Een jaar van di­ë­ten

Fitness for Men (Netherlands) - - Brand­stof // Di­eet -

Voe­dings­des­kun­di­ge Drew Pri­ce volgt een jaar lang el­ke maand een an­der di­eet, om te zien of ze net zo e ec­tief zijn als hun be­den­kers clai­men. De­ze maand: Het lang­za­me-kool­hy­dra­ten­di­eet.

Het di­eet

Het lang­za­me-kool­hy­dra­ten­di­eet bestaat on­der meer uit het tot 200 keer kau­wen van een hap brood, voor­dat je het door­slikt. Grap­je; het is een di­eet ont­wik­keld door schrij­ver en li­fe­sty­le goe­roe Tim Fer­riss en ge­ba­seerd op vijf een­vou­di­ge richt­lij­nen die de vol­gens hem meest ef­fec­tie­ve af­val­prin­ci­pes com­bi­ne­ren.

De claim

De meest re­cen­te ver­sie van het di­eet kun je vin­den op de blog van Fer­riss (four­hour­wor­k­week.com). Die ver­sie claimt dat je 9 ki­lo vet kunt ver­lie­zen in 30 da­gen. Zon­der te trai­nen. Met trai­ning zou­den de re­sul­ta­ten zelfs nog be­ter zijn.

De me­tho­de

Het di­eet is ge­ba­seerd op vijf een­vou­di­ge richt­lij­nen, met de na­druk op een­vou­dig: 1. Eet geen wit­te kool­hy­dra­ten. 2. Eet steeds weer de­zelf­de maal­tij­den. 3. Drink geen ca­lo­rie­ën. 4. Eet geen fruit. 5. Een dag per week hoef je ner­gens

op te let­ten.

Re­gel 2 be­vat een lijst van be­paal­de soor­ten vlees, groen­ten en peul­vruch­ten die je kunt ge­brui­ken voor het be­rei­den van je maal­tij­den. Op voor­waar­de dat je je daar aan houdt, mag je zo veel eten als je wilt. Je hoeft dus niet je ca­lo­rie­ën bij te hou­den. Fer­riss raadt het ge­bruik van de app

aan, die je helpt om con­tact te hou­den met an­de­re men­sen die het di­eet vol­gen. Zo ont­staat er een so­ci­aal net­werk waar­in je el­kaar kunt mo­ti­ve­ren en aan­moe­di­gen om het di­eet te blij­ven vol­gen.

De re­a­li­teit

Het di­eet is de een­voud zelf en hoe­wel de uit­leg in het boek van Fer­riss niet bijs­ter uit­ge­breid is, vind je op zijn blog vol­doen­de in­for­ma­tie. Het her­ha­len van de­zelf­de maal­tij­den maak­te het di­eet erg mak­ke­lijk en om­dat het me­ren­deel bestaat uit veel ei­wit en veel ve­zels, had ik vrij­wel nooit hon­ger. Ster­ker nog, ber­gen bur­ri­to’s met gu­a­ca­mo­le eten ge­ven je nou niet echt het idee dat je aan het di­ë­ten bent.

Een an­de­re klei­ne bo­nus was dat je da­ge­lijks ro­de wijn mag drin­ken, iets waar­van Fer­riss denkt dat het her­stel na trai­ning en vet­ver­lies ver­snelt. Het di­eet heeft daar­door ook prak­tisch geen im­pact op je so­ci­a­le le­ven. De vrije dag (waar­op je wordt aan­ge­moe­digd om maar voor­al zo veel mo­ge­lijk te eten waar je zin in hebt), maak­te het mak­ke­lijk om te gaan uit eten. De dag er­na was door­gaans wel pit­tig (maar met de hulp van de app toch goed te doen).

Re­sul­taat

Ik was scep­tisch over de claim van het di­eet. Maar na­dat ik het een tijd­je ge­volgd had, merk­te ik dat ik pri­ma kon trai­nen en raak­te ik over­tuigd van goe­de re­sul­ta­ten. Dat was he­laas niet het ge­val. Het con­tro­le­ren van mijn li­chaams­sa­men­stel­ling met Speed­flex (speed­flex.com) was een ey­e­o­pe­ner. Ik had na­me­lijk een ki­lo spier­weef­sel ver­lo­ren en een ki­lo vet ge­won­nen! Ik deed de test nog een paar keer, om­dat ik de uit­slag niet kon ge­lo­ven, maar het had geen zin. Van bin­nen was de si­tu­a­tie al niet veel be­ter. Hoe­wel de hoe­veel­he­den glu­co­se en tri­g­li­ce­ri­de wa­ren ver­be­terd, was mijn slech­te LDL cho­les­te­rol met zo’n 25 pro­cent toe­ge­no­men. Ik had de vijf richt­lij­nen van Fer­riss nauw­let­tend ge­volgd, dus wat was er mis ge­gaan? Als ik moet gok­ken, denk ik dat het te ma­ken heeft met mijn en­thou­si­as­te in­ter­pre­ta­tie van ‘eet zo­veel als je wilt’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.