Train al­les met één mo­ve

Zet al je spie­ren in vuur en vlam met de blur­pee – de bes­te rug­trai­ning zon­der stan­gen.

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Snelle Work-out -

Het pro­bleem met trai­nen zon­der ap­pa­ra­ten ligt al­tijd ach­ter je. Zon­der om je aan iets op te trek­ken, spreek je de gro­te­re spie­ren in je rug nau­we­lijks aan. Als je die ne­geert zijn je spie­ren niet in ba­lans en ver­er­ger je de waar­schijn­lijk toch al niet zo lek­ke­re ne­gen-tot-vijf bo­chel. De op­los­sing? De blur­pee.

De­ze up­gra­de van de stan­daard bur­pee is be­dacht door pro­duc­ti­vi­teits­goe­roe Tim Fer­ris, au­teur van e 4-Hour Bo­dy. Je moet hier­bij je voe­ten ver­der uit el­kaar plaat­sen dan bij de ge­wo­ne bur­pee, om je te dwin­gen je­zelf voor­uit te trek­ken in het sprong­ge­deel­te van de be­we­ging. Daar­bij wor­den je lats ge­ac­ti­veerd (van­daar de ‘L’ in de naam), naast bij­na el­ke an­de­re spier in je li­chaam. Het is niet mak­ke­lijk, maar dat geldt voor al­les wat de moei­te waard is, zo­als eo­do­re Roo­se­velt ooit zei. Ga staan met je voe­ten zo ver uit el­kaar als com­for­ta­bel voelt. Zet je han­den op de grond en spring met je voe­ten naar ach­te­ren, laat je­zelf zak­ken in een goed uit­ge­voer­de push-up (borst raakt de vloer, heu­pen niet). Bij het om­hoog ko­men ge­bruik je op het hoog­ste punt van de be­we­ging je ar­men om je lijf naar je han­den te ‘trek­ken’ en op je voe­ten te lan­den. Spring om­hoog en kom weer neer in de start­hou­ding. Her­haal dit zo vaak als no­dig/haal­baar is. Doe zo veel mo­ge­lijk her­ha­lin­gen in vijf mi­nu­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.