Een jaar van di­ë­ten

Fitness for Men (Netherlands) - - Brandstof // Dieet -

Voe­dings­des­kun­di­ge Drew Pri­ce volgt een jaar lang el­ke maand een an­der di­eet, om te zien of ze net zo e ec­tief zijn als hun be­den­kers clai­men. De­ze maand: Het ana­bo­le di­eet.

Het di­eet

Het ana­bo­le di­eet is een di­eet waar­bij je wis­se­lend veel of wei­nig kool­hy­dra­ten eet en dat is ge­richt op bo­dy­buil­ders en at­le­ten. Je wis­selt pe­ri­o­des van wei­nig en veel kool­hy­dra­ten af, om zo de op­ti­ma­le con­di­ties te cre­ë­ren voor het kwe­ken van spie­ren en het verbranden van li­chaams­vet.

De claim

Dr. Mau­ro di Pas­qua­le is de be­den­ker van het di­eet en schrij­ver van

Hij zegt dat door de in­na­me van vet, ei­wit en kool­hy­dra­ten te wis­se­len, je je li­chaams­ni­veaus van ana­bo­le hor­mo­nen (zo­als tes­tos­te­ron en het groei­hor­moon) een boost geeft, ter­wijl je het ge­bruik van op­ge­sla­gen vet voor ener­gie ver­hoogt. Dit be­te­kent dat je het di­eet kunt ge­brui­ken voor spier­op­bouw, maar ook voor het ver­min­de­ren van li­chaams­vet ter­wijl je spie­ren blij­ven be­staan. Af­han­ke­lijk van hoe­veel je eet na­tuur­lijk.

De me­tho­de

Het di­eet be­gint met een pe­ri­o­de van wei­nig kool­hy­dra­ten, die tus­sen de zes en 12 da­gen duurt. In die pe­ri­o­de gaat je li­chaam vet als pri­mai­re ener­gie­bron ge­brui­ken. Dat houdt in dat je de be­perk­te hoe­veel­heid gly­co­geen in je spie­ren be­waart voor wan­neer je het echt no­dig hebt – tij­dens de trai­ning. Na die pe­ri­o­de be­gint het di­eet pas echt en vol­gen er vijf tot zes da­gen met wei­nig kool­hy­dra­ten, veel vet en veel ei­wit en twee da­gen met bij­na al­leen maar kool­hy­dra­ten.

De re­a­li­teit

De eer­ste pe­ri­o­de, waar­in je je op­ge­sla­gen kool­hy­dra­ten op­ge­bruikt, is li­cha­me­lijk best zwaar. Mijn con­cen­tra­tie en mijn ener­gie­ni­veau had­den er flink on­der te lij­den. Maar in de twee­de pe­ri­o­de voel­de ik me uit­ste­kend en zat ik vol met ener­gie.

Mijn voed­sel be­stond in ver­hou­ding uit veel vlees en ik mocht kaas en bo­ter eten. Daar­door voel­de ik geen be­per­kin­gen en had ik nooit hon­ger. Ik vond het pret­tig om te ont­dek­ken dat Di Pas­qua­le een be­paal­de ma­te van drin­ken en fees­ten toe­staat tij­dens de week­en­den met veel kool­hy­dra­ten (drank en junk­food be­staat ten­slot­te voor een groot deel uit kool­hy­dra­ten). Dat maak­te het een stuk mak­ke­lij­ker om er een le­ven­dig so­ci­aal le­ven op na te hou­den. Het hielp me ook om me door de week aan het di­eet te hou­den en om ge­mo­ti­veerd te blij­ven.

Re­sul­taat

De hoe­veel­heid ge­wicht die ik til­de in de sport­school werd niet spec­ta­cu­lair meer ge­du­ren­de de maand, maar het werd in de pe­ri­o­de met wei­nig kool­hy­dra­ten ook niet min­der. Ik merk­te wel een dip in mijn car­di­o­trai­nin­gen, om­dat mijn li­chaam bij­na geen gly­co­geen meer had. Ik zag klei­ne, maar toch sig­ni­fi­can­te ver­be­te­rin­gen in mijn li­chaam. Ik kreeg een ki­lo meer spier­weef­sel en ver­loor on­ge­veer een ki­lo li­chaams­vet. Mijn cho­les­te­rol­waar­des ver­be­ter­den ook – en dat ter­wijl ik kaas, spek en pan­nen­koe­ken at!

Oor­deel

Ve­ge­ta­ri­ërs en men­sen die veel car­di­o­trai­nin­gen of team­spor­ten doen, zul­len moei­te heb­ben met de pe­ri­o­des met wei­nig kool­hy­dra­ten. Maar als je meer be­zig bent met ge­wicht­hef­fen of bo­dy­buil­ding, en je vindt het geen pro­bleem om veel vlees en vis te eten, dan kan dit di­eet goe­de re­sul­ta­ten boe­ken. Op voor­waar­de dat je over­weg kunt met de eer­ste ge­wen­nings­pe­ri­o­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.