a­demt en tien se­con­den uit. Als ik train of in de zee op een golf aan het wach­ten ben, dan doe ik die adem­ha­ling om mijn bloed zuur­stof­rijk te ma­ken en mijn li­chaam ef­fi­ci­ën­ter te la­ten wer­ken. Op die ma­nier weet ik dat ik meer dan ge­noeg re­ser­ves heb om de rit uit te zin­gen mocht ik kop­je on­der gaan.”

HET FA­LEN VAN ANGST

Het is te mak­ke­lijk om te zeg­gen dat het on­der­druk­ken van je ang­sten een voor­waar­de is bij big-wa­ve sur­fen. Cotton om­armt de angst na­me­lijk met open ar­men. “Angst is goed,” zegt hij. “Ik ge­bruik het als hulp­mid­del en daar­na zet ik me er over­heen. Ik ben ze­ker niet on­be­vreesd. Als ik hard van een stei­le berg af fiets dan ga ik eer­der in de rem­men dan mijn vrien­den. In het wa­ter is het ech­ter an­ders, dan weet ik weer dat ik leef. Of ik nu gol­ven pak van een hal­ve me­ter in Croy­de of van 25 me­ter in Na­zaré.”

“Ik klink nu mis­schien als een of an­de­re hip­pie, maar ik ben echt geen adre­na­li­ne­junk. Sur­fen is ge­woon zo uniek. Je bent zo ver uit je com­fort zo­ne. Je be­geeft jezelf in een si­tu­a­tie waar­in je net zo goed dood kunt gaan. Fy­siek fit zijn geeft mij de men­ta­le en psy­cho­lo­gi­sche kracht om al­les op al­les te zet­ten.”

In en bui­ten de sport­school je li­chaam zo trai­nen dat je je als een vis in het wa­ter voelt is één, maar om­gaan met alle ge­va­ren van big-wa­ve sur­fen is toch wel even iets an­ders. Het wa­ter in dui­ken zo­dra de per­fec­te storm komt opzetten, daar kun je niet voor trai­nen.

Matt Wars­haw, de schrij­ver van The En­cy­clo­pe­dia of Sur­fing, legt het tref­fend uit in ge­sprek met The In­de­pen­dent. “Gas­ten die de gro­te gol­ven pak­ken kun­nen op een of an­de­re ma­nier hun pa­niek­knop om­zet­ten. On­ze her­se­nen zijn ge­pro­gram­meerd om uit de buurt te blij­ven van die to­ren­ho­ge gol­ven. Dus ook al weet ik dat het wa­ter me niet veel lan­ger dan vijf­tien se­con­den on­der kan hou­den, ik kan me­zelf er met geen mo­ge­lijk­heid toe aan­zet­ten op een plank­je te gaan staan. Na een aan­tal se­con­den raak ik in pa­niek – en 99,9 pro­cent van de sur­fers met mij. Gas­ten zo­als And­rew Cotton niet. Zij kun­nen hun over­le­vings­in­stinct de baas met lo­gi­ca.”

HO­GE GOL­VEN

Als Cotton te­rug­denkt aan de och­tend voor zijn gro­te golf, dan schiet de angst hem ze­ker te bin­nen. “De an­ti­ci­pa­tie was het erg­ste,” zegt hij. “Het was zon­der twij­fel een van de groot­ste gol­ven ooit in Na­zaré. De voor­spel­de hoog­tes en gol­ven wa­ren best be­ang­sti­gend. Zo­dra je de oce­aan in stapt tij­dens zul­ke om­stan­dig­he­den, dan is de angst er wel, maar die stop je ge­woon even weg.”

Na­zaré bracht een van Cot­tons groot­ste dro­men in ver­vul­ling. “Dat was de golf waar ik op ge­wacht heb sinds ik ben gaan sur­fen,” legt hij uit. “We wa­ren daar vier uur en het is de eni­ge golf die ik ge­pakt heb. In se­con­den was het ge­daan, maar het speel­de zich in slow-mo­ti­on af. Hoe­wel het de golf is die me de mees­te aan­dacht heeft op­ge­le­verd, is het niet mijn bes­te. Ik ben er hei­lig van over­tuigd dat mijn mo­ment nog gaat ko­men. En dat houdt me ge­mo­ti­veerd om fit te blij­ven en klaar te staan zo­dra dat zich aan­doet.”

“Je kunt dood­gaan in zo’n si­tu­a­tie.”

Van­af boven: Cot­tons coach Andy Bla­ke be­ge­leidt hem door weer­stands­oe­fe­nin­gen in de sport­school, mo­bi­li­teits­oe­fe­nin­gen om hem flexi­bel te hou­den, en open­lucht kracht­trai­ning aan de kust.

Groot, gro­ter, groots: Cotton neemt een reus van 25 me­ter net uit de kust van Por­tu­gal.

De tijd en gol­ven wach­ten op nie­mand: Cotton moet er klaar voor zijn zo­dra er ho­ge gol­ven op komst zijn.

Crash cur­sus: we­ten hoe hij moet over­le­ven als hij valt is een van Cot­tons es­sen­ti­ë­le vaar­dig­he­den.

Wax on, wax off: Cotton be­reidt zijn surf­plank voor op ac­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.