Ga als een speer

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Must-do Mo­ve -

Bestaat jouw schou­der­trai­ning nog steeds uit niet meer dan ‘sea­ted pres­ses na bank­druk­dag’? Dan is het tijd om ken­nis te ma­ken met de ja­ve­lin press. “Het is een van de meest tech­ni­sche en veel­ei­sen­de be­we­gin­gen die ik ooit ben te­gen­ge­ko­men,” ver­telt au­teur en fit­nes­sex­pert Jo­hn Ro­ma­niel­lo. “Je ge­bruikt zo­veel spie­ren in en rond je schou­der om de sta­bi­li­teit te waar­bor­gen en je greep niet te ver­slap­pen. En om­dat het een uni­la­te­ra­le be­we­ging is, roept het een enor­me hoe­veel­heid high-tres­hold mo­tor units (HT­MUS) aan die flink kun­nen groei­en.” Of sim­pel ge­zegd: wil je gro­te­re, bre­de­re schou­ders, dan is de ja­ve­lin press jouw oe­fe­ning. We ga­ran­de­ren je dat het de speer­punt van je schou­der­trai­ning gaat wor­den. Vol­gens his­to­ri­ci kre­gen mid­del­eeuw­se krij­gers een kil­ler bo­dy door al dat zwa­re wa­pen­tuig waar ze mee rond­zwaai­den. Met mo­der­ne te­gen­han­gers krijg ook jij een ij­ze­ren fy­siek.

VROE­GER NU Gre­gor ‘ e Moun­tain’ Cle­ga­ne en wat er van hem is ge­wor­den draagt een har­nas zwaar­der dan ‘el­ke nor­ma­le man kan dra­gen’. Zo ver hoef je na­tuur­lijk niet te gaan. Trek een ver­zwaard vest aan en doe stair runs – sprin­tend om­hoog, lo­pend te­rug. Vijf keer is vol­doen­de, af­han­ke­lijk van de groot­te van je kas­teel.

VROE­GER NU De­ze oe­fe­ning spreekt re­de­lijk voor zich. Houd het uit­ein­de van een elas­tiek vast met een recht naar vo­ren uit­ge­strek­te arm en strek de re­sis­tan­ce band uit door je an­de­re hand naar je borst te trek­ken. Net als het span­nen van een boog dus. In te­gen­stel­ling tot een ech­te boog­schut­ter, train je bei­de zij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.