GYMFREE

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Zonder Sportschool -

HOE WERKT HET?

De­ze work-out ge­bruikt een trai­nings­me­tho­de die in de jaren 40 is ont­wik­keld door de Ame­ri­kaan­se fy­si­o­lo­gie-expert Arthur H. Stein­haus, en be­kend staat als Pe­rip­he­ral He­art Ac­ti­on (PHA). Tra­cey zegt: “Als je het goed doet, is PHA ver­schrik­ke­lijk”. Maar het heeft enor­me po­ten­tie als car­dio- en vet­ver­bran­dings­trai­ning. Je wis­selt tus­sen oe­fe­nin­gen voor je on­der­li­chaam en voor je bo­ven­li­chaam, zo­dat je hart over­uren maakt en bloed door je he­le lichaam pompt in plaats van te con­cen­tre­ren op een een en­ke­le spier­groep.

INSTRUCTIES

Be­gin met op één been de trap op te sprin­gen. Ren ver­vol­gens naar be­ne­den, doe vijf pi­ke push-ups en spring weer naar boven, nu met je an­de­re been. Ren weer naar be­ne­den en doe vijf ar­cher push-ups per arm. Her­haal dit vijf ron­des en rust één mi­nuut tus­sen elke ron­de. Je zult on­ge­twij­feld moe wor­den, maar ga toch door naar de laat­ste twee oe­fe­nin­gen, waar­bij je de trap­pen op­springt met zo wei­nig mo­ge­lijk spron­gen. Ren weer naar be­ne­den en doe 15 de­cli­ne push-ups, vijf ron­des in to­taal. Rust 30 seconden tus­sen de ron­des.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.