SEE YOU IN TO­KIO

Fitness for Men (Netherlands) - - Fitness For Men - Ar­jan Krop­man

De Olym­pi­sche Spe­len in Rio zit­ten er­op. Hoe­wel ik res­pect heb voor vrij­wel al­le as­pec­ten van top­sport kan ik me niets voor­stel­len dat zwaar­der is dan vier jaar naar een der­ge­lij­ke cli­max toe wer­ken. Voor veel van de Olym­pi­sche spor­ters geldt dat het eind van de­ze Olym­pi­sche Spe­len het be­gin van een lan­ge weg naar To­kio 2020 is. Weet jij al wat je over vier jaar doet?

Vier jaar van trai­nen, af­zien, ont­zien, wed­strij­den af­lo­pen en voe­dings­sche­ma’s. Hoe dich­ter­bij 2020 komt, hoe zwaar­der het re­gime wordt. Tot de laat­ste ja­ren die voor 100 pro­cent in het te­ken van De Spe­len staan.

Na­tuur­lijk heb ik res­pect voor de spor­ters van de gro­te prof­spor­ten, maar met be­lang­rij­ke wed­strij­den het he­le jaar door, mooie spon­sor­con­trac­ten en ri­an­te sa­la­ris­sen we­ten de ten­nis­sers, voet­bal­lers, Nba-bas­ket­bal­lers en wiel­ren­ners wel waar­voor ze het doen. Voor an­de­re - ty­pisch Olym­pi­sche spor­ten - geldt dat de at­le­ten het geld om te kun­nen door­le­ven en door­trai­nen bij el­kaar moet schra­pen. Ze moe­ten echt wer­ken voor het spon­sor­geld en ze heb­ben de be­lang­rij­ke pro­mo­tie van zich­zelf en de sport in ei­gen hand. Dat is vier jaar lang hard wer­ken en af­zien en dat vergt een dis­ci­pli­ne waar­van ik denk dat wij le­ken het niet kun­nen be­vat­ten.

De Brit­ten en Ame­ri­ka­nen zijn kei­en in het lan­ge­ter­mijn­pie­ken. Ze we­ten zich vaak op een per­fec­te ma­nier voor te be­rei­den op dat ene mo­ment in de vier jaar dat de be­lang­rijk­ste prij­zen in hun sport wor­den ver­deeld. Je ziet ze lan­ge tijd niet, maar op de Olym­pi­sche Spe­len staan ze er in­eens weer. Ach­ter die uit­zon­der­lij­ke pres­ta­ties staat om te be­gin­nen een he­le goe­de top­sport­ba­sis, zo­dat de spor­ter zich kan con­cen­tre­ren op dat­ge­ne waar hij/zij goed in is, maar het vergt ook een uit­ge­ba­lan­ceer­de, strak­ke en ge­con­cen­treer­de voor­be­rei­ding die vier jaar of zelfs lan­ger duurt.

In dit num­mer van Fit­ness for Men vra­gen we een aan­tal van de­ze top­spor­ters en su­per­pie­kers om tips voor de­ze bij­na on­men­se­lij­ke pres­ta­tie. Hoe trai­nen zij zich naar To­kio en wat kun­nen wij ster­ve­lin­gen daar­van le­ren?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.