Pa­kayak

Kayak die in je kof­fer­bak past.

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Stuff & Things -

Prak­ti­sche fit­ness­arm­band die je niet hoeft op te la­den.

Fit­ness­arm­ban­den zijn ma­te­loos po­pu­lair en dus sprin­gen ze als pad­den­stoe­len uit de grond. Ze zijn er in al­le soor­ten en ma­ten, met en zon­der gps of hart­slag­me­ter en hoe meer het ap­pa­raat­je kan, hoe duur­der het is. De Moov Now kost ‘maar’ 80 eu­ro en kan in ver­ge­lij­king met veel an­de­re fit­ness­arm­ban­den in­der­daad niet heel veel. De Moov Now houdt je ac­ti­vi­teit en je slaap bij en dat is het ei­gen­lijk. Het is dan ook geen arm­band die je zon­der je te­le­foon ge­bruikt. Maar dat is ook geen pro­bleem. De Moov Now doet wat ie moet doen, ziet er leuk uit en kan af­han­ke­lijk van de sport die je gaat doen om je pols of om je en­kel. Het maakt daar­bij niet uit of je nou gaat hard­lo­pen, bok­sen of zwem­men, al je ac­ti­vi­tei­ten wor­den bij­ge­hou­den. Na je trai­ning open je de app op je smartpho­ne, drukt even op de Moov Now en al­le da­ta wor­den ge­syn­chro­ni­seerd. Na een half jaar moet er­een nieu­we knoop­cel­bat­te­rij in, maar daar staat te­gen­over dat je nooit hoeft op te la­den. Bij mooi weer is va­ren met een kayak na­tuur­lijk fan­tas­tisch. Pro­bleem blijft wel dat je toch een beet­je ver­oor­deeld bent tot ped­de­len in min of meer de­zelf­de om­ge­ving. Een kayak is nu een­maal niet heel han­dig te ver­voe­ren. Een nor­ma­le kayak niet, maar de Pa­kayak wel! De­ze is in vijf stuk­ken te de­mon­te­ren en ver­vol- gens in el­kaar te schui­ven. Het heeft dan het for­maat van een flin­ke rug­zak en dank­zij de mee­ge­le­ver­de tas kun je hem ook op die ma­nier met je mee­zeu­len. Maar als trek­kof­fer is ook mo­ge­lijk. De kayak past nu mak­ke­lijk in je kof­fer­bak, kan mee op reis en biedt dus vol­op mo­ge­lijk­he­den om eens el­ders te wa­ter

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.