Dit zegt Fit­ness for Men

Fitness for Men (Netherlands) - - Experts // Versus -

Re­gel­ma­tig we­gen kan hel­pen bij af­val­len, maar werkt al­leen als je en­kel het doel hebt om en­ke­le kilo’s kwijt te ra­ken. Spie­ren zijn drie maal zo zwaar als vet en de mees­te men­sen ne­men in ge­wicht toe wanneer ze be­gin­nen met re­gel­ma­tig spor­ten, voor­al in het ge­val van kracht­trai­ning. Leg de weeg­schaal aan de kant en meet je voort­gang aan de hand van per­soon­lij­ke re­cords in de sport­school. Wil je toch fy­si­o­lo­gi­sche ver­an­de­rin­gen me­ten, doe dat dan aan de hand van je li­chaams­sa­men­stel­ling (vet/spie­ren-ra­tio). Dat is de eni­ge ma­nier om echt in­zicht te krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.