De me­tho­de

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Experiment -

For­mu­le In­ter­val sprints + ver­min­der­de hoe­veel­heid zuur­stof = meer ro­de bloed­cel­len + ef­fi­ci­ën­ter ge­bruik van ener­gie

Elke trai­ning is op­ge­bouwd rond in­ter­vals, ge­naamd In­ter­mit­tent Hy­poxic Trai­ning (IHT) – in prin­ci­pe high in­ten­si­ty in­ter­val trai­ning (HIIT) en heu­velsprints, maar dan met min­der zuur­stof.

Het be­lang­rijk­ste doel van hoog­te­trai­ning is om je spie­ren be­ter te ma­ken in het ge­bruik van zuur­stof, door te zor­gen voor min­der zuur­stof. Dit ef­fect werd voor het eerst ont­dekt in 1968 tij­dens de Olym­pi­sche Spe­len in Mexi­co Ci­ty, op 2300 me­ter boven zee­ni­veau. Sprin­ters lie­pen we­reld­re­cords aan dig­ge­len en lan­ge­af­stands­lo­pers pres­teer­den be­ter. Op zee­ni­veau be­vat de lucht 20,9 pro­cent zuur­stof; in een cen­trum voor hoog­te­trai­ning on­ge­veer 15 pro­cent. Dit staat ge­lijk aan trai­nen op een hoog­te van geen 3000 me­ter.

Wanneer je de zuur­stof­voor­raad be­perkt, moet je lichaam zich aan­pas­sen en ef­fi­ci­ën­ter wor­den. Na een tijd­je zul­len je ro­de bloed­cel­len, het vo­lu­me spier­haar­va­ten en de hoe­veel­heid mi­to­chon­dri­ën (die hel­pen om zuur­stof om te zet­ten naar ener­gie), al­le­maal toe­ne­men.

Het is als­of je min­der ben­zi­ne in je au­to gooit, ter­wijl je de mo­tor een up­gra­de geeft om ver­der en snel­ler te rij­den en de voor­de­len al na zes seconden merk­baar zijn. Een on­der­zoek van de Au­stra­li­an In­sti­tu­te of Sport geeft aan dat je je ro­de bloed­cel­len kunt ver­meer­de­ren met wel 7 pro­cent, in slechts 3 we­ken. Het is een na­tuur­lij­ke ma­nier om de pres­ta­tie­ver­ho­gen­de voor­de­len van het ver­bo­den hor­moon ery­thro­poi­e­tin (epo) te be­nut­ten.

Het klinkt al­le­maal goed, maar je wilt na­tuur­lijk we­ten hoe een ses­sie van een half uur voelt. Het gaat in elk ge­val meer pijn doen dan nor­maal ge­spro­ken. Min­der zuur­stof be­te­kent meer op­bouw van on­draag­lijk melk­zuur in je spie­ren, tot­dat je be­ter wordt in het af­bre­ken er­van.

Maar de pijn zou het al­le­maal waard zijn als je het af­zet te­gen de tijd­be­spa­ren­de en vet ver­bran­den­de voor­de­len er­van. Op hoog­te wor­den je hart­slag en adem­ha­ling snel­ler,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.