Voed­sel voor de geest

Fitness for Men (Netherlands) - - Experts // Voeding -

Hoe an­der voed­sel je stem­ming be­ïn­vloedt.

Sui­ker maakt je suf Een di­eet met veel sui­ker ver­oor­zaakt ver­an­de­rin­gen in goe­de bac­te­ri­ën, wat je ‘cog­ni­tie­ve flexi­bi­li­teit’ ver­min­dert. Dat houdt in dat het moei­lij­ker is om je aan te pas­sen aan ver­an­de­ren­de si­tu­a­ties. Een on­der­zoek van de Ore­gon Sta­te Uni­ver­si­ty wees ook uit dat het een be­scha­di­ging van het kor­te en lan­ge ter­mijn ge­heu­gen ver­oor­zaakt.

Pre­bi­o­ti­ca ma­ken je blij On­ge­veer 90 pro­cent van het blije hor­moon se­ro­to­ni­ne, wordt ge­maakt in de dar­men. Per­l­mut­ter zegt dat je de goe­de bac­te­ri­ën in slechts drie da­gen kunt ver­be­te­ren en dat pa­ti­ën­ten die meer pre­bi­o­ti­ca eten zich bin­nen twee tot drie we­ken be­ter voe­len, be­ter sla­pen en in een be­te­re stem­ming zijn.

Pro­bi­o­ti­ca ma­ken je po­si­tief In een on­der­zoek van UCLA wer­den er pla­ce­bo’s of pro­bi­o­ti­ca aan proef­per­so­nen ge­ge­ven. Na vier we­ken werd hun her­sen­ac­ti­vi­teit ge­me­ten ter­wijl er be­drei­gen­de beel­den wer­den ge­toond. De per­so­nen die pro­bi­o­ti­ca had­den ge­kre­gen, ble­ken een stuk min­der hef­tig te re­a­ge­ren op de beel­den. “Pro­bi­o­ti­ca ver­an­der­de hun kijk op de we­reld,” zegt Per­l­mut­ter. “Dat is adem­be­ne­mend.”

en ba­na­nen. On­ze pa­le­o­li­thi­sche voor­va­ders zou­den da­ge­lijks meer dan 100 gram pre­bi­o­ti­sche ve­zels heb­ben ge­ge­ten. In on­ze hui­di­ge we­reld zijn we blij als we 5 gram per dag ha­len. Het is aan te ra­den om te mik­ken op 15 gram per dag. Je kunt ze ook als sup­ple­ment in­ne­men, dus moei­lijk is het niet.

Je mi­cro­bi­oom is een vi­taal or­gaan. Met 1,5 kilo weegt het net zo veel als je her­se­nen en het speelt een gro­te rol in hoe je je voelt, wat je eet en hoe je vet op­slaat. Het is be­lang­rijk te we­ten dat je het, in te­gen­stel­ling tot een slech­te nier of long, kunt ver­van­gen als het niet gezond is. Als je dat be­grijpt zul je je her­bo­ren voe­len. Het is het om­slag­punt in de oor­log te­gen li­chaams­vet.

Da­vid Per­l­mut­ters nieu­we book ‘Brain Ma­ker: e Po­wer of Gut Mi­cro­bes to He­al and Pro­tect Your Brain – for Li­fe’ is ver­krijg­baar bij bij­voor­beeld bol.com.

Wanneer je je darm­bac­te­ri­ën voedt met ve­zels en ge­fer­men­teerd voed­sel, helpt dat om je vreet­bui­en on­der con­tro­le te krij­gen, li­chaams­vet te ver­lie­zen en gezond te blij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.