DE AFVALEXPERT

Fitness for Men (Netherlands) - - Experts // Versus -

Hoofd ge­zond­heid bij Weight Wat­chers (weightwat­chers.co.uk)

Re­gel­ma­tig we­gen is een be­pa­len­de fac­tor voor het suc­ces van af­val­len. Ex­perts heb­ben ont­dekt dat re­gel­ma­ti­ge zelf­con­tro­le de kans op suc­ces­vol af­val­len ver­groot. Men­sen die suc­ces­vol zijn af­ge­val­len en ook op ge­wicht blij­ven, ge­ven aan dat dit heeft bij­ge­dra­gen aan het suc­ces. Ze mel­den ook dat het op een ge­ge­ven moment een au­to­ma­tis­me wordt en dat je er niet spe­ci­aal bij stil hoeft te staan.

Wij ra­den aan dat je je­zelf we­ke­lijks steeds op het­zelf­de moment weegt. Doe je het va­ker dan moet je je re­a­li­se­ren dat je ge­wicht kan schom­me­len, zelfs in de loop van een dag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.