Het ge­heim van een goe­de nacht­rust

Nóg een re­den om meer vlees te eten.

Fitness for Men (Netherlands) - - Brandstof // Start -

Een maal­tijd die rijk is aan ei­wit­ten wordt door trai­ners en voe­dings­des­kun­di­gen aan­be­vo­len als je vet wilt ver­lie­zen en spie­ren wilt op­bou­wen. Nieuw on­der­zoek heeft aan­ge­toond dat het eten van ei­wit­rijk voed­sel ook je nacht­rust ver­be­tert.

In het on­der­zoek aan de Pur­due-uni­ver­si­teit in Ame­ri­ka kre­gen twee groe­pen met proef­per­so­nen een di­eet met 1,5 gram en 0,8 gram ei­wit per ki­lo li­chaams­ge­wicht per dag (rund, var­ken, so­ja, groen­ten en melk) ge­du­ren­de drie of vier maan­den. Aan het eind meld­den die­ge­nen met meer ei­wit­ten een merk­ba­re ver­be­te­ring van de nacht­rust. “Het is be­lang­rijk om te we­ten hoe voe­ding en le­vens­stijl van in­vloed zijn op je nacht­rust”, zegt on­der­zoe­ker Jing Zhou. “Een slech­te nacht­rust kan ziek­tes en een vroeg­tij­di­ge dood tot ge­volg heb­ben.”

Hier­bij dient wel te wor­den op­ge­merkt dat het on­der­zoek me­de ge­fi­nan­cierd werd door de Ame­ri­kaan­se Na­ti­o­nal Pork Board en Na­ti­o­nal Dairy Coun­cil en sti­mu­le­rings­fonds Beef Check­off. Is het dan wel te ver­trou­wen? “De op­zet van het on­der­zoek was in or­de, maar de in­na­me werd niet strak ge­con­tro­leerd. We we­ten niet pre­cies wat men at”, zegt Fit­ness for Men voe­dings­des­kun­di­ge Drew Pri­ce.

De ver­be­ter­de nacht­rust kan ook met iets an­ders te ma­ken heb­ben dan al­leen ei­wit­ten. “Ei­wit­ten van zui­vel zijn een bron van tryp­tofaan en wei­con­cen­traat be­vat pep­ti­den waar­van men zegt dat het slaap be­vor­dert.” Pri­ce wil het on­der­zoek ook niet he­le­maal af­schrij­ven: “Ver­hoog­de ei­wit­ten kun­nen voor een be­te­re nacht­rust zor­gen, om­dat je geen hon­ger­ge­voel hebt of je geen zor­gen maakt over eten. Als je moei­te hebt met sla­pen, eet dan meer ei­wit­ten. Met zo veel voor­de­len, kan het nooit kwaad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.