FEATURE

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Inhoud - Tekst Ar­jan Krop­man Fo­to's Sjors Mas­sar

In­ter­view met fit­ness­mo­del Joel Beukers // Zet je ro­ze bril af en leer ster­ker wor­den bij te­gen­sla­gen // Atoom­kracht: train ex­plo­sief voor meer kracht en spie­ren // Ge­bruik je grijze mas­sa voor meer spiermassa, tips om slim­mer te trai­nen // Ver­geet wat je weet: dit zijn de nieu­we fit­ness-re­gels voor 2016

Joel Beukers had een per­fect li­chaam. Vo­rig jaar be­sloot hij daar­aan wat te doen. Hij kwam in elf weken twin­tig ki­lo aan om ze ver­vol­gens in vijf­tien weken weer kwijt te ra­ken. Dit is het ver­haal dat hier­aan voor­af ging. //

Ik train het liefst met mijn shirt uit”, met die woor­den maakt Joel Beukers een ein­de aan de dis­cus­sie shirt aan/uit met de fo­to­graaf voor­dat die goed be­gon­nen is. Met een droog li­chaam als dat van Beukers is het niet gek dat je het graag laat zien. De in­mid­dels 27-ja­ri­ge trai­ner en voe­dings­des­kun­di­ge heeft al een six­pack zo lang hij zich kan heu­gen. “Ik speel­de rug­by van­af mijn vijf­de. Mijn va­der rug­by­de op hoog ni­veau en hij is te­gen­woor­dig hoofd­coach van het eerste team van de Hil­ver­sum­se Rug­by Ver­e­ni­ging, het bes­te team van Ne­der­land. Door zijn band met de sport raak­te ik heel snel ge­mo­ti­veerd om goed te wor­den en hard te trai­nen. Thuis had­den we een boek van Ar­nold Sch­war­ze­n­eg­ger, daar haal­de ik tips uit om ster­ker te wor­den. Ik be­gon te trai­nen. Zon­der ge­wich­ten: push-ups en sit-ups en ik trok me op in het trap­gat. Toen ik ou­der werd, ging ik met mijn vrien­den steeds meer trai­nen in de sport­school. You­tu­be was er nog niet en de ba­sis van wat we de­den, kwam nog al­tijd uit het ou­de boek. Voor de rest de­den we maar wat, maar het werk­te wel en ik heb dus al zo lang als ik me kan her­in­ne­ren een strak li­chaam.”

Aan de rug­by-car­ri­è­re van Beukers kwam vier jaar ge­le­den een ein­de. Door een ver­ve­len­de val kreeg hij pro­ble­men aan zijn on­der­rug. Hij speel­de nog een tijd­je door, maar het merg tus­sen de on­der­ste wer­vels liep te veel scha­de op om ver­der te gaan. Beukers had een an­de­re uit­da­ging no­dig.

HULP //

Het fit­nes­sen werd steeds be­lang­rij­ker en ver­ving het gat dat het rug­by ach­ter­liet. Het vor­men van een per­fect li­chaam werd een steeds ho­ger doel en Beukers be­gon met het hel­pen van vrien­den om in sha­pe te ko­men. Voor Sam Hoog­land, een goe­de vriend, ging hij in 2013 ver­der. Hoog­land was al ja­ren te zwaar. Beukers stel­de een pro­gram­ma voor hem op om af te val­len en in vorm te ra­ken. Ze train­den sa­men. Hoog­land viel met het pro­gram­ma van zijn vriend in 15 weken 20 ki­lo af en bouw­de een goed li­chaam op. Ter­wijl Beukers trots door de voor- en na-fo­to’s van zijn vriend op zijn ip­ho­ne scrollt, ver­telt hij: “Het pro­gram­ma voor Sam staat aan de ba­sis van de pro­gram­ma’s die ik nu on­li­ne ver­koop. De ba­sis er­van is ei­gen­lijk een­vou­dig: het draait al­le­maal om de ba­lans tus­sen voeding en da­ge­lijk­se ener­gie­be­hoef­te. Wan­neer je min­der eet dan je ver­bruikt, val je af. Voor een man geldt een ge­mid­del­de da­ge­lijk­se ca­lo­rie-in­na­me van 2500 per dag. Door min­stens 500 ca­lo­rie­ën min­der te eten, gaat het li­chaam vet af­bre­ken en ver­lies je ge­wicht.”

De pro­gram­ma’s van Beukers be­staan voor 70 pro­cent uit voeding. Het spor­ten is min­der be­lang­rijk, maar het ver­snelt het af­val­pro­ces wel. Beukers kiest zelf voor kracht­trai­ning: ”Daar heb ik zelf meer mee. Een fiets is er om er­gens naar toe te gaan, niet om op de plek te blij­ven staan. Als ik op

PLE­ZIER IS EEN BE­LANG­RIJ­KE DRIJFVEER OM DOOR TE ZET­TEN.”

de ho­me­trai­ner zit, is dit om mijn spie­ren op te war­men. Een uur kracht­spor­ten is vrij­wel net zo ef­fi­ci­ënt als een uur car­dio, ze­ker wan­neer je de in­ter­val­len tus­sen de sets kort houdt. Bij kracht­sport spreek je ech­ter niet al­leen vet­re­ser­ves aan, maar bouw je ook spiermassa op. Dat is mooi mee­ge­no­men.” In het pro­gram­ma laat hij het spor­ten ech­ter vrij­er. “Uit­ein­de­lijk gaat het er­om dat je er ple­zier in be­leeft, want dat is een be­lang­rij­ke drijfveer om door te zet­ten.”

Het is ove­ri­gens niet zo dat Beukers he­le­maal niet aan duur­sport doet. “Ik ben een goed weer en ex­treem weer bui­ten­spor­ter. Ik ga al­leen hard­lo­pen wan­neer het goed weer is of wan­neer het stormt. Ik ben een keer tij­dens een enor­me win­ter­storm de pol­der in ge­lo­pen. Na drie uur met de wind mee ge­lo­pen te hebben, wil­de ik te­rug. Dat bleek lood­zwaar. De ijs­kou­de re­gen ge­sel­de mijn huid - ik liep net als nu in een kor­te broek en een hemd­je. Ik heb mijn vrien­din ge­beld om me op te ha­len, maar ik moest op ei­gen kracht de pol­der uit, want daar kun je met de au­to niet ko­men. Ik was to­taal ka­pot.”

TOEN KWAM IK MET HET IDEE OM BIN­NEN EEN HALF JAAR 20 KI­LO AAN TE KO­MEN EN WEER OP­NIEUW IN VORM TE RA­KEN.”

UIT­DA­GING //

Beukers heeft uit­da­gin­gen no­dig. Een nieu­we uit­da­ging be­dacht hij mid­den in de zo­mer van 2015. De re­sul­ta­ten van zijn pro­gram­ma’s zijn de ba­sis voor zijn succes en op de si­te ne­men de voor- en na-fo­to’s een be­lang­rij­ke plaats in. “Men­sen hebben er soms moei­te mee om te ge­lo­ven dat we zo snel, zo’n goed re­sul­taat be­rei­ken. Daar heb ik een tijd over na­ge­dacht en toen kwam ik met het idee om bin­nen een half jaar 20 ki­lo aan te ko­men en weer op­nieuw in vorm te ra­ken.” Dat gaat niet zo­maar en Beukers zet­te een uit­ge­breid plan op pa­pier. “Het klinkt mis­schien vreemd, maar ik help men­sen niet al­leen met af­val­len, maar ook met aan­ko­men. Er zijn mannen van mijn leng­te die 60 ki­lo we­gen, die wil­len aan­ko­men. Ook daar heb ik pro­gram­ma’s voor.” Hij ge­bruik­te zijn ken­nis om in 11 weken 20 ki­lo aan te ko­men. “Ik moest heel veel eten. Ik had over­al en al­tijd eten bij me. Boterhammen met Nu­tel­la en pin­da­kaas, snoep­re­pen, noem maar op. Het ge­vaar­lijk­ste is de hoe­veel­heid zout die je bin­nen­krijgt. Zout zorgt voor een ho­ge bloed­druk en een ver­hoog­de hart­slag. Dat komt snel op en gaat snel voor­bij. Ver­der is je li­chaam de he­le dag be­zig met het ver­wer­ken van het voed­sel, ik viel re­gel­ma­tig op de bank in slaap.” De eerste weken wa­ren nog wel leuk, want Beukers kon din­gen doen die hij nooit had ge­daan, maar zijn nieu­we lijf ging hem ook steeds meer in de weg zit­ten. Angst om niet meer van het ex­tra ge­wicht af te ko­men is er nooit ge­weest. “Dat is me heel veel ge­vraagd, maar ik ben nooit bang ge­weest. Het plan zat van het be­gin af aan goed in el­kaar. Ik wist pre­cies wat er moest ge­beu­ren en waarom ik het deed. Ik wil­de be­wij­zen dat ook mijn li­chaam geen van­zelf­spre­kend­heid is. Ik heb er ook al­tijd voor moe­ten wer­ken. Dat wordt wel eens over het hoofd ge­zien, door­dat ik al zo jong train­de.” Beukers’ plan werk­te: elf weken na­dat de twin­tig ki­lo werd ge­haald, wa­ren de ki­lo’s er al­weer af en was het strak­ke li­chaam weer te­rug. Met be­hulp van zijn ei­gen be­we­zen sys­teem. Mis­sie ge­slaagd.

GEEN DI­EET! //

Hoe­wel voeding het be­lang­rijk­ste on­der­deel is van zijn pro­gram­ma’s, ont­steekt het woord­je ‘di­eet’ on­mid­del­lijk een vonk in Beukers be­toog: “Ik zou dat woord nooit ge­brui­ken. Een di­eet is een vast ge­ge­ven. Als ik nu zeg dat je de ko­men­de twee weken al­leen wa­ter mag drin­ken, weet ik ze­ker dat je enorm af­valt, maar je houdt het niet vol en wan­neer je breekt, wordt de si­tu­a­tie vaak slech­ter dan er­voor. Dat zie je vaak bij een di­eet ge­beu­ren.” Bij Beukers gaat het om het aan­pas­sen van de levensstijl, niet om het uit­voe­ren van be­ve­len. “Ik geef geen da­ge­lijk­se eet­sche­ma’s die vast­stel­len wat je pre­cies mag eten. In mijn pro­gram­ma geef ik een voorbeeld van een goed eet­sche­ma voor ze­ven da­gen met vijf maal­tij­den per dag. Dat geef ik als voorbeeld en daar moet je dan je ei­gen draai aan­ge­ven. Al­leen door er zelf over na te den­ken en je sche­ma zelf in te vul­len, kun je er lang mee doorgaan en pas je je levensstijl aan. Dan is het in­eens niet meer zo moei­lijk om sterk te blij­ven.”

UNIEK //

Beukers pakketten be­staan uit een e-book vol trai­nings- en voe­dings­sche­ma’s en tips, de toe­gang tot trai­nings­film­pjes waar­in door Beukers pre­cies wordt uit­ge­legd hoe je een oe­fe­ning goed uit­voert en de toe­gang tot een be­slo­ten Fa­ce­book­com­mu­ni­ty. Daar­naast is er de mo­ge­lijk­heid om vra­gen te stel­len aan de man zelf. “De Fa­cebook-com­mu­ni­ty werkt per­fect”, ver­telt Beukers. “Alle deel­ne­mers kun­nen daar steun zoe­ken, hun ver­haal kwijt en op el­kaar re­a­ge­ren. Succes de­len met an­de­ren en succes er­va­ren van an­de­ren werkt bij­zon­der sti­mu­le­rend voor ie­der­een.” Beukers doet zelf mee door el­ke dag weer nieuw ma­te­ri­aal te plaat­sen.

Bij de aan­mel­ding voor een van de pro­gram­ma’s kan gekozen wor­den voor een pak­ket in­clu­sief voe­dings­sup­ple­men­ten die het af­val­len en de spier­op­bouw ver­snel­len.

IK HAAL­DE TRAININGSTIPS UIT EEN OUD BOEK VAN AR­NOLD SCH­WAR­ZE­N­EG­GER.”

IK WIL­DE BE­WIJ­ZEN DAT OOK MIJN LI­CHAAM GEEN VAN­ZELF­SPRE­KEND­HEID IS. IK HEB ER OOK AL­TIJD VOOR MOE­TEN WER­KEN.”

SUCCES DE­LEN MET AN­DE­REN EN SUCCES ER­VA­REN VAN AN­DE­REN WERKT BIJ­ZON­DER STI­MU­LE­REND.”

“De sup­ple­men­ten zijn van mijn ei­gen merk Clean Nu­tri­ti­on. Ik heb ze zelf sa­men­ge­steld en ben hon­derd pro­cent eer­lijk over de in­houd. Van ana­bo­len en spui­ten moet ik niets hebben. Het gaat hier om na­tuur­lij­ke pro­duc­ten die er­voor zor­gen dat je je doel snel­ler be­haalt.” De sup­ple­men­ten zijn niet los­staand te zien, ze be­ho­ren tot het pak­ket. Beukers’ doel is niet om de groot­ste le­ve­ran­cier van Ne­der­land te wor­den. “De voe­dings­sup­ple­men­ten pas­sen in het ge­heel. Wat we veel zien is dat mannen kie­zen voor een pak­ket met sup­ple­men­ten en na het be­ha­len van hun eerste doel, de voe­dings­mid­de­len blij­ven ge­brui­ken.” Vrou­wen zijn vol­gens Beukers nog al­tijd een tik­je ang­stig voor het ge­bruik van sup­ple­men­ten, maar ook dat is aan het ver­an­de­ren.

ZONDIGEN //

Beukers werk­wij­ze dis­tan­ti­eert zich van spij­ker­har­de trai­nings­sche­ma’s of zwa­re di­ë­ten. “Je moet er al­tijd het ple­zier van in­zien, an­ders kom je niet ver. Uit­ein­de­lijk gaat het om het aan­pas­sen van je levensstijl. Als je daar zelf niet vol­le­dig ach­ter staat, kom je niet ver. Je moet dus de in­ner­lij­ke mo­ti­va­tie zien te vin­den om blij­vend ge­zon­der te le­ven.” Zelfs zondigen mag van Beukers. “Tot aan je streef­ge­wicht is het be­lang­rijk om min­der ca­lo­rie­ën te con­su­me­ren dan dat je ver­brandt. Dat is het prin­ci­pe van af­val­len. Wan­neer je je streef­ge­wicht hebt ge­haald, mag je zo nu en dan dus best een keer zondigen”, legt Beukers uit. “Ik ad­vi­seer om dat dan in het week­end te doen. Door­de­weeks streng en in het week­end een dagje met bier en piz­za. je moet ple­zier hou­den in je le­ven. Die po­si­tie­ve flow is be­lang­rijk om sterk en ge­zond te blij­ven.”

Ter­wijl Beukers dit zegt, loopt bij het club­huis van de rug­by­club een paar hon­derd me­ter bij de shoot van­daan een jon­ge gast met ont­bloot bo­ven­li­chaam rond. “Dat is mijn goe­de vriend Sam”, ver­telt Beukers. “Die heeft te­gen­woor­dig vrij­wel nooit meer een T-shirt aan.”

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE MO­GE­LIJK­HE­DEN EN PAKKETTEN OP WWW.CLEANNUTRITION.NL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.