De test

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Experiment -

Hoe­veel ses­sies? Zes keer 30 mi­nu­ten in drie we­ken Wat werd ge­me­ten? Li­chaams­sa­men­stel­ling voor en na, ver­bran­de ca­lo­rie­ën, aan­tal ke­ren over de pijn­grens

De lucht in de stu­dio heeft een koe­le, kunst­ma­ti­ge kwa­li­teit, maar in het be­gin is er niet merk­baar wei­nig zuur­stof. De ses­sie van 30 mi­nu­ten is een ty­pi­sche in­ter­val­trai­ning op de loop­band en Watt­bi­ke. We zit­ten aan­ge­slo­ten op Po­lar hart­slag­mo­ni­tors en het per­cen­ta­ge van maxi­ma­le sla­gen per mi­nuut is dui­de­lijk zicht­baar, om er voor te zor­gen dat we niet in on­ze com­fort­zo­ne blij­ven han­gen.

Ik merk al snel dat het las­tig is om com­for­ta­bel te blij­ven op hoog­te. Bin­nen twee mi­nu­ten rus­tig trap­pen zit mijn hart­slag boven de 75 pro­cent van mijn maxi­mum. Dit be­wijst dat mijn car­di­o­vas­cu­lair sys­teem over­uren moet draai­en om het ge­brek aan zuur­stof te com­pen­se­ren. Ik moet nog even een mi­nuut aan­zet­ten om boven de 80 pro­cent te ko­men, ge­volgd door een sprint van 30 seconden die er­voor zorgt dat zelfs de 90 pro­cent wordt ge­haald.

Dit for­mat wordt in to­taal vier keer her­haald, met als doel de hart­slag bij elke po­ging ho­ger te la­ten ko­men. De be­doe­ling is dat je kunt her­stel­len zonder rus­ti­ger aan te doen, wat na­tuur­lijk klinkt als een on­mo­ge­lijk­heid. Het gaat er niet om hoe lang je je hart­slag in de ro­de zo­ne kunt hou­den, maar hoe snel je hart­slag weer nor­maal is na een high in­ten­si­ty ac­ti­vi­teit. Na een paar we­ken zou dat een stuk snel­ler moe­ten gaan. En wel bij ei­gen­lijk al­le spor­ten.

Aan het eind van de ses­sie baad ik in het zweet, ook al heb ik maar vier kor­te sprints ge­daan in min­der dan een half uur. De da­ta van mijn work-out wor­den di­rect naar me ge­maild. In die kor­te tijd heb ik 470 ca­lo­rie­ën ver­brand, ver­ge­lijk­baar met een gro­te por­tie friet bij Mc­do­nald’s of een aard­bei­en­milk­sha­ke.

De vol­gen­de drie we­ken volg ik nog vijf ses­sies, waar­on­der een cir­cuit met lun­ges met ge­wicht en zwaai­en met een ket­t­le­bell. Mijn idee dat ik bui­ten de­ze ses­sies ook an­de­re trai­nin­gen zou kun­nen doen met een ‘ele­va­ti­on’ trai­nings­mas­ker heb ik la­ten va­ren. Der­ge­lij­ke mas­kers be­lem­me­ren de lucht­toe­voer in plaats van dat ze de hoe­veel­heid zuur­stof aan­pas­sen. Het ver­sterkt de tus­sen­rib­spie­ren en je dia­frag­ma om je te hel­pen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.